DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 14. prosince 2019

Home » » Recenze/review - OATH OF CRUELTY - Summary Execution At Dawn (2019)

Recenze/review - OATH OF CRUELTY - Summary Execution At Dawn (2019)


OATH OF CRUELTY - Summary Execution At Dawn
CD 2019, Dark Descent Records

for english please scroll down

Další roztrhané tělo, další memento bolesti. Ohledání mrtvol není lehkým úkolem. Lidská šelma obchází ulicemi a nahání všem strach. Útočí v temných zákoutích, ze zálohy. Rozsápe oběť na kusy, vyrve srdce a potom pohodí zbytky mezi odpadky. Kdo bude další na řadě, kdo se podívá do tváře smrti? Chodím se sluchátky na uších a poslouchám novou desku OATH OF CRUELTY. Přidávám hlasitost a cítím se jako v nějakém hororovém filmu.

Kapela hraje smrdutý, starý a plesnivý death thrash metal. A hraje jej velmi dobře. Ze skladeb je cítit takový ten hnilobný zápach, kteří my staří metalisté potřebujeme k tomu, abychom si desku zařadili do svých sbírek. Ulice jsou dávno prázdné a obchází jimi strach. Myslím, že jsem zde správně. Pokud bychom měli novinku "Summary Execution At Dawn" popsat jedním slovem, museli bychom říci - plesnivá. Je postavená na pevných základech, které kdysi vystavěly kapely typu MORBID SAINT, SEPULTURA, POSSESSED, MASTER, slyšet ale můžete velkou spoustu dalších vlivů. Je to jedno, hlavní je výsledek a ten je vynikající. Album se velmi dobře poslouchá a jestli máte rádi kombinaci floridské a švédské metalové školy, tak neváhejte ani chvilku. Odměněni budete opravdu syrovým a drsným zážitkem. Album je velmi dobře ošetřeno i po formální stránce, zvuk je náležitě prašivý, na obal je radost pohledět a songům nechybí dynamika a drive. OATH OF CRUELTY jsou svým způsobem poctivě ortodoxní, uvěřitelní. Sbírám při poslechu roztrhaná těla, nakládám je na vozík a těším se na hřbitov. Ulicemi obchází bestie a nezná slitování. Stejně jako nová deska těchto šílenců. Tohle je death thrash metal ze staré školy, u kterého shnijete zaživa. U téhle nahrávky je radost zemřít! Album syrové jako ruka mrtvoly!Asphyx says:

Another dismembered body, another memento of pain. Checking corpses is not an easy task. The human beast walks the streets and scares everyone. He attacks in dark corners, from the ambush. He cuts the victim to pieces, cuts out the heart, and then throws the debris among the garbage. Who's next to look into the face of death? I go with my headphones and listen to the new OATH OF CRUELTY. I'm adding volume and I feel like in some horror movie.

The band plays stinking, old and mouldy death thrash metal. And they plays it very well. From the songs you can feel the rotting odour that we old metallers need to put the album to our collections. The streets are long time empty and fearful to circumvent. I think I'm right here.


If we had to describe the new album "Summary Execution At Dawn" in one word, we would have to say - mouldy. It is built on solid foundations that were once built by bands like MORBID SAINT, SEPULTURA, POSSESSED, MASTER, but you can hear a lot of other influences. But it does not matter, the main result is excellent. The album is very good listenable and if you like a combination of Florida and Swedish metal school, do not hesitate a minute. You will be rewarded with a really raw and rough experience. The album is very well treated from a formal point of view, the sound is dull, the cover is a pleasure to look at and the songs don‘t miss dynamics and drive. OATH OF CRUELTY are in some ways honestly orthodox, believable. I collect torn bodies while listening, load them on a trolley and look forward to the cemetery. The beast walks through the streets and don‘t have mercy. Like the new album of these madmen. This is old school death thrash metal that make you rot alive. It's a pleasure to die with this record! Album is raw as a corpse hand!


TRACKLIST
1. Pounding Hooves of Shrapnel (2:38)
2. Stabbing Forth with Invincible Damnation (3:12)
3. Through Alchemy and Killing (3:07)
4. Pathogenic Winds of Swarm (3:46)
5. Into the Chamber of Death (4:00)
6. At the Tyrant's Behest (4:44)
7. Victory Rites of Exsanguination (3:38)
8. Denied Birth (Merciless) (3:52)
9. Summary Execution at Dawn (4:17)

Share this games :

TWITTER