DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 15. prosince 2019

Home » » Recenze/review - VACIVUS - Annihilism (2019)

Recenze/review - VACIVUS - Annihilism (2019)


VACIVUS - Annihilism
CD 2019, Profound Lore Records

for english please scroll down

Tenká je hranice mezi naším a oním světem a jen málokomu se ji povede překročit. Lidé, kteří se vrátili zpět, lze spočítat na prstech jedné ruky. Nahlédnout do záhrobí ale můžeme díky umění všichni. Přenesou nás tam šílený obraz plný temnoty, socha, na kterou nelze zapomenout. Ale hlavně hudba, která vás prostoupí, sváže do pevných pavučin, pronikne hluboko do vašich tkání. Britští VACIVUS jsou přesně tím druhem kapely, která uhrane již prvním tónem, první melodií. Jakoby kolem jejich desky zářila temná aura, záhadný odér smrti. Připomíná nahrubo nasekaná tmu, polykání zkažené krve.

Nevím, jestli jste se někdy topili v rozbouřené řece, ale mé pocity z nové desky "Annihilism" jsou velmi podobné. Představte si jez, pod kterým se točí špinavá voda. Spadnete po zádech dolů, praštíte se do hlavy a potom je to jen o osudu. Hudba se tentokrát kolem vznáší jako zápach dlouho se rozkládající mrtvoly. Nafouklý utopenec s bledou tváří. Dveře na onen svět jsou otevřeny."Annihilism" je deskou, která smrdí úplně stejným způsobem jako díla od kapel typu INCANTATION, DEMONCY, ALTARAGE, PROFANATICA, CRUCIAMENTUM, INGIVOMOUS, DEAD CONGREGATION, MORBID ANGEL, SADISTIC INTENT. Riffy se táhnou jak černé bahno. Jak rozkládající se zbytky těl. Album má velmi dobrý zvuk, obal i celkovou produkci. To ale není to nejdůležitější. Hlavní je atmosféra, nepřeberné množství podivně tajemných nálad. Roztříštěné sklo, které vám pořeže bosá chodidla. Rána, co se nikdy nezahojí. Tepe a pálí, je postupně shnilá, až jednou praskne a vyteče z ní hnis a beznaděj. Kapela dokáže vystavět pevné zdi z nepropustných melodií, zaútočit na ta nejbolestivější místa, rozdrásat staré rány znovu do krve. Vstoupíme během poslechu několikrát na druhou stranu, potkáme duše všech šílenců. Ano, album má na mě až meditační účinky, je spíše okultním zážitkem, než jen obyčejnou deskou. Stíny se prodlužují, je potřeba se vydat na další cestu bez konce. Infernální death metal, který vám vypálí černý cejch do vašich padlých duší! Velmi dobře!Asphyx says:

The line between our world and the other is thin, and just few of us can cross it. People who came back can be counted on the fingers of one hand. But we can all look into the grave thanks to art. They will carry us a crazy picture full of darkness, a statue that cannot be forgotten. But above all, the music that permeates you, ties it into solid webs, penetrates deep into your tissues. The British VACIVUS are exactly the kind of band that will get your attention by the first tone, the first melody. It was as if a dark aura, a mysterious odour of death, glowed around their album It resembles coarsely chopped darkness, swallowing spoiled blood.

I don't know if you've ever been drowning in a stormy river, but my feelings about the new album "Annihilism" are very similar. Imagine a weir under which dirty water spins. You fall down by your back, hit your head, and then it's all about destiny. This time the music floats around like the smell of a long decaying corpse. A bloated drowned man with a pale face. The door to the other world is open.


"Annihilism" is a record that stinks in exactly the same way as works by bands like INCANTATION, DEMONCY, ALTARAGE, PROFANATICA, CRUCIAMENTUM, INGIVOMOUS, DEAD CONGREGATION, MORBID ANGEL, SADISTIC INTENT. Riffs stretch like black mud. Like decaying body remains. The album has a very good sound, cover and overall production. But this is not the most important thing. The main thing is the atmosphere, a plethora of strange mysterious moods. Shattered glass that cuts your bare feet. A blow that never heals. Beats and burns, it is rotten gradually until it bursts and pus and hopelessness flows out. The band can build solid walls from impermeable melodies, attack the most painful spots, rip old wounds back into the blood. We enter the other side while listening, we meet the souls of all madmen. Yes, the album has meditative effects on me, it is an occult experience rather than just an ordinary record. Shadows are getting longer, you need to go on another journey without end. Infernal death metal that burns black brand into your fallen souls! Very good!


Tracklist:
01. Post Templum (0:58)
02. Of Ruinous Essence (6:41)
03. Terminus (4:07)
04. Shards (4:08)
05. In Fine Dierum (5:32)
06. Annihilism (5:14)
07. Indignus (4:24)
08. Ecdysis (7:22)

band:
Nick Craggs - Vocals / 
Dan Rochester - Guitar / 
Ross Oliver - Guitar / 
Dan Jones - Bass / 
Ian Finley - Drums

Share this games :

TWITTER