DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 5. října 2020

Home » » Recenze/review - YTIVARG – The Forgotten Past (2020) / Wardenclyffe (2017)

Recenze/review - YTIVARG – The Forgotten Past (2020) / Wardenclyffe (2017)


YTIVARG - The Forgotten Past
MCD 2020, Bizarre Leprous

for english please scroll down

Buď grind, říkají mi často kamarádi, ale já se většinou vymluvím. Nemám rád totiž takové ty taneční kreace v maskách. Pár skladeb naživo mi stačí a jdu pryč. Takže když už grind, tak jedině ten temný, šílený, zběsilý, který vám vymlátí keramiku z huby. Od YTIVARG jsem paradoxně jako úplně první desku do ruky dostal MCD "The Forgotten Past", na které je pouze jedna původní skladba a dva covery od AHUMADO GRANUJO a ANAL CUNT.

Vlastní song se mi líbí, je to taková tradiční grindová vypalovačka a převzaté věci také nejsou k zahození. Koneckonců posuďte sami. Všichni asi znají personální obsazení kapely, provázání s ISACAARUM. Těm jsou logicky YTIVARG v určitých momentech i pasážích podobní, ale nebudu vás zatěžovat historií a dlouhým popisem v bulvárním stylu. Tady jde hlavně o muziku a moji čtenáři jsou chytří a vše si dohledají sami. Neřešte zbytečné, raději pořádně ohulte volume doprava a poslouchejte. Stojí to za to! 

 

"The Forgotten Past" je spíše formátem na vinyl, pro všechny staromilce, sběratele, ale i ochutnávače, kteří kapelu neznají a chtějí si nechat rozčísnout vlasy jejich ostrou hudbou. Ta je stylově odkazována jak na britskou grindovou školu, tak i směrem na sever. Grind, death metal, temnota, melodie. Ne, YTIVARG nejsou převratným tělesem, které by otočilo kolo světových dějin, ale jako řemeslo je deska skvělá. Parádní zvuk, vyhlazovací pasáže, několik kilo tmy, ale i melodie, které jsou v tomto stylu spíše vzácnějším kořením. Jako celek je CD na mě možná až příliš krátké. Jeden song je zkrátka málo. Ale ochutnal jsem a začal se o kapelu více zajímat. 

Asphyx says:

Be grind, my friends often tell me, but I usually make excuses. I don't like those dance creations in masks. A few live songs are enough for me and I'm leaving. So if it's grind, only the dark, crazy, furious one which will beat the pottery out of your mouth. Paradoxically, I received the MCD "The Forgotten Past" from YTIVARG as the very first record, which contains only one original song and two covers from AHUMADO GRANUJO and ANAL CUNT. 

I like their own song, it's such a traditional grind and the things taken over are also not to be discarded. After all, judge it by yourself. Everyone probably knows the band's staffing, the connection with ISACAARUM. Logically, YTIVARG is similar to them at certain moments and passages, but I will not burden you with history and a long description in the tabloid style. This is mainly about music and my readers are smart and can find everything themselves. Don't solve unnecessary ones, rather turn the volume to the right and listen. It's worth it! 

"The Forgotten Past" is more of a vinyl format, for all old lovers, collectors, but also tasters who do not know the band and want to have their hair combed with their sharp music. It is stylistically referred to both the British grind school and the north. Grind, death metal, darkness, melody. No, YTIVARG are not a revolutionary matter that would turn the wheel of world history, but as a craft, the record is great. Great sound, killing passages, a few kilos of darkness, but also melodies, which are rather rare spices in this style. As a whole, the CD may be too short for me. One song is simply not enough. But I tasted it and became more interested in the band.


YTIVARG - Wardenclyffe
CD 2017, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

"The Forgotten Past" mě navnadilo a otevřel jsem tedy i druhé CD "Wardenclyffe" z roku 2017. Krásná práce, doslova elektrizující. A to jak obal, věnovaný mistru Teslovi, tak hlavně muzika, která opravdu působí jako pořádná šleha ze zásuvky. Nějaký fanoušek vyjádřil své pocity souslovím cyber sado grind. Má pravdu. Ještě bych přidal death metal a black, které ve skladbách obzvlášt ve volnějších pasážích také zazní. 

YTIVARG, a to u mě bývá nejdůležitější, dokáží napsat dobré skladby, které mají atmosféru. Rukopis ISACAARUM je sice v určitých momentech slyšet, ale to je pochopitelné. Nevím, jestli jste někdy viděli někoho spáleného od elektrického proudu, není to hezký pohled. A u "Wardenclyffe" nepomáhá ani pořádná izolace. Jednoduše vás sežehnou.


Buď grind, říkají mi často kamarádi, ale já se většinou vymluvím. Tentokrát to ale neudělám. "Wardenclyffe" mě totiž baví. A to jak po obsahové, tak i po zvukové stránce. Je slyšet, že si kapela dala se vším velkou práci. Odvedla ji poctivě a navíc přidala kus sebe samého. V některých momentech (a ty se mi líbí asi nejvíce) je až antihumánní, odlidštěná. Jako když vás někdo zavře do továrny plné starých strojů, které záhadným způsobem ožijí. Stačilo jim pustit YTIVARG. Kapela občas odkazuje až někam k NAPALM DEATH, některé nálady zase připomínají první desky FEAR FACTORY. Jsou to ale jen záchvěvy, jinak si jedou pánové svoje a je to jen a jen dobře. Špína, tlak, energie, žádný současný nažehlený košile, ale syrová odpověď na hnus současného světa. Spáleniny třetího stupně, které vám zůstanou po celém těle. Česká republika je některými považována za grindovou velmoc. Už vím proč. Protože podobná alba nejen že vás rozdrtí, ale donutí se i na chvilku zastavit a zapřemýšlet. Masakrující kytary, mocné nástupy, vypalovačky, je tady všechno a já nemohu jinak, než ukázat paroháče s uříznutými prsty a dodat - velmi dobře!


Asphyx says:

"The Forgotten Past" lured me, so I opened the second CD "Wardenclyffe" from 2017. Beautiful work, literally electrifying. Both the cover, dedicated to Master Tesla, and especially the music, which really looks like a real whip from the drawer. A fan expressed his feelings with the phrase „cyber sado grind“. Is right. I would also like to add death metal and black, which will also be heard in the songs, especially in the looser passages. 

YTIVARG, and this is the most important thing for me, they can write good songs that have an atmosphere. The ISACAARUM signature may be heard at certain moments, but this is understandable. I don't know if you've ever seen someone burned by electricity, it's not a pretty sight. And with "Wardenclyffe", proper insulation doesn't help either. They will simply burn you. 

Be grind, my friends often tell me, but I usually make excuses. But I won't do it this time. I like "Wardenclyffe". Both in terms of content and sound. It can be heard that the band did a lot of work with everything. They did it honestly and added a piece of themselves. At some moments (and I like them the most) it's anti-human, dehumanized. Like when someone shuts you in a factory full of old machines that will mysteriously come to life. It was enough to play them YTIVARG. The band sometimes refers to NAPALM DEATH, some moods are reminiscent of the first FEAR FACTORY records. But it is just tremors, otherwise the gentlemen are going by their own way and this is really good. Dirt, pressure, energy, no contemporary ironed shirts, but a raw response to the disgust of today's world. Third-degree burns that remain all over your body. The Czech Republic is considered by some to be a grind superpower. I already know why. Because similar albums will not only crush you, but will also force you to stop and think for a while. Massacre guitars, powerful beginnings of records, everything is here and I can only show horns up with severed fingers and say - very well!


band "The Forgotten Past":

F.C. – kytara
Ondřej Horváth – bicí
Zdeněk Šitner– basa
Micula Parva – vokál

tracklist 
"The Forgotten Past":

The Forgotten Past
Re-Bender / Zoodiak (AHUMADO GRANUJO cover)
Radio Hit (ANAL CUNT cover)

band "Wardenclyffe":

F.C. - kytara
Micula Parva - vokál
Internerv - bicí
Stanley - basa

tracklist "Wardenclyffe":

High voltage discharge
Bipolar transistor
Go against current
Anode annihilation
Wardenclyffe
Offensive electronic warfare
Anomalous EMP
Broken insulator
Bias distortion
Share this games :

TWITTER