DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 4. října 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - An Army at Dawn (2020)

Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - An Army at Dawn (2020)


JUST BEFORE DAWN - An Army at Dawn
CD 2020, Raw Skull Recordz

for english please scroll down

Tanková divize s názvem JUST BEFORE DAWN znovu vyrazila k útoku. Zůstává po ní jen spálená země, spousta raněných a temných vzpomínek. Opět jsou chladní a zákeřní jako válka samotná. Armádní velitel Anders Biazzi vládne rukou přísnou, přesnou a spravedlivou. Death  metal ostrý jako břitva, studený a syrový. Zkuste strávit noc v zákopech a uvidíte sami. Blesková válka, smrt a zvláštní melancholická atmosféra. Takové je album "An Army at Dawn".

Opět byly k mikrofonům povolány zálohy zkušených zpěváků, kteří bezezbytku odvedli vynikající práci. Zdálo by se, že když každý song nazpíval někdo jiný, že bude deska roztříštěná, ale opak je pravdou. Nahrávka drží kompaktně pohromadě a důkazem je neskutečně podmanivá atmosféra. Hodně tomu napomáhá skvělý ledový zvuk (Jon Rudin). Nezapomeňme ale ani na Bennyho Moberga  (MALFEITOR, ex - BLOOD MORTIZED), který letos vytvořil obal desky. Válka je najednou i v mém pokoji, parádní cover.


Voják musí mít, stejně jako death metalista, instinkt zabijáka. Deska je, podobně jako tanky Landswerk vyrobena z pravé švédské metalové oceli. JUST BEFORE DAWN si prošili již několik bitev a letos na mě působí doslova magicky. Stojím přímo ve válečné vřavě. Bombardují nás dunivé bicí, útočí na nás ostré hroty riffů i bodáků. Takto to v historii uměli snad jenom BOLT THROWER, HAIL OF BULLETS, GOD DETHRONED, dnes MEMORIAM, DECAYING, SCALPTURE, GODS FORSAKEN. Anders Biazzi má svůj originální a nezaměnitelný rukopis a letošní album  "An Army at Dawn" řadím k tomu nejlepšímu, co bylo tento rok v tomto stylu vydáno. Nad bojištěm krouží jako supi další letadla. Která bomba je určená právě pro tebe? Pochoduji v davu, poslouchám další skladbu i rozkazy. Nový souboj, nekonečná smrt. Nevnímám bolest, adrenalin, ani krev. V téhle válce, stejně jako v každé jiné, není vítězů. I když, o jednom bych věděl. Je jím švédská kapela JUST BEFORE DAWN. Slova jsou asi zbytečná, měly by je napsat váleční veteráni. Protože mi album proniklo do žil, přeneslo mě pod pásy tanků, donutilo vylézt ze zákopů a bojovat. Válečný death metal se musí hrát od srdce, musí v něm být chlad a temnota. Anders Biazzi a jeho věrní ví přesně jak na to. Další útok už asi nepřežiju. Ale než mi ustřelí hlavu, budu dál poslouchat "An Army at Dawn". Totální vyhlazení! Špinavá smrt ve válce, která nezná slitování!


Asphyx says:

The tank division called JUST BEFORE DAWN set out to attack again. All that remains is scorched earth, lots of wounded and dark memories. Again, they are as cold and insidious as war itself. Army Commander Anders Biazzi rules with a strict, precise and fair hand. Death metal sharp as razor, cold and raw. Try to spend night in the trenches and you will see...blitzkrieg, death and a strange melancholic atmosphere. Like this is also the album "An Army at Dawn"

Once again, backups of experienced singers were called to the microphones, who did an excellent job. It would seem that if each song was sung by someone else, the record would be fragmented, but the opposite is true. The recording is compactly held together and the proof is the incredibly captivating atmosphere. The great icy sound (Jon Rudin) helps a lot. But let's not forget Benny Moberg (MALFEITOR, ex - BLOOD MORTIZED), who created the album cover this year. The war is suddenly in my room, great cover.


A soldier, like a death metallers, must have a killer instinct. The album, like Landswerk tanks, is made of genuine Swedish metal steel. JUST BEFORE DAWN have been through several battles and this year they are literally magical for me. I'm standing right in the turmoil of war. We are bombarded with booming drums, sharp riff and bayonet spikes attack us. This is probably only BOLT THROWER, HAIL OF BULLETS, GOD DETHRONED, today MEMORIAM, DECAYING, SCALPTURE, GODS FORSAKEN. Anders Biazzi has his original and unmistakable style and this year's album "An Army at Dawn" is one of the best that has been released in this style this year. Other planes circle over the battlefield like vultures. Which bomb is for you? I march in the crowd, listening to the next song and orders. A new duel, endless death. I don't notice pain, adrenaline, or blood. There are no winners in this war, as in any other. Although, I would know about one. It is the Swedish band JUST BEFORE DAWN. The words are probably useless, they should be written by war veterans. Because the album penetrated my veins, it carried me under the belts of tanks, forced me to climb out of the trenches and fight. War death metal must be played from the heart, there must be coldness and darkness. Anders Biazzi and his faithful know exactly how to do it. I probably won't survive another attack. But before he shoots me in the head, I'll keep listening to "An Army at Dawn". Total extermination! Dirty death in a war that have no mercy!

about JUST BEFORE DAWN on DEADLY STORM ZINE:
Recenze/review - JUST BEFORE DAWN – The Aftermath (2014)
Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - Tides Of Blood (2018)


tracklist:
1. Intro: Paths of Armor / To the Last Tiger
2. The Guns at Last Light
3. An Army at Dawn
4. Goliath Revived
5. Dance of Katyusha
6. Belaya Smert
7. With Everything We Have
8. The Atlantic Wall
9. Unless Victory Comes
10. Into the First Wave

band:
Anders Biazzi - Bass, 
Guitars
Jon Rudin - Drums
Gustav Myrin - Guitars


Vocals by:

Ralf Hauber - (Revel in Flesh) Vocals on track 1
Matias Nastolin - (Decaying) Vocals on track 2
Jonny Pettersson - (Wombbath / Gods Forsaken / JBD) Vocals on track 3
Daimen Terry - (Envig) Vocals on track 4 and 6
Thomas Clifford - (Abscission) Vocals on track 5
Gustav Myrin - (Gods Forsaken / JBD) Vocals on track 5
David Nilsson - (Feral) Vocals on track 7 and 9
Andreas Stenlund - (HarmDaud) Vocals on track 7
Mattias Parkkila - (Blood Mortized) Vocals on track 8

Solos By:

Jacob Bjôrnfot - (Kvaen) solo on track 2
Gustav Myrin - (Gods Forsaken / JBD) solo on track 3 and 6
Matias Nastolin - (Decaying) solo on track 2
Anders Biazzi - solo on track 4
Daniel Gustavsson - (Demonical / Tormention) solo on track 5

Share this games :

TWITTER