DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 17. září 2021

Recenze/review - ABSCESSION - Rot of Ages (2021)


ABSCESSION - Rot of Ages
CD 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Když se objevil poprvé, připadl jsem si divně. Vstoupil do mých snů. Zlý, ošklivý, šílený. S rozšklebenou tváří, úsměvem zabijáka a skřehotavým hlasem. Našeptával mi slova, která se normálně bojím vyslovit. Čekal ve stínu, aby mě pokaždé překvapil a strhnul do temnoty. Můj vlastní přízrak. Démon ze starých časů, který se postupně stal krutou realitou. Lákal mě na pradávné rituály plné krve a smrti. Pouštěl mi jen kvalitní chladný a černý death metal. Bylo hrozně lehké podlehnout.

Nová deska švédsko - německých ABSCESSION na mě působí stejně. Pouštím si ji stále dokola a najednou se ohlížím za sebe. Mám pocit, že mě někdo sleduje. A rozhodně nemá dobré úmysly. Poslouchám hudbu nejen ušima, ale i srdcem a severský smrtící kov mi dělal vždycky dobře. 


"Rot of Ages" je albem, ve kterém lze vystopovat spoustu odkazů na starou švédskou death metalovou školu. Pokud se vám líbí smečky jako DISMEMBER, NIHILIST, ENTOMBED, ENTRAILS, BLOODBATH, CARNAGE, DESULTORY a spousta dalších v tomto stylu, budete spokojeni i s novým albem ABSCESSION. Skladby jsou dobře napsány, obal vypadá zajímavě a všechny kosti praskají tlakem. Vše je v nejlepším pořádku, nikde nic nechybí, ani nepřebývá. Osobně se mi líbí, že si kapela na nic nehraje, songy jsou uvěřitelné, s dobrým zvukem. Ideální nahrávka pro všechny věrné fanoušky severských vichřic. Nečekejte nic novátorského, ani objevného, ale o to tady ani nejde. Hlavním účelem je pohřbít vás zaživa, několikrát proklít a rozsekat na malé kousky. Účel světí prostředky. Nakonec jde stejně hlavně o to, abyste při přehrávání zahlédli své vlastní přízraky. Mám pocit, že mě kapela zavřela do staré studené kobky a promítá mi na zeď horory, ve kterých zároveň účinkuji. ABSCESSION jsou nejsilnější v melodičtějších pasážích, to naplno vynikne jejich cit pro dobrý riff. Když se objevil poprvé, připadl jsem si divně. Vstoupil do mých snů. Zlý, ošklivý, šílený. S tváří démona. Zabijácký, studený death metal z nočních můr! Skvěle!


Asphyx says:

When he first appeared, I felt weird. He entered my dreams. Evil, ugly, crazy. With a grimacing face, a killer smile, and a creaking voice. He whispered words to me that I am normally afraid to say. He waited in the shadows to surprise me every time and drag me into the darkness. My own ghost. A demon from ancient times, which gradually became a cruel reality. He lured me to ancient rituals full of blood and death. He only played me quality cold and black death metal. It was very easy to succumb.

The new Swedish - German ABSCESSION record has the same effect on me. I keep playing it around and suddenly I look back. I feel like someone is watching me. And he certainly doesn't have good intentions. I listen to music not only with my ears but also with my heart, and the deadly Nordic metal has always done me good.


"Rot of Ages" is an album in which you can trace a lot of references to the old Swedish death metal school. If you like packs like DISMEMBER, NIHILIST, ENTOMBED, ENTRAILS, BLOODBATH, CARNAGE, DESULTORY and many more in this style, you will be satisfied with the new album ABSCESSION. The songs are well written, the cover looks interesting and all the bones crackle under pressure. Everything is in the best order, nothing is missing or left over. Personally, I like that the band doesn't play anything, the songs are believable, with a good sound. An ideal recording for all loyal fans of Nordic storms. Don't expect anything innovative or exploratory, but that's not the point. The main purpose is to bury you alive, curse several times and cut into small pieces. Purpose sanctifies means. In the end, it's all about seeing your own ghosts as you play. I have a feeling that the band has locked me in an old cold dungeon and is projecting horror movies on my wall, in which I also perform. ABSCESSION are strongest in more melodic passages, it fully excels their feeling for a good riff. When he first appeared, I felt weird. He entered my dreams. Evil, ugly, crazy. With the face of a demon. Killer, cold death metal from nightmares! Great!Recenze/review - ABSCESSION – Grave Offerings (2015):

Album line up -
Thomas Clifford (Blood of Serpents, Throne of Heresy) - Vocals, Backing Vocals, Lyrics
Skaldir - Guitars, Bass, Keyboards, Backing Vocals
Markus Porsklev - Drums

Artwork by Adam Burke (IMPERIALIST)

Track listing -
1. Rat King Crawl
2. Theater of Pain
3. Dead Man's Hate
4. Rains of Death
5. Rot of Ages
6. The Final Furnace
7. When The Guillotine Falls
8. War Machine
9. Prometheus Unbound
10. Eta Della Putrefazione

Share this games :

TWITTER