DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemtrue metal. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemtrue metal. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 22. března 2024

Recenze/review - APPARITION - Disgraced Emanations from a Tranquil State (2024)


APPARITION - Disgraced Emanations from a Tranquil State
CD 2024, Profound Lore Records

for english please scroll down

Jsou noční můry, které se neustále opakují. V téhle se probouzíš uprostřed noci a máš neodbytný pocit, že je někdo stojí ve stínu. Nemá žádnou tvář, přesto se usmívá. Slyšíš neklidný šepot. Přišel si pro tebe. Tvůj vlastní démon. Otisk těch nejtemnějších myšlenek. Zasekne do tebe svůj ostrý dráp a už tě nikdy nepustí. Budete se spolu toulat nekonečnými smradlavými močály a poslouchat u toho novou desku APPARITION z Kalifornie. Kapely, která dokáže svojí hudbou vyvolat absolutní tmu. 

Je to nekonečně děsivá exhumace starého hrobu, ve kterém bylo kdysi uloženo vaše tělo. Zvuk nahrávky je vynikající, notně špinavý, mokvající. Smrdí zkaženým masem i sírou. Odkryjete postupně jednotlivé vrstvy a po nějakém čase se vám dostane deska do krve. Způsobí vám v žilách led a naučíte se díky ní rozmlouvat s ostatními nemrtvými. Poslouchejte pozorně. Nejlépe v chladu a o samotě. 


Doomová nálada starých hřbitovů. Do náhrobků jsou otištěny nářky kdysi mučených, ponižovaných a nakonec pohřbených zaživa. Nové album "Disgraced Emanations from a Tranquil State" se mi dostalo až do podvědomí, hluboko do mé mysli. Zanechalo tam po sobě hlubokou krvavou stopu. Pánové opět napsali skvělé skladby, u kterých budete mezi prsty prosévat prach svých předků. Američané umí být záhadní, děsiví, svým způsobem i progresivní, jindy zase techničtí takovým tím zničujícím způsobem. Možná znáte ten pocit, když si nejste jistí, jestli sedíte na správné straně zdi. Svázáni v nepřirozené poloze. Tvrdí o vás, že jste šílení. Jste to ale doopravdy vy? Když poslouchám tuhle desku, tak si tím nejsem úplně jistý. Má v sobě totiž takový zvláštní, přitažlivý a podmanivý neklid. Budete ji sice muset rozkrývat postupně, po jednotlivých vrstvách, ale když vydržíte, budete odměněni skvělým morbidním zážitkem. Hudba se zde nejdřív plazí jako jedovatý had, aby vás nakonec uštkla a vy zemřete v nekonečných křečích. Je to svým způsobem hodně extrémní nahrávka, s parádním zvukem i obalem. Jedná se ale hlavně o temně chladnou a smradlavou exhumaci. Fanoušci třeba takových INCANTATION, AUTOPSY, DISMA, CRUCIAMENTUM, FUNEBRARUM, FATHER BEFOULED, VASTUM, DECREPISY, OSSUARIUM, MORGUE, mi zajisté má slova potvrdí. Máte vlastně jen dvě možnosti. Buď přistoupit na nečistou a šílenou hru téhle smečky nebo utéct pryč. Osobně jsem se rád budil uprostřed noci. Podanou ruku jsme přijal vždy, když byla kolem mě neprostupná tma. Jsou noční můry, které se neustále opakují. V téhle se probouzím uprostřed noci a mám neodbytný pocit, že někdo stojí ve stínu. Nemá žádnou tvář, přesto se usmívá. Slyším neklidný šepot. Přišel si pro mě. Morbidně hnilobný, drásavě krvavý death metalový výlet do nekonečných močálů lidského utrpení! Bolest, chlad a temnota!


Asphyx says:

There are nightmares that keep recurring. In this one, you wake up in the middle of the night with the insistent feeling that someone is standing in the shadows. They have no face, yet they are smiling. You hear a restless whisper. He has come for you. Your own demon. The imprint of your darkest thoughts. It will sink its sharp claw into you and never let you go. You'll wander endless stinking swamps together, listening to the new APPARITION record from California. A band that can create absolute darkness with their music.

It's an endlessly terrifying exhumation of the old grave where your body was once buried. The sound of the recording is excellent, a bit dirty, wet. It smells of rotten flesh and sulphur. You uncover the layers one by one and after some time the record gets into your blood. It will cause ice in your veins and you will learn to talk to other undead. Listen carefully. Preferably in the cold and alone.


Doom mood of old cemeteries. The tombstones are imprinted with the lamentations of those once tortured, humiliated and finally buried alive. The new album "Disgraced Emanations from a Tranquil State" has reached my subconscious, deep into my mind. It left a deep trail of blood. Once again the gentlemen have written great songs that will have you sifting the dust of your ancestors through your fingers. The Americans can be mysterious, eerie, progressive in their own way, and at other times techy in that devastating way. You may know the feeling when you're not sure if you're sitting on the right side of the wall. Tied in an unnatural position. They say you're crazy. But are you really? Listening to this record, I'm not so sure. Because it has this strange, attractive, captivating restlessness about it. You'll have to unravel it gradually, layer by layer, but if you hang in there, you'll be rewarded with a great morbid experience. The music here crawls like a venomous snake at first, only to eventually bite you and leave you dying in endless spasms. It's a very extreme record in a way, with a great sound and cover. But it is mainly a darkly cold and smelly exhumation. Fans of such bands as INCANTATION, AUTOPSY, DISMA, CRUCIAMENTUM, FUNEBRARUM, FATHER BEFOULED, VASTUM, DECREPISY, OSSUARIUM, MORGUE, will surely confirm my words. You actually have only two choices. You can either go along with this pack's dirty and insane game or you can run away. Personally, I like to wake up in the middle of the night. I accepted a handshake whenever the darkness was impenetrable around me. There are nightmares that keep recurring. In this one, I wake up in the middle of the night with the insistent feeling that someone is standing in the shadows. They have no face, yet they're smiling. I hear a restless whisper. He's come for me. A morbidly rotten, blood-curdling death metal trip into the endless swamps of human misery! Pain, cold and darkness!
Recenze/review - APPARITION - Feel (2021):

Recenze/review - APPARITION - Granular Transformation (2020):


Tracklist:
01. Asphyxcreation 
02. Imminent Expanse Of Silence And Not (Or Not) 
03. Paradoxysm 
04. Excruciating Refuge In Reoccurring Torment 
05. Inner Altitudes, Light Transference 
06. Circulacatečtvrtek 21. března 2024

Recenze/review - KHOLD - Du dømmes til Død (2024)


KHOLD - Du dømmes til Død
CD 2024, Soulseller Records

for english please scroll down

Už jako dítě si se nikdy neusmíval. Žádní kamarádi, jenom bolest a trápení. Díval ses do tmy a přemýšlel si, jak bys všem ublížil. Začalo to mrtvými zvířaty. Fascinace krví. Stal si se stínem, zlým svědomím. Tvé oči žhnuly nenávistí. Násilí, zabití, ponížení. Líbilo se ti hledět do očí, do kterých přicházela smrt. Pomalu, s provazem kolem krku. Teď tu sedíš a nechápeš, co se stalo. Zabíjení je tvojí přirozeností. Poslední dny před popravou přemýšlíš nad dalšími děsivými fantaziemi.

Norští black metalisté KHOLD se na své nové desce zaobírají právě lidmi odsouzenými na smrt. Jdou v této oblasti hluboko do historie své země. Zajímavé téma, které perfektně doplňuje už tak temnou a chladnou atmosféru. Tohle je železo ukované těmi nejlepšími. Doporučuji při poslechu navštívit popravčí místo ve vašem městě. Zážitek bude o to víc bolestivější, intenzivnější, mocnější a záhadnější.


Není žádným tajemstvím, že je kapela složena ze samých zkušených a skvělých muzikantů. Zmínit musím samozřejmě jejich působení v kapelách jako SARKE, TULUS, SATYRICON. A právě k poslední legendě bych KHOLD klidně přirovnal. Potom také k DARKTHRONE. Pánové na to jsou velmi ryze a opravdově. Poslouchat novou desku "Du dømmes til Død" je  jako sedět v cele smrti a přemýšlet, jaké to je, zemřít oběšený na šibenici. Norové se pohybují převážně ve středních a pomalejších tempech. Naplno tak vynikne mrazivá atmosféra. Přispívá k tomu samozřejmě jako vždy vynikající zvuk i obal. Všechny skladby se vám postupně dostanou do žil. Jsou jako jed, který je dávkován tak, abyste umírali s děsem v očích. Je prostým faktem, že se nové album velmi dobře poslouchá. Tak nějak samozřejmě, lehce. Přesto je neklidné, jestli mi rozumíte. Každý ze songů je samostatným opusem, přesto vše drží v pevném a komplexním celku. Nahrávku jsem nejčastěji poslouchal velmi brzy ráno, když město ještě spalo. Právě byl zatčen člověk, zrůda, která vraždila v ulicích. Chodil jsem náhodou na stejných místech a můžu vám říci, že mě mrazilo v zádech. Netušil jsem, že se zde stalo něco hrozného. Přesně takový pocit mám i z letošní desky "Du dømmes til Død". Zmínit musím i to, že jsou texty v norštině, které nerozumím ani slovo. Přesto mi přijde, že rozumím každé sloce, každému rýmu. Hudba zde spojuje všechny přízraky, prokleté i démony. O KHOLD to platí na sto procent. To vám klidně podepíšu vlastní krví. Pokud máte rádi hudbu po okraj narvanou kousky ledu a zkaženou krví, tak neváhejte ani chvilku. Jedná se o velmi povedenou záležitost po všech stránkách. Zlověstný, mrazivý, temný black metal z dalekého severu! Budete se dívat do obličeje těch, kteří jdou na smrt!


Asphyx says:

You never smiled as a kid. No friends, just pain and misery. You'd stare into the darkness and think about how you'd hurt everyone. It started with dead animals. A fascination with blood. You became a shadow, an evil conscience. Your eyes glowed with hatred. Violence, killing, humiliation. You liked to stare into the eyes where death came. Slowly, with a rope around your neck. Now you sit here and you don't understand what happened. Killing is your nature. In the last days before your execution, you think of more horrible fantasies.

Norwegian black metallers KHOLD deal with people condemned to death on their new album. They go deep into their country's history in this area. An interesting theme that perfectly complements the already dark and cold atmosphere. This is iron forged by the best. I recommend visiting the execution site in your town while listening. The experience will be all the more poignant, intense, powerful and mysterious.


It is no secret that the band is composed of all experienced and great musicians. Of course I have to mention their work in bands like SARKE, TULUS, SATYRICON. And it is to the last legend that I would compare KHOLD. Then also to DARKTHRONE. Gentlemen are very pure and real about it. Listening to the new album "Du dømmes til Død" is like sitting on death row and wondering what it's like to die hanging from the gallows. The Norwegians are mostly in the middle and slower tempos. This makes the chilling atmosphere fully stand out. This is of course helped by the excellent sound and packaging as always. All the tracks gradually get into your veins. They are like poison that is dosed to make you die with terror in your eyes. The simple fact is that the new album is very easy to listen to. Sort of naturally, easily. Yet it's unsettling, if you know what I mean. Each of the songs is a standalone opus, yet everything holds together in a tight and complex whole. I mostly listened to the recording very early in the morning when the city was still sleeping. A man had just been arrested, a monster who was murdering in the streets. I happened to walk in the same places, and I can tell you, I got chills down my spine. I had no idea that something terrible had happened here. That's exactly the feeling I got from this year's album "Du dømmes til Død". I must also mention that there are lyrics in Norwegian, which I don't understand a word of. Yet I feel like I understand every verse, every rhyme. The music here connects all the ghosts, the damned and the demons. This is true of KHOLD one hundred percent. I'll sign it with my own blood. If you like your music packed to the brim with chunks of ice and tainted blood, don't hesitate a moment. This is a very successful affair all round. Sinister, frosty, dark black metal from the far north! You'll be looking into the faces of those who are going to die!TRACKLIST
1. Myrdynk
2. Vanviddfaren
3. Heks (du dømmes til død)
4. Skoggangsmann
5. Misgrep
6. Trolldomsdømt
7. Lædel
8. Galgeberg og Retterbakke
9. Dølgsmål


LINE-UP
Gard - Vocals + Guitar
Rinn - Guitar
Steinar - Bass
Sarke - Drums

CREDITS
Music by Khold. Lyrics by Hildr.

Recorded, mixed and Mastered by Andy La Rocque at Sonic Train Studios, Sweden. October 2023.

"Heks (du dømmes til død)" lead guitar intro by Andy La Rocque.


pondělí 18. března 2024

Recenze/review - NECROPHOBIC - In the Twilight Grey (2024)


NECROPHOBIC - In the Twilight Grey
CD 2024, Century Media Records

for english please scroll down

Plačící duchové lesa. Vyjící andělé. Vlci na lovu. Běžíš tmou a větve tě šlehají do tváře. Zmrzlé nohy se boří do sněhu. Nevíš, jestli si oběť nebo lovec. Jsi si jistý jedinou věcí. Bílou děsivou smrtí, několika okamžiky v temnotě. Krev všude kolem. Naříkající les, přecházíš pomalu na druhou stranu, do země nekonečných stínů. Mraky jsou nízko a vzduch je těžký a nestravitelný. Padáš do hlubin. Vznešené pocity z létání, i tělo, polámané, zničené. Mysl roztrhaná na kusy. Takové byly moje první dojmy z nové desky "In the Twilight Grey".

Vlastně jsem nikdy nedokázal novinku poslouchat v klidu. Pokaždé do mě zasekla svůj dráp a nepustila mě, dokud jsem ji nevypnul. Ne, neseděl jsem doma u přehrávače, ale pokaždé jsem běžel tmou. Někde daleko, na severu, v mrazu a sněhu. Cíl byl vždy stejný. Zemřel jsem, abych se znovu pokaždé narodil. Silný a nabitý zvláštní energií, kterou má tahle kapela již od svých počátků. 


Spousta fanoušků nedá dopustit na klasické nahrávky z devadesátých let, které si již dávno získaly doslova legendární status. Jsem stejného názoru. Sleduji ale celou cestu téhle originální smečky a vždy se k jejich albům velice rád vracím. Nová deska se mezi ostatními rozhodně neztratí. NECROPHOBIC se sice již asi nikdy nevymaní ze svého stínu, ale na rovinu, on to po nich ani nikdo nechce. Jsou pro mě pevným záchytným bodem ve vesmíru. Za ty dlouhé roky, co nám přinášejí další a další ozvěny ze záhrobí, si vybrousili svůj originální styl k dokonalosti. Chlad a tma, ledový vítr v korunách stoletých stromů. To je pro mě definice celé tvorby, nový počin nevyjímaje. Fredrik Folkare opatřil album majestátním a velmi dobře čitelným i živelným zvukem. Mrazí mě v kostech! Obal, na němž je možná démon, kterého zmiňuji i v úvodu dnešního článku, nahání strach, je tajemný a zlověstný. Autorem je Jens Rydén. Také velmi povedená práce. Byli jste někdy sami v lese uprostřed noci? Nebo brzy ráno, když padne k zemi chlad a vy se probudíte do zdánlivého klidu. Je to samozřejmě omyl, přízraky nikdy nespí. Pokud budete poslouchat "In the Twilight Grey" stále dokola jako já, určitě vás přijdou navštívit. Ucítíte jejich přítomnost a krve by se ve vás nedořezal. Líbí se mi poctivost, samozřejmost, spousta nápadů, které doslova tryskají na všechny strany. To vše zamotané ve starých pavučinách, držící pevně pohromadě. Jako skála, jako láva, prýštící pomocí riffů, melodií ven, z nitra země. Letos jsou Švédi opět jako přírodní živel. Neuchopitelní, mocní, tajemní. Nelze jinak, než doporučit všem, kteří je mají rádi. Dostanete k dokonalosti vytesaný amulet ze starých kostí. Vzduchem se budou vznášet pradávné legendy a vy se budete usmívat. Plačící duchové lesa. Vyjící andělé. Vlci na lovu. Běžíš tmou a větve tě šlehají do tváře. Zmrzlé nohy se boří do sněhu. Nevíš, jestli si oběť nebo lovec. Jsi si jistý jedinou věcí. Bílou děsivou smrtí, několika okamžiky v temnotě. Krev všude kolem. Démonický, syrový a chladný vichr ze severu! Black death metalová mlha plná děsivých stínů a zkažené krve!


Asphyx says:

Weeping spirits of the forest. Howling angels. Wolves on the prowl. You run through the darkness and the branches whip you in the face. Frozen feet sinking into the snow. You don't know if you're the victim or the hunter. You're sure of one thing. A white, terrifying death, a few moments in the dark. Blood all around. The wailing forest, you cross slowly to the other side, into the land of endless shadows. The clouds are low and the air is heavy and indigestible. You fall into the depths. The sublime sensation of flying, and the body, broken, destroyed. The mind torn to pieces. These were my first impressions of the new album "In the Twilight Grey".

Actually, I've never been able to listen to a new album in peace. Every time it stuck its claw into me and wouldn't let go until I turned it off. No, I wasn't sitting at home with the player, but I was running in the dark every time. Somewhere far away, up north, in the cold and snow. The destination was always the same. I died to be born again every time. Strong and charged with the special energy that this band has had since its beginnings.


A lot of fans can't get enough of the classic recordings from the nineties, which have long since gained a legendary status. I am of the same opinion. But I've been following the whole journey of this original pack and I always love to come back to their albums. The new album will definitely not get lost among the others. NECROPHOBIC will probably never come out of their shadow, but frankly, nobody wants them to. They are a solid clue in the universe for me. Over the many years they have brought us more and more echoes from beyond the grave, they have honed their original style to perfection. The cold and dark, the icy wind in the tops of the centuries-old trees. This is for me the definition of the whole work, not excluding the new one. Fredrik Folkare has equipped the album with a majestic and very well read and elemental sound. It chills my bones! The cover art, which may feature the demon I mention in the introduction of today's article, is haunting, mysterious and ominous. The author is Jens Rydén. Also a very hilarious work. Have you ever been alone in the woods in the middle of the night? Or early in the morning, when the cold falls to the ground and you wake up to apparent peace. It's a mistake of course, ghosts never sleep. If you listen to "In the Twilight Grey" over and over like I do, they'll definitely come visit you. You'll feel their presence, and you won't get any blood in you. I like the honesty, the obviousness, the many ideas that literally gush out in all directions. All tangled in old cobwebs, held tightly together. Like a rock, like lava, gushing out through riffs, melodies, from the heart of the earth. This year the Swedes are again like a natural element. Elusive, powerful, mysterious. I can't help but recommend them to everyone who likes them. You get an amulet carved to perfection from old bones. Ancient legends will float through the air and make you smile. Weeping spirits of the forest. Howling angels. Wolves on the prowl. You run through the darkness and the branches whip you in the face. Frozen feet sinking into the snow. You don't know if you're the victim or the hunter. You're sure of one thing. A white, terrifying death, a few moments in the dark. Blood all around. A demonic, raw and cold wind from the north! Black death metal fog full of horrible shadows and corrupted blood!about NECROPHOBIC on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
1. Grace of the Past
2. Clavis Inferni
3. As Stars Collide
4. Stormcrow
5. Shadows of the Brightest Night
6. Blackened the Horizon
7. Mirrors of a Thousand Lakes
8. Cast in Stone
9. Nordanvind
10. In the Twilight Grey
11. The Torture Never Stops
12. 10. Ascension (Episode Four)

band:
Anders Strokirk - Vocals
Sebastian Ramstedt - Lead guitar
Johan Bergebäck - Rhythm guitar
Tobias Cristiansson - Bass
Joakim Sterner - Drumspátek 8. března 2024

Recenze/review - SVITOGOR - The Howling Void (2024)


SVITOGOR - The Howling Void
CD 2024, InsArt Records

for english please scroll down

Říká se, že svědomí vás vždycky nakonec dostihne. Nemyslím si to. Čím jsem starší, tím víc vidím kolem sebe lidí, kteří jej vůbec nemají. Možná jsem citlivější na projevy zla, ale pokaždé, když jdu kolem kostela, ztrácím víru v náš druh. Někteří jsou jen prázdné nádoby bez názoru, jsou ovcemi pochodujícími na porážku. Můžeš udělat jakýkoliv hnusný čin, ale když odříkáš několik Otčenášů, dostaneš odpuštění. Jak jednoduché. Oběti mezitím umírají utrápení neskutečnou bolestí. Raději se vracím k přírodě a hudbě, která mě dokáže oslovit, zaujmout. SVITOGOR jsem dosud neznal. Jenže stačilo několik prvních poslechů a rozhodl jsem se, že by bylo dobré se s vámi podělit o pár svých dojmů.

A to i přesto, že epický black metal nebývá zrovna častým hostem v mém přehrávači. Přesvědčila mě naléhavost, způsob, jakým Dalibor Franjkić (Insanus) přistupuje k hudbě jako takové. Kapela je projektem jednoho muže, který je podepsán pod vším. Insanus je zkušený muzikant, který má za sebou velké množství skvělé práce (BLACK CULT, CZAAR, HIBERNUM, ZVIJER). Nezbývalo mi nic jiného, než si nasadit sluchátka a opustit civilizaci. Uprostřed zmrzlých lesů vynikla debutová deska "The Howling Void" nejvíce. 


Sledoval jsem stromy, jak se pomalu ukládají ke spánku. Měl jsem pocit, že šeptají. Pod nohama mi křupal čerstvý sníh a cesta mě zavedla na staré pohřebiště. Bývaly tu kdysi domy, které za jedné z válek, které přešly přes naše území, byly srovnány se zemí. Do mozku se mi otiskl nářek. Nevím proč, možná ve mě hudba probudila jinou dimenzi. Je to neklidné, avantgardní album, neortodoxní. Má dobrý zvuk i obal. Ale hlavně je napsáno originálním způsobem. Je jako bolest trpících, je jako pomalá smrt, u které se postupně rozpadnete v prach. V některých momentech je album až "nepříjemné", nebál bych se napsat až divné. Zrovna tyto pasáže si ale nejvíc pamatuji. Nebude to asi hudba pro každého, je nutný soustředěný poslech, spousta času a nejlépe i absolutní tma, ale když vydržíte prvotní setkání, budete odměněni vskutku neotřelým zážitkem. Napříč celým albem se potom vznáší určitý druh melancholie a neklidu. Žijeme v divném, pokřiveném světě a SVITOGOR vám nastaví zrcadlo. Alespoň tak jsem nahrávku vnímal já. Určitě znáte pohřební zpěvy starých národů. Připadá mi, že na ně v určitém směru Insanus navazuje. Pochází z Chorvatska, které je známé v hudbě svojí melodičností. Troufám si tvrdit, že se promítla i do jeho tvorby. Alespoň v případě "The Howling Void" to tak vnímám. Pokud vás někdy štve čilý ruch v ulicích, působí na vás stres, mohu vám tuhle desku jenom doporučit. Zklidní a rozdrásá vás zároveň, přivede na jiné myšlenky. Ohlodá vaše svědomí až na kost. Misantropický, antihumánní, epický black metal po okraj narvaný neklidem! Strhněte všechny modly a nechte se pohltit pradávnou temnotou!


Asphyx says:

They say your conscience always catches up with you eventually. I don't think so. The older I get, the more I see people around me who don't have one. Maybe I'm more sensitive to evil, but every time I walk past a church, I lose faith in our species. Some are just empty vessels with no opinion, sheep marching to the slaughter. You can do any ugly act, but if you say a few Our Fathers, you will be forgiven. How simple. Meanwhile, the victims are dying in excruciating pain. I prefer to return to nature and music, which can reach me, captivate me. I've never known SVITOGOR before. But after a few first listens, I decided it would be a good idea to share some of my impressions.

And this despite the fact that epic black metal is not a frequent guest in my player. What convinced me was the urgency, the way Dalibor Franjkić (Insanus) approaches music as such. The band is a one-man project that is signed under everything. Insanus is an experienced musician who has done a lot of great work (BLACK CULT, CZAAR, HIBERNUM, ZVIJER). I had no choice but to put on my headphones and leave civilization. Amidst the frozen forests, the debut album "The Howling Void" stood out the most.


I watched the trees as they slowly went to sleep. I felt like they were whispering. Fresh snow crunched under my feet and the path led me to an old burial ground. There used to be houses here that had been razed during one of the wars that had crossed our territory. A wail imprinted itself on my brain. I don't know why, maybe the music awakened another dimension in me. It's a restless, avant-garde album, unorthodox. It has a good sound and cover. But above all, it's written in an original way. It's like the pain of the suffering, it's like a slow death where you gradually crumble into dust. In some moments the album is even "unpleasant", I wouldn't be afraid to write weird. But these are the passages I remember the most. It's probably not going to be music for everyone, it requires concentrated listening, a lot of time and preferably absolute darkness, but if you can endure the initial encounter you will be rewarded with a truly novel experience. A kind of melancholy and restlessness hovers throughout the album. We live in a strange, distorted world and SVITOGOR holds up a mirror to you. At least that's how I perceived the record. I'm sure you're familiar with the funeral chants of ancient peoples. It seems to me that Insanus follows them in some ways. He comes from Croatia, which is known in music for its melodicism. I dare say that it is also reflected in his work. At least in the case of "The Howling Void" I feel that way. If you are ever annoyed by the hustle and bustle of the streets, the stress, I can only recommend this album to you. It will calm you down and tear you up at the same time, it will make you think different thoughts. It'll bite your conscience to the bone. Misanthropic, anti-human, epic black metal filled to the brim with unease! Tear down all your idols and let the ancient darkness consume you!


Tracklist:
01. Frequencies 
02. Delusion
03. Times
04. The Great Deceiver
05. Without the Sun
06. Spider Knows Its Craft
07. Ascending the Astral Nightmares
08. Before the Dawn
09. Deor
10. The Existencestředa 6. března 2024

Recenze/review - INNERLOAD - Mater Tenebrarum (2024)


INNERLOAD - Mater Tenebrarum
CD 2024, Great Dane Records

for english please scroll down

Když nemůžeš usnout, tak se díváš do tmy. Nasloucháš zdánlivému tichu a nevíš, jestli je to sen nebo ještě bdíš. Najednou se objeví. Jako přízraky temnoty. Zlé noční můry. Neklidné a krvavé. Budíš se se strachem v očích a pro jistotu se pomodlíš. Je vám doufám jasné, že tentokrát žádné modlitby nepomáhají. Vím to já a vědí to i italští INNERLOAD. Kapela, která letos přichází se svým třetím albem. To vás rozhodně spát nenechá. Pokud máte rádi melodický death metal, thrash a třeba i heavy metal, tak neváhejte ani chvilku. Chybu neuděláte.

Je to asi celková atmosféra a dojem, které mě "donutily" sepsat pár řádek. Album je svým způsobem záhadné, syrové takovým zvláštním způsobem. Jsem starý pes, který poslouchá extrémní hudbu přes třicet let a jako takový si novinku užívám. Odkazuje na staré dobré časy, přesto je svěží a zajímavá. Některé skladby jsou možná příliš dlouhé a tak je nutný pečlivý poslech a pozornost. Jinak ale nemám žádných námitek. Vše sype jak má!


Možná si se neměl dívat na klasické hororové filmy. Moc dobře víš, že se ti potom dostanou do hlavy i do tvých snů. Máš pak pocit, že žiješ dva životy. Jeden krásný, přes den, v práci a rodině. V noci se z tebe stává démon toulající se podsvětím. A to všechno za zvuků desky "Mater Tenebrarum". Zvuk se povedl, je ostrý a čitelný zároveň. Motiv na obalu přesně znázorňuje to, co se na albu odehrává. Doporučuji dát letošní nové nahrávce čas. Chce to několik setkání, nejlépe v noci a tichu, teprve potom vám hudba pronikne do krve. Osobně si potom nejvíc užívám celkovou atmosféru, takový ten těžko definovatelný neklid. Songy v sobě mají sílu, tlak i energii. Myslím si, že každý, kdo má tenhle styl rád, si přijde určitě na své. Budete v sobě hledat poslední zbytky života, když se budete potácet tmou jako nemrtvý. Ano, nová deska ve mě probudila pestrou paletu nálad i emocí. Sedíš uprostřed místnosti, svázaný a bezmocný. Jsi šílený ty a nebo ti venku, za zdí? Otázek je mnoho, ale odpovědi nepřicházejí. Přiznám se, že jsem si INNERLOAD oblíbil a nejvíce se mi osvědčil poslech v autě. Jen jsem musel dávat pozor, abych nepřekračoval rychlost. Hudba je propracovaná, ryzí, věřím kapele každý tón, každou notu. To je pro mě asi nejdůležitější. Je vlastně jedno, jestli budete snít a nebo bdít. Album si můžete dávkovat vždycky, když na něj budete mít náladu. Je ale pravdou, že tichá noc s přízraky kolem k poslechu doslova svádí. Psát o muzice, jako v tomto případě, je opravdu radost. Bylo mi velkou ctí! Album nelze jinak, než doporučit všem, kteří rádi tráví svůj čas ve stínu. Když nemůžu usnout, tak se dívám do tmy. Melodic death metalové přízraky,  které povstaly z těch nejtemnějších zákoutí lidské mysli! Chlad a šílenství nočních můr!


Asphyx says:

When you can't sleep, you stare into the dark. You listen to the apparent silence and you don't know if it's a dream or if you're still awake. Suddenly, he appears. Like ghosts of darkness. Evil nightmares. Restless and bloody. You wake up with fear in your eyes and say a prayer for safety. I hope it's clear to you that no prayers will help this time. I know it, and so do the Italian INNERLOAD. The band that comes out with their third album this year. It will definitely not let you sleep. If you like melodic death metal, thrash and even heavy metal, don't hesitate a moment. You won't make a mistake.

It's probably the overall amtosphere and impression that "forced" me to write a few lines. The album is mysterious in a way, raw in a strange way. I am an old dog who has been listening to extreme music for over thirty years and as such I enjoy the novelty. It harkens back to the good old days, yet is fresh and interesting. Some of the tracks are perhaps too long so careful listening and attention is required. Otherwise, though, I have no complaints. Everything flows as it should!


Maybe you shouldn't have watched classic horror movies. You know they'll get into your head and your dreams. It makes you feel like you're living two lives. One beautiful one, during the day, with work and family. At night, you become a demon roaming the underworld. All to the sound of "Mater Tenebrarum". The sound is good, sharp and clear at the same time. The motif on the cover is an accurate representation of what's happening on the album. I recommend giving this year's new recording time. It takes a few sessions, preferably at night and in silence, only then will the music get into your blood. Personally, I enjoy the overall atmosphere the most then, that hard to define restlessness. The songs have power, pressure and energy in them. I think everyone who likes this style will find it to their liking. You'll find yourself searching for the last remnants of life as you stumble through the darkness like the undead. Yes, the new record has awakened a variety of moods and emotions in me. You're sitting in the middle of the room, bound and helpless. Are you crazy, or are you crazy outside the wall? The questions are many, but the answers don't come. I confess that I have grown to love INNERLOAD, and listening in the car has been the most rewarding. I just had to be careful not to speed. The music is sophisticated, pure, I trust the band with every note, every note. That's probably the most important thing for me. It doesn't really matter if you dream or wake up. You can dose the album whenever you're in the mood for it. But the truth is that a quiet night with ghosts around literally tempts you to listen to it. Writing about music, as in this case, is truly a joy. It was a great honor! The album cannot but be recommended to all those who like to spend their time in the shadows. When I can't fall asleep, I stare into the darkness. Melodic death metal phantoms that have risen from the darkest recesses of the human mind! The cold and madness of nightmares!tracklist:
01 Tears of Blood
02  Shadow From the Past 
03 Asylum 
04  Gemini 
05 Again 
06  The Unexpected 
07  Down in a Black Hole 
08 Mater Tenebrarum 
09 Aokigahara 
10  Insomnia pondělí 4. března 2024

Recenze/review - NIGHT SLASHER - Night Slasher (2024)


NIGHT SLASHER - Night Slasher
CD 2024, Sliptrick Records

for english please scroll down

Sraz jsme měli už kolem páté hodiny. Vyzvedly mě holky a hned se pochlubily, jaké mají nové nášivky na džínových vestách. Máme pro tebe překvapení, řekly mi a dali jsme si pivo. Na periferii našeho města, na sídlišti, kde je jenom beton, šeď a asfalt. Když dorazíme na místo, jsou tu už všichni. Těšíme se, dnes se nám má představit nová kapela z Litvy. Říkají si NIGHT SLASHER a hrají black speed metal. Vypneme kazeťák, který jsme měli celé odpoledne na ramenou a sejdeme do sklepa. Kapela je už na pódiu. 

Zazní první ostrý riff a mě obejmou jako nějaké prašivé pavučiny staré vzpomínky. Vyrůstal jsem v socialismu a tenkrát byly metalové akce trošku jako spiknutí. Znali jsme se všichni. Psal se konec osmdesátých let a podobné smečky, jako jsou NIGHT SLASHER, jsme tenkrát milovali. 


Dalo by se říci, že novou vlnu thrashe, blacku a speedu chápu. Dovedu si představit, že bych byl zase mladý a podobné skupiny uctíval. Jenže už mladý nejsem a mám za sebou dlouhou historii. Litevci nejsou nijak originální, ani nepřinášejí nic nového. Nicméně, myslím si, že to vůbec nevadí. Dnes už stejně nikdo nic stylotvorného nevymyslí a poslouchat stále dokola mnohdy již unavené legendy mi nedává moc smysl. Jsem vždy moc rád za novou krev. Pánové hrají odhodlaně, ostře, nezapomínají ani na temné melodie. Mají velmi dobrý zvuk, obal, dodržují všechny důležité náležitosti stylu. Není to ale jenom dobré řemeslo. Stejnojmenný debut má v sobě totiž ještě něco navíc, takový ten must have efekt. Já vím, všechno tu už bylo, ale přesto, rád jsem se k desce vracel. Je svým způsobem jedovatá a myslím si, že kdyby hráli u nás ve městě, třeba jako předkapela někoho slavnějšího, rozhodně bych na koncert zašel. Už bych na sobě sice neměl džínovou bundu a šel bych jen s pár dalšími starými psy, jako jsem já, ale myslím si, že bych si jejich vystoupení určitě užil. Je to nářez? Je! Má to ty správný metalový koule? Má! Pokud nepotřebujete řešit nic jiného, přidejte hlasitost, otevřete si pivo a pak uslyšíte sami. Za mě dobrý a jsem rád, že jsem si zase jednou trošku rozšířil obzory. Pokud máte rádi HELLRIPER, MIDNIGHT a podobné tmáře, neváhejte ani chvilku. Zazní první ostrý riff a mě obejmou jako nějaké prašivé pavučiny staré vzpomínky. Plamen byl zapálen! Black thrash speed metalová jízda přímo do pekla!


Asphyx says:

We were supposed to meet around five o'clock. The girls picked me up and immediately showed off the new patches on their denim vests. We have a surprise for you, they told me, and we had a beer. On the outskirts of our town, on a housing estate with nothing but concrete, grey and asphalt. When we get there, they're all here. We're excited, today we're going to see a new band from Lithuania. They call themselves NIGHT SLASHER and they play black speed metal. We turn off the tape recorder we've had on our shoulders all afternoon and go down to the basement. The band is already on stage. 

The first sharp riff is played and I am embraced like some dusty cobwebs of old memories. I grew up in socialism, and back then, metal events were a bit of a conspiracy. We all knew each other. It was the late 80s and we loved bands like NIGHT SLASHER back then.


You could say that I understand the new wave of thrash, black rock and speed. I can imagine being young again and worshipping bands like that. But I'm not young anymore and I have a long history. The Lithuanians are not original, nor do they bring anything new. However, I don't think it matters at all. Nobody can come up with anything stylish nowadays anyway, and listening over and over again to often tired legends doesn't make much sense to me. I am always very happy for new blood. Gentlemen play with determination, sharpness, they don't forget about dark melodies either. They have a very good sound, cover, they follow all the important elements of style. But it's not just good craftsmanship. In fact, the eponymous debut has something extra, a kind of must have effect. I know, it's all been there before, but still, I liked coming back to the record. It's poisonous in a way, and I think if they were playing in my town, maybe as an opening act for someone more famous, I would definitely go to the concert. I mean, I wouldn't be wearing a denim jacket anymore and I'd just go with a few other old dogs like me, but I think I'd definitely enjoy their performance. Is it a blast? It is! Does it have the right metal balls? It does! If you don't need to deal with anything else, turn up the volume, crack open a beer and then hear for yourself. Good for me, and I'm glad to have expanded my horizons a little bit again. If you like HELLRIPER, MIDNIGHT and similar darkies, don't hesitate a moment. The first sharp riff hits and I'm embraced like some dusty cobwebs by old memories. The flame has been lit! Black thrash speed metal ride straight to hell!


Tracklist:
01. Ice | 02. Black Trip | 03. Clyster Lizard | 04. Liver Ripper | 05. Pit Of Hate | 06. Ablaze | 07. Towers | 08. Satan In The Hall

Night Slasher | Released February 6th, 2024 via Sliptrick Records

Night Slasher is:
Laurynas Karka – Vocals | Juozapas Bočkus – Guitar/Backing Vocals | Tomas Ivanovas – Bass/Backing Vocals | Dmitrijus Matvejevas – Drumspátek 1. března 2024

Recenze/review - VORGA - Beyond The Palest Star (2024)


VORGA - Beyond The Palest Star
CD 2024, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Otevřel jsem okno a málem upadl na zem. Kdysi krásné město bylo najednou zahaleno do šedých mraků. Nebývalé ticho předpovídalo něco děsivého. Mrazilo mě v zádech. Chvíli jsem nevěděl, jestli je to špatný sen nebo hnusná realita. Z katarze mě vytáhl až první blesk, který projel oblohou jako čerstvě nabroušený nůž. Možná jsem si apokalypsu představoval trošku jinak. Méně šílenou, méně bolestivou. Teď už jsem věděl, že není návratu, teď už jsem si byl jistý, že je konec. Absolutní konec.

Mám rád staré sci-fi příběhy. Takové ty temné, divoké, surové. Stejné jako hudba německých black metalistů VORGA. Ti letos přicházejí se svojí druhou dlouhohrající deskou a rovnou musím napsat, že se jedná o hodně návykový, podmanivý materiál. Budete se vznášet tmou a kolem vás bude jenom zlo, špína a nenávist. Ztratíte se ve věčnosti. 


Němci jsou v nových skladbách vznešení, majestátní, ale i syroví a zemití. Jejich black metal je velmi dobře napsaný, rozhodně se nejedná o dnes tolik časté retro. Naopak, pánové se snažili do jednotlivých motivů propašovat zajímavé a neotřelé pasáže. Mají svůj rukopis, vlastní ksicht chcete-li. Určitě znáte ten zvláštní pocit, když letíte letadlem a pod vámi se válí hromada černých mraků. Tak přesně takhle se cítím i při poslechu "Beyond The Palest Star". Jedná se o velmi sugestivní, pestrý materiál, který udělá určitě dobře jak fanouškům klasického, tradičního black metalu, tak i všem, kteří mají bohatou fantazii a nebojí se progresivních prvků. Je vlastně velmi těžké hudbu těchto maniaků definovat a je to tak dobře. Osobně se mi nejvíc líbí takový ten zvláštní neklid v pozadí, který se vznáší kolem jako zkažené výpary. Oceňuji dobře čitelný a chladný zvuk, rád se dívám i na motiv na obalu. Jako celek je album spíše artefaktem, kusem něčeho, co zkrátka chcete mít, vracet se k tomu a často ani nevíte proč. V black metalu si hodně vybírám, na tenhle styl jsem starý zmlsaný pes, ale VORGA mě ihned chytili do svých drápů. Uvolněte se a nechte se unášet do jiných galaxií. Ve všech vás sice čeká jenom smrt a utrpení, ale i tak se budete usmívat. Tady se totiž hraje pro všechny, kteří mají otevřenou mysl. Jedná se opravdu o hodně zajímavou desku. Rozhodně si ji nenechte ujít. Otevřel jsem okno a málem upadl na zem. Kdysi krásné město bylo najednou zahaleno do šedých mraků. Nebývalé ticho předpovídalo něco děsivého. Mrazilo mě v zádech. Majestátní, vznešený, mrazivý, sugestivní black metal, který vás vezme na výlet do jiných světů! I cesta může být cílem!


Asphyx says:

I opened the window and almost fell to the ground. The once beautiful city was suddenly shrouded in grey clouds. The unprecedented silence foretold something terrible. It sent chills down my spine. For a moment, I didn't know if it was a bad dream or an ugly reality. It was only the first lightning bolt that pulled me out of catharsis, cutting through the sky like a freshly sharpened knife. Maybe I imagined the apocalypse a little differently. Less crazy, less painful. Now I knew there was no turning back, now I was sure it was over. The absolute end.

I like old science fiction stories. The dark, wild, raw kind. Like the music of German black metallers VORGA. This year they come with their second full-length album and I must write right away that it is very addictive, captivating material. You will float through the darkness with only evil, filth and hatred around you. You will be lost in eternity.


The Germans are sublime, majestic, but also raw and earthy in their new compositions. Their black metal is very well written, definitely not the retro that is so common today. On the contrary, the gentlemen have tried to sneak interesting and novel passages into each motif. They have their own handwriting, their own face if you like. You must know that strange feeling when you are flying in a plane and there are a bunch of black clouds below you. That's exactly how I feel listening to "Beyond The Palest Star". This is a very suggestive, colourful material that will definitely do good for fans of classic, traditional black metal as well as for all those who have a rich imagination and are not afraid of progressive elements. It's actually very hard to define the music of these maniacs and that's just as well. Personally, what I like the most is that strange uneasiness in the background that hovers around like a corrupted vapor. I appreciate the easy to read and cool sound, I also like looking at the motif on the cover. As a whole, the album is more of an artifact, a piece of something you just want to have, to come back to, and often you don't even know why. I'm very picky when it comes to black metal, I'm an old dog for this style, but VORGA immediately caught me in their claws. Relax and let yourself drift into other galaxies. In all of them, death and misery await you, but you'll still smile. For this is a game for those with an open mind. This is a very interesting record. Don't miss it. I opened the window and almost fell on the floor. A once beautiful city was suddenly enveloped in grey clouds. The unprecedented silence foretold something terrifying. It sent chills down my spine. Majestic, sublime, chilling, suggestive black metal that takes you on a trip to other worlds! Even a journey can be a destination!Track listing -
1. Voideath
2. The Sophist
3. Magical Thinking
4. The Cataclysm
5. Tragic Humanity
6. Fractal Cascade
7. Terminal

Album line up -
Atlas - Rhythm Guitar
Спейса - Lead Guitar, Bass + Vocals
Hymir - Drums

Artwork by Adam Burke (Imperialist)

středa 28. února 2024

Recenze/review - NOCTURNAL SORCERY - Captive in the Breath of Life (2024)


NOCTURNAL SORCERY - Captive in the Breath of Life
CD 2024, Kvlt

for english please scroll down

Chodil za tebou každý den. Neustále dokola opakoval stejná slova. O víře, o rozhřešení, o pochopení. Byl jako slizký had, jako našeptávač, jehož jedovaté sliny tě nakazí těžkou nemocí. Říkal ti, že si prokletý, že shoříš jednou v pekle. Pokaždé, když tě potkal, tak se začal modlit za tvoji zkaženou duši. Už si to nemohl vydržet. Raději si obrátil kříže směrem dolů a zapálil je. Začaly hořet černým plamenem. Otevřel sis pivo a začal poslouchat novou desku finských black metalistů NOCTURNAL SORCERY. Ihned si věděl, že tohle je jediná pravá víra. Black metal nesmí nikdy zemřít. Pokud budou hrát podobné smečky, strach o to rozhodně nemám.

Druhé dlouhohrající album je poctivým návratem do starých katakomb. Chlad, absolutní tma a nahrubo nasekané zlo. Tohle vše zde naleznete a ještě něco navíc. Ostré, mrazivé riffy, chorobný vokál a bicí, které vám vyrvou vnitřnosti z těla. Zapalte další ohně!


Základem je tradiční black metal z devadesátých let minulého století. Pokud máte rádi kapely jako MARDUK, DARK FUNERAL, IMMORTAL, hraje se zde i pro vás. Nahrávka možná působí zpočátku lehce monotónně a genericky, ale nenechte se mýlit. Opak je pravdou. Na povrch postupně vylezou motivy, které se vám dostanou do hlavy jako ostny z trnové koruny. Poslouchat "Captive in the Breath of Life" je jako se dívat na řeku plnou utopenců, jako na alej ve které se na stromech kývají těla oběšenců. Když novinku poslouchám, připadám si jako nemrtvý, který jde navštívit své kamarády na kopec, na kterém se prováděly popravy. Setnout hlavu, lámat v kole, pověsit na háky. Jednotlivé skladby jsou velmi jedovaté, zákeřné a neklidné. Jedná se spíše o starodávný obřad, než jen o obyčejnou desku. Ponuré a chladné atmosféře je podřízeno úplně vše. Zvuk, obal, produkce. Všechno je syrové a ošklivé, jako ruka mrtvoly, kterou přijmete. Čerstvý hrob, ve kterém byl kdysi pohřbený padlý mnich. NOCTURNAL SORCERY hrají uvěřitelně, opravdově, syrově a nekompromisně. Často jsem si u poslechu vzpomněl na svoje začátky, když jsme sedávali před repráky a stále dokola přehrávali staré kazety. Do téhle doby tahle smečka patří. Chodil za tebou každý den. Neustále dokola opakoval stejná slova. O víře, o rozhřešení, o pochopení. Byl jako slizký had, jako našeptávač, jehož jedovaté sliny tě nakazí těžkou nemocí. Říkal ti, že si prokletý, že shoříš jednou v pekle. Nezbývalo nic jiného, než jej ukřižovat pomocí hudby. Antihumánní, ryzí, syrový black metal! Zapalte ohně! Tohle album vás spálí na popel ledovým plamenem!Asphyx says:

He came to you every day. He kept saying the same words over and over again. About faith, about absolution, about understanding. He was like a slimy snake, a whisperer whose poisonous saliva would infect you with a serious disease. He told you that you were cursed, that you would burn in hell one day. Every time he met you, he'd start praying for your corrupted soul. You couldn't take it anymore. You turned the crosses upside down and set them on fire. They burned with a black flame. You opened a beer and started listening to the new album by Finnish black metallers NOCTURNAL SORCERY. You knew immediately that this was the only true faith. Black metal must never die. If they play similar bands, I'm not worried about it.

The second full-length album is an honest return to the old catacombs. Cold, absolute darkness and roughly chopped evil. All that and more can be found here. Sharp, chilling riffs, sick vocals and drums that will rip the guts out of your body. Light more fires!

The basis is traditional black metal from the 90s of the last century. If you like bands like MARDUK, DARK FUNERAL, IMMORTAL, this is the band for you. The record may seem a bit monotonous and generic at first, but don't be fooled. The opposite is true. Motifs will gradually come to the surface, which will get into your head like thorns from a crown of thorns. Listening to "Captive in the Breath of Life" is like looking at a river full of drowned people, like an alley in which the bodies of hanged men are swinging from the trees. Listening to the news, I feel like an undead going to visit his friends on the hill where the executions were carried out. Beheaded, broken in a wheel, hung from hooks. The individual tracks are very venomous, insidious and unsettling. This is more of an ancient ceremony than a simple slab. Everything is subordinated to the gloomy and cold atmosphere. The sound, the cover, the production. Everything is raw and ugly, like the hand of a corpse you accept. A fresh grave where a fallen monk was once buried. NOCTURNAL SORCERY play believable, real, raw and uncompromising. Often while listening to them, I thought back to my early days when we used to sit in front of the speakers and play old tapes over and over again. That's where this pack belongs. He came to you every day. He kept saying the same words over and over again. About faith, about absolution, about understanding. He was like a slimy snake, a whisperer whose poisonous saliva would give you a bad disease. He told you that you were cursed, that you would burn in hell one day. There was nothing to do but crucify him with music. Anti-human, pure, raw black metal! Light the fires! This album will burn you to ashes with an icy flame!


tracklist:
1. The Dark Secret 01:47
2. Oath at Mt. Hermon 04:44
3. Cry of the Wounded Heaven 04:19
4. Captive in the Breath of Life 08:08
5. Spectral Force 02:35
6. Beyond Salvation 03:27
7. Joyless Dance in the Shadow 02:55
8. Redemption at Daybreak 05:04
9. Damned by the Law of the Stars 05:47
10. Lucifer's Shade 08:04
11. Along the Path of Fire 01:34


pondělí 26. února 2024

Recenze/review - DEAD EARTH - Et Disperdam Illud (2024)


DEAD EARTH - Et Disperdam Illud
CD 2024, Chaos Records

for english please scroll down

Byla tma. Absolutní tma. Už dlouho jsem to nezažil. Jakoby město umřelo. Bylo také ticho. Mrtvolné ticho. Moje fantazie pracovala na sto procent. Díval jsem se z okna a připadalo mi, že smrt je velmi blízko. Potom zazněl první riff, první motiv. V ulicích se objevily přízraky. Přes záda mi přeběhl mráz a na několik vteřin se mi zastavilo srdce. O DEAD EARTH jsem dosud nic nevěděl. Netušil jsem, že je pod tímhle jménem podepsán skvělý muzikant s velkým talentem Mathias Kamijo. Tohle všechno jsem zjistil až po nějaké době. Nejdřív jsem nechal na sebe album jen tak působit. Čekal jsem, co se mnou udělá.

Melodický black metal s typickou švédskou stopou. Mathias, jinak také člověk, který působil a působí třeba v HYPOCRISY, NEPHENZY CHAOS ORDER a samozřejmě ALGAION. V téhle smečce se pánové soustředí spíše na temnou hudbu "řeckého typu". V DEAD EARTH se ale odkazuje ještě dále do minulosti. Album vyšlo už v roce 2022 na vinylu. 


Líbí se mi melodie, líbí se mi způsob, jakým je deska napsána. Riffy se mi doslova zařezávají do mozku, vše je naléhavé, opravdové, ryzí. Věřím DEATH EARTH každou notu, každou melodii. Mathias se spojil se spoustou zpěváků a dalších muzikantů (Henke Forss - Dawn, Björn Larsson z Mordbrand a God Macabre, Thomas Clifford z Abscession and Throne of Heresy, Angus Norder z Witchery a Kristin Starkey z italské Temperance. Bicí hraje Kim Arnell (Morifade, Prime Creation) a někteří hostující hlavní role pocházejí od mistra Tobyho Knappa a Chaq Mola z Dark Funeral). Každý odvedl skvělou práci a výsledkem je velmi chutné album nejen pro fanoušky stylu. Na rovinu. Nejvíc se mi osvědčil následující postup. Počkal jsem vždy, až nastala tma. Venku mrzlo a pod nohama mi křupal sníh. Se sluchátky na uších jsem se toulal ulicemi, abych nakonec skončil v lese. Město pode mnou pomalu usínalo a přízraky začaly vylézat z děr. Muzika mi hrála do kroku a já jsem si užíval jednotlivé nápady, kterých je na nahrávce velké množství. Rád a často jsem se k albu vracel a na dlouhou dobu se stalo mým prokletím. Vše je opravdové, uvěřitelné, ohlodané na kost. Jsem jenom obyčejný fanoušek dobré muziky a jako takový nemohu jinak, než vám desku doporučit. Byla tma. Absolutní tma. Už dlouho jsem to nezažil. Jakoby město umřelo. Bylo také ticho. Mrtvolné ticho. Moje fantazie pracovala na sto procent. Díval jsem se z okna a připadalo mi to, že smrt je velmi blízko. Potom zazněl první riff, první motiv. Klasický melodický black metal, u kterého vám zmrzne krev v žilách! 


Asphyx says:

It was dark. Absolute darkness. I haven't experienced that in a long time. It was like the city had died. It was quiet, too. Dead silence. My imagination was working 100%. I looked out the window and it seemed like death was very close. Then the first riff, the first motif. Ghosts appeared in the streets. A chill ran down my spine and my heart stopped for a few seconds. I didn't know anything about DEAD EARTH until now. I had no idea that Mathias Kamijo, a great musician with great talent, was signed under this name. I only found all this out after some time. At first I just let the album affect me. I was waiting to see what it would do to me.

Melodic black metal with a typical Swedish sound. Mathias, otherwise also a guy who was and is active in HYPOCRISY, NEPHENZY CHAOS ORDER and of course ALGAION. In this pack the gentlemen focus more on dark music of the "Greek type". In DEAD EARTH, however, they go even further back in time. The album was already released in 2022 on vinyl.


I like the melody, I like the way the record is written. The riffs literally cut into my brain, everything is urgent, real, pure. I trust DEATH EARTH with every note, every melody. Mathias has teamed up with many singers and other musicians (Henke Forss - Dawn, Björn Larsson of Mordbrand and God Macabre, Thomas Clifford of Abscession and Throne of Heresy, Angus Norder of Witchery and Kristin Starkey of Italian Temperance. Drums are played by Kim Arnell (Morifade, Prime Creation) and some guest leads come from mastermind Toby Knapp and Chaq Mola of Dark Funeral). Everyone does a great job and the result is a very tasty album for fans of the style and beyond. Straight up. The following approach worked best for me. I always waited until it was dark. It was freezing outside and the snow was crunching under my feet. With my headphones on, I wandered the streets, finally ending up in the woods. The city below me was slowly falling asleep and ghosts began to crawl out of holes. The music played in time to my step and I enjoyed the individual ideas, of which there are many on the record. I came back to the album often and it became my curse for a long time. Everything is real, believable, gnawed to the bone. I'm just a casual fan of good music and as such I can't help but recommend the record to you. It was dark. Absolute darkness. I haven't experienced that in a long time. It was like the city had died. It was also quiet. Dead silence. My imagination was working 100%. I looked out the window and it seemed like death was very close. Then came the first riff, the first motif. Classic melodic black metal that will freeze your blood!


TRACKLIST:
1. Last Cinders of Hope 04:47
2. Jaw’s Decree 04:41
3. Doom Cerulean 05:16
4. Swords Drawn 04:34
5. Lazurite Throne 05:20
6. Speaking Silence 05:24
7. Pyres 04:51
8. Inflation of Kings 04:36

band:
Mathias Kamijo - all instrumentsTWITTER