DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 27. dubna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DECRAPTED - Bloody Rivers of Death (2022)

Recenze/review - DECRAPTED - Bloody Rivers of Death (2022)


DECRAPTED - Bloody Rivers of Death
CD 2022, Xtreem music

for english please scroll down

Nejdřív jsem si myslel, že nemá žádnou tvář. Tolik krve, tolik bolesti. Zohavená, zničená, ponížená. Nejhorší ale byla její slova, která šeptala do ticha špatných dní. Temná ulička kousek od domova se jí stala osudnou. Zahlédla záblesk nože a jinak si nepamatuje nic. Nic, než strach a nenávist. Přesto jej chytili a teď se o něj příkladně starají. Spravedlnost je slepá, humanita má své meze. Další zničený život, další žaloba. Jak si to mohl dopustit? Křičíš do nebe.

Odpověď nepřichází, zbyla jen frustrace a podivný vztek někde vzadu v hlavě. Musím si zařvat do tmy. Volím novou debutovou desku DECRAPTED, což je kapela složená z veteránů scény - Vicente Payá (UNBOUNDED TERROR, GOLGOTHA, BIS·NTE) kytara a basa a Dave Rotten (AVULSED, HOLYCIDE, CHRIST DENIED) zpěv. Myslím, že smrt má nové jméno.


DECRAPTED hrají hrubozrnný, mokvající a morbidní death metal staré školy. Vše je ohlodáno na kost. Kapela vám vytrhne srdce z těla a donutí vás jej sníst. Skladby jsou podobně brutální, jako je umějí třeba CANNIBAL CORPSE, ale dočkáme se i doomových odkazů, které zase v určitých momentech evokují slavné AUTOPSY. Pitva je zahájena a vůbec nevadí, že pacient ještě trošku žije. "Bloody Rivers of Death" je hodně krutou záležitostí. Líbí se mi, že se nezapomíná ani na melodie. Vše je navíc odvedeno velmi profesionálně - obal Daemorph Art, texty Rogga Johansson (PAGANIZER, PUTREVORE, MASSACRE), zvuk Psychosomatic Recording studios. Deska je určena pro všechny, kteří se rádi přehrabují ve starých prašivých kostech, nejsou jim cizí návštěvy na pohřebištích. Nejlépe samozřejmě za tmy a při exhumaci nějakého prokletého hrobu. Někde jsem kdysi četl, že se oběti násilných činů v některých kulturách pohřbívaly za hřbitovní zdí. Měly si nést cejch i po smrti. Dovedu si představit, že neměly žádnou zádušní mši. Když je ukládali do země, tak jim mohli klidně nechat zahrát DECRAPTED. Tohle album se opravdu povedlo. Totální smrt! Kus syrového shnilého death metalového masa!


Asphyx says:

At first I thought he had no face. So much blood, so much pain. Disgusted, devastated, humiliated. But worst of all were her words, whispered into the silence of bad days. A dark alley just down the road from home became her destiny. She saw the flash of a knife and otherwise remembers nothing. Nothing but fear and hatred. Yet he was caught and now he's being looked after. Justice is blind, humanity has its limits. Another life ruined, another lawsuit. How could you let this happen? You're screaming to the heavens.

No answer, just frustration and a strange anger in the back of your head. I have to scream in the dark. I choose the new debut album from DECRAPTED, a band made up of veterans of the scene - Vicente Payá (UNBOUNDED TERROR, GOLGOTHA, BIS*NTE) guitar and bass and Dave Rotten (AVULSED, HOLYCIDE, CHRIST DENIED) vocals. I think death has a new name.


DECRAPTED play coarse-grained, morbid and swampy death metal of the old school. Everything is gnawed to the bone. The band will rip your heart out of your body and make you eat it. The songs are similarly brutal, like CANNIBAL CORPSE can do, but we also get some doom references, which again evoke the famous AUTOPSY at certain moments. The autopsy is started and it doesn't matter that the patient is still alive. "Bloody Rivers of Death" is a very cruel affair. I like that the melodies are not forgotten. Everything is done very professionally - cover art by Daemorph Art, lyrics by Rogga Johansson (PAGANIZER, PUTREVORE, MASSACRE), sound by Psychosomatic Recording studios. The record is for all those who like to rummage through old, dusty bones, they are no strangers to visiting cemeteries. Preferably in the dark and while exhuming some cursed grave, of course. I read somewhere once that victims of violent acts in some cultures were buried behind a cemetery wall. They were supposed to carry the mark after death. I imagine they didn't have a memorial service. When they put them in the ground, they might as well have played DECRAPTED. This album is really good. Total death! A piece of raw rotten death metal meat!


tracklist:
01. Bleeding Devourment
02. Forcefed Human Flesh
03. Cook on the Stake
04. Headless Haunting
05. As the Horror Comes
06. Bloody Cave
07. The Ravenous
08. Meat Truck

band:
Vicente Payá (UNBOUNED TERROR/ GOLGOTHA), Dave Rotten (AVULSED/ HOLYCIDE)Share this games :

TWITTER