DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 30. června 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - EGREGORE - The Word Of His Law (2022)

Recenze/review - EGREGORE - The Word Of His Law (2022)


EGREGORE - The Word Of His Law
CD 2022, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Je to vlastně fascinující pohled. Krev, pomalu unikající z žíly. Žádná tepna, která by tady udělala nepořádek, ale spíše pomalé, tiché umírání. Občas se ozve šepot, ale mohla by to být klidně včerejší ozvěna. Na ten pohled nezapomenu nikdy. Netuším sice, kde se v lidech bere tolik zla, ale já nejsem vykonavatelem, jen pozoruji a nasávám atmosféru. Shnilé a morbidní nálady. 

O existenci EGREGORE jsem vůbec netušil, album se ke mě dostalo víceméně náhodou. Venku bylo mlhavo a kousek za městem se v opuštěném kostele klidně mohla odehrávat pradávná black death metalová seance. Je lehké na tuhle hru přistoupit a nechat fantazii pracovat. "The Word Of His Law" je takovým otiskem, krvavou stopou, která by neměla uniknout nikomu prokletému.


Vše se odehrává spíše v pomalejších tempech. Riffy jsou zasněné, nasáklé nočními můrami. Rád poslouchám desky v celku a zde bych to doporučoval i vám. Vše totiž krásně graduje, celé album je napsáno jako takový zlý a ošklivý příběh. Zaznamenal jsem sice i spoustu negativních názorů, ale těch jsem zcela prost. Rozhodně to není záležitost na jeden poslech. Je nutné na sebe nechat vše působit. Uspořádat setkání v různých denních i nočních hodinách. Ve stavech mysli, blízkých samotné Smrti. Pak možná pochopíte. Představte si starý chrám, o kterém se říká, že v něm přebývají už jen stíny. Také slyšíte chorály smrti? Také vás mrazí v zádech? Kapela se velmi vzdáleně inspiruje smečkami jako jsou ABSU, NOCTURNUS, ale i třeba takovými AGATUS, ZEMIAL. Je velmi těžké k někomu album přirovnat, EGREGORE jsou nezařaditelní, jiní, odlišní. Zpočátku nepřístupní, ale když jim dáte čas, tak vás rozloží na prvočástice. Na počátku byl chaos a pak hned hudba. Teď už to vím. Black metal, death metal a také spousta zhmotněných přízraků. Krve by se ve mě nedořezal. Myslím, že se vyplatí vydržet počáteční nechuť. Je to vlastně fascinující pohled. Krev, pomalu unikající z žíly. Na oltáři leží mé tělo. Nasáklé špínou a prokleté deskou "The Word Of His Law". Mystický zážitek z onoho světa!


Asphyx says:

It's actually a fascinating sight. Blood slowly leaked from a vein. No artery to make a mess here, but rather slow, quiet death. Occasionally there's a whisper, but it could easily be yesterday's echo. I'll never forget the sight. I have no idea where so much evil comes from in people, but I am not the doer, I am just observing and soaking up the atmosphere. Rotten and morbid moods.

I didn't even know about the existence of EGREGORE, the album came to me more or less by accident. It was foggy outside, and an ancient black death metal séance could have easily taken place in an abandoned church just outside the town. It's easy to go along with this game and let your imagination work. "The Word Of His Law" is such an imprint, a blood trail that should not escape anyone's damnation.Everything happens at a rather slower pace. The riffs are dreamy, soaked in nightmares. I like to listen to records in their entirety, and I would recommend it to you here. Because everything builds up beautifully, the whole album is written as such a bad and ugly story. I have noticed a lot of negative opinions, but I am completely free of them. It's definitely not a one-listen affair. You have to let it all work on you. Arrange meetings at different times of the day and night. In states of mind close to Death itself. Then perhaps you will understand. Imagine an old temple where it is said that only shadows dwell. Do you also hear the chants of death? Do you also get chills? The band is very distantly inspired by packs like ABSU, NOCTURNUS, but also by AGATUS, ZEMIAL. It's very hard to compare the album to someone, EGREGORE is unclassifiable, different and different. At first unapproachable, but if you give them time, they break you down into elemental pieces. In the beginning, there was chaos and then there was music. Now I know. Black metal, death metal, and also a lot of materialized phantoms. He wouldn't have cut the blood in me. I think it's worth it to endure the initial reluctance. It's actually a fascinating sight. The blood slowly leaked from the veins. On the altar lies my body. Soaked in filth and cursed with the record "The Word Of His Law". A mystical experience from the other world!


TRACKLIST
1. The Place & The Time
2. Howling Premonition
3. Exfiltrating the Triangle
4. Reborn as the Word of His Law
5. Libidinization of Will Azothic
6. An Address To Abraxas

LINE-UP
Essentia Collapse - Architactician and Strange-Sight
Catastrophe Saturna - Inexhaustible Wellspring Of Non-Euclidean Conjurations

Extensive Vocals by Honorary Member: Helios Thread
Additional vocals by Nukklear Superion & DoomscribeShare this games :

TWITTER