DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 23. srpna 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ORPHALIS - As The Ashes Settle (2023)

Recenze/review - ORPHALIS - As The Ashes Settle (2023)


ORPHALIS - As The Ashes Settle
CD 2023, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Každý den jsme konfrontováni s takovým množstvím násilí, že jsme už dávno otupěli. Parta chlapů, která kope do ležící oběti, znásilnění, válka, smrt, zabití. Sledujeme s napětím seriály o sériových vrazích, fascinují nás vůdci, kteří nechali zničit celé národy. Někde uvnitř nás je stále zvířecí temnota, vztek a nenávist. Dejte lidem absolutní moc a roztrhají vás na kusy. Nemám recept na zlepšení, neumím dát zasvěcenou radu. Jedno ale vím moc dobře. Pokud poslouchám dobrou muziku, vyčistím si u ní mozek od zlých myšlenek, od současné nadprodukce zbytečných informací.

Německé ORPHALIS jsem poprvé viděl až na koncertě, který proběhl v rámci festivalu Transcending Obscurity v Praze. Ještě ten den v noci jsem si doma o nich dohledal informace. A zjistil jsem, že kapela hraje již od roku 2010 a má na svém kontě tři dlouhohrající alba. Letos přicházejí se čtvrtým, které mi přišlo již před několika měsíci na recenzi. Na obrazovce zrovna někoho stahovali z kůže. Vypnul jsem internet a pustil si "As The Ashes Settle". Moje myšlenky začaly ihned létat v časoprostoru a já si tenhle technický, progresivní brutální death metal začal neskutečně užívat. Vyrve vám totiž všechny vnitřnosti z těla. 


Je to tak, svět není černobílý a občas mám pocit, že začíná díky médiím a sociálním sítím převažovat to zlé a ošklivé. Vážím si potom každé chvíle, kdy mohu poslouchat podobné desky, jako je ta od ORPHALIS. Víte, jsem starý pes, který se převážně pohybuje v trošku jiných vodách. V technickém death metalu si hodně vybírám a musím říct, že tohle album mě ihned rovnou uhranulo. Přpadal jsem si jako vetřelec z vesmíru, který se po dlouhých letech přiletěl podívat na Zemi. Jak jste ji mohli takhle zničit? V přehrávači mám "As The Ashes Settle", u kterého oceňuji absolutně zničující zvuk, majestátní obal (Adam Burke). Hlavní je pro mě samozřejmě hudba, která kolem mě nejdříve létala jako morbidní představy, pak se dostala do mé mysli a vystřelila mi mozek z hlavy. Pánové se pohybují ve stejných oblastech, jako kapely typu PSYCROPTIC, BENIGHTED, ABORTED, SUFFOCATION, CRYPTOPSY, NECROPHAGIST, SPAWN OF POSSESSION. Jedná se o takový ten druh velmi propracovaného, inteligentně složeného smrtícího kovu, který vám způsobí nejdřív zástavu srdce a teprve až po nějakém čase oceníte jednotlivé pasáže a nuance. Němci jsou techničtí, ale zároveň nezapomínají na to, že základem je vždy dobrá skladba. Songy hoří jasným plamenem, jsou opravdu spalující, šílené, divoké a devastující, jako celý dnešní svět. Zároveň, a to je pro mě velmi důležité, mě hrozně baví je poslouchat. ORPHALIS nám pomocí své hudby nastavují zrcadlo. A dělají to velmi surově, nekompromisně a zároveň elegantně. Mocný, masivní technický brutální death metal, který se dostane do vaší mysli! Masakr!


Asphyx says:

Every day we are confronted with so much violence that we have long since become numb. A bunch of guys kicking a lying victim, rape, war, death, killing. We watch with suspense serial killers, we are fascinated by leaders who have had entire nations destroyed. Somewhere inside us there is still animal darkness, rage and hatred. Give people absolute power and they will tear you apart. I don't have a recipe for improvement, I can't give insider advice. But one thing I know very well. If I listen to good music, it clears my brain of bad thoughts, of the current overproduction of useless information.

I saw German ORPHALIS for the first time at a concert during the Transcending Obscurity festival in Prague. That same night at home I looked up information about them. And I found out that the band has been playing since 2010 and has three full-length albums to their credit. This year they are coming up with a fourth one, which I received a few months ago for review. They were just skinning someone on the screen. I turned off the internet and put on "As The Ashes Settle". My thoughts immediately started flying through space-time and I began to enjoy this technical, progressive brutal death metal beyond belief. It will rip your guts out of your body.


It's true, the world is not black and white and sometimes I feel like the bad and ugly is starting to prevail thanks to the media and social media. I cherish every moment when I can listen to records like ORPHALIS. You know, I'm an old dog who mostly walks in slightly different waters. I have a lot of choice in technical death metal and I have to say that this album immediately had me hooked. I felt like an alien from outer space who came to see the Earth after many years. How could you destroy it like that? I have "As The Ashes Settle" in my player and I appreciate the absolutely devastating sound, the majestic cover art (Adam Burke). The main thing for me, of course, is the music, which at first flew around me like morbid fantasies, then got into my mind and blew my brains out. The gentlemen are in the same areas as bands like PSYCROPTIC, BENIGHTED, ABORTED, SUFFOCATION, CRYPTOPSY, NECROPHAGIST, SPAWN OF POSSESSION. This is the kind of highly sophisticated, intelligently composed death metal that will first cause you to have a cardiac arrest and only after some time will you appreciate the individual passages and nuances. The Germans are technical, but at the same time they don't forget that the essence is always good composition. The songs burn with a bright flame, they are really scorching, crazy, wild and devastating, like the whole world today. At the same time, and this is very important for me, I enjoy listening to them. ORPHALIS hold up a mirror to us with their music. And they do it in a very raw, uncompromising and elegant way. Powerful, massive technical brutal death metal that gets into your mind! Massacre!Report, photos, video - TRANSCENDING OBSCURITY FEST - Prague, club Futurum - 5. 5. - 6. 5. 2023: 


Line up -
Thomas Szczecina - Vocals
Jens Dürholt - Guitars and Backing Vocals
Morten Formeseyn - Guitars
Thomas Köhler - Bass
Phillip Hatcher - Drums

Artwork by Adam Burke

Track listing -
1. As the Ashes Settle
2. Ritual of Conflagration
3. Watch them Descend
4. The Wolves Draw Near
5. An Effigy to Humanity
6. Staring into Ruin
7. Moon Supremacy
8. From Shadows Arisen
9. Labyrinth Configuration
10. To Embrace Defeat
11. Crowned in Hatred

Share this games :

TWITTER