DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkembrutal death metal. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkembrutal death metal. Zobrazit všechny příspěvky

sobota 17. září 2022

Recenze/review - INHUMAN DEPRAVITY - The Experimendead (2022)


INHUMAN DEPRAVITY - The Experimendead
CD 2022, Gruesome Records

for english please scroll down

Zakázaná jatka. Hluboko pod zemí. Bolest a strach. Kusy masa, pověšených na ostrých hácích. Hnijící střeva na stole, vyděšené oči těch, co ještě trošku žijí. Humanita je vždycky stranou, když jde o peníze. Krutost a šílenství. A také prvotřídní brutální death metal, který zní všude kolem. Dostalo se mi do rukou druhé dlouhohrající album tureckých INHUMAN DEPRAVITY. A při poslechu mám opravdu pocit, že jsem na starých špinavých jatkách.

První, co mě doslova uhodilo do obličeje, je zvuk. Masivní, hutný, syrový a surový, jako mysl šílených řezníků. Po formální stránce je vše v nejlepším pořádku. A vy si tak můžete vychutnat nahrávku, která řeže ostrou stranou nože. Také cítíte ve vzduchu zkaženou krev? Během poslechu "The Experimendead" se vznáší všude kolem. 


Pokud uctíváte kapely typu SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, SEVERE TORTURE, ABNORMALITY, myslím že budete velmi spokojeni i s "The Experimendead". Songy jsou napsány velmi uvěřitelně. Podávány jsou opravdu jen ty nejshnilejší kousky masa. Kolem skladeb se vznáší nekonečný smrad rozkládajících se těl. Jednotlivé riffy jsou jako ostré hřeby, které vám kapela pomalu zatlouká do hlavy. Album má v sobě velký tlak, obrovské množství energie. Nakumulovaný vztek a také spoustu zajímavých nápadů Nic pro slabé povahy, ale to nebyl tenhle styl nikdy. Pokud je hrán poctivě (a INHUMAN DEPRAVITY jej umí na výbornou), zůstávají po něm krvavé stopy. Svět podle téhle smečky je hodně krutý, ošklivý a zlý. Připomíná morbidní galerii a nechutné obrazy smrti. Líbí se mi nadšení, s jakým ke své řeznické práci turečtí šílenci přistupují. Všude zbyla jenom smrt, nenávist a lidská zloba. Poslech "The Experimendead" připomíná návštěvu místa, kde se stal hnusný násilný čin. Ohledání mrtvoly, dlouhá pitva bez konce. Pochválit musím i obal, celkové provedení, ale hlavně nápady, kterých je na novince velké množství. Milujete pach krve? Syrové maso? Smrt v očích? Tak neváhejte a přidejte pořádně hlasitost! Zakázaná jatka. Hluboko pod zemí. Bolest a strach. Temný, krvavý brutální death metal s devastujícím účinkem!


Asphyx says:

Forbidden slaughter. Deep underground. Pain and fear. Pieces of meat hanging on sharp hooks. Rotting intestines on the table, terrified eyes of those who are still a little alive. Humanity is always on the sidelines when money is involved. Cruelty and madness. And also first-class brutal death metal that sounds all around. I got my hands on the second full-length album of Turkish INHUMAN DEPRAVITY. And listening to it, I really feel like I'm in a dirty old slaughterhouse.

The first thing that literally hit me in the face is the sound. Massive, dense, raw and raw, like the minds of mad butchers. Formally, everything is in top form. And you can enjoy a recording that cuts with the sharp side of the knife. Can you smell the tainted blood in the air too? As you listen to "The Experimendead", it's floating all around.


If you worship bands like SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, SEVERE TORTURE, ABNORMALITY, I think you will be very satisfied with "The Experimendead". The songs are written very believably. Only the most rotten pieces of meat are served. There is an endless stench of decomposing bodies floating around the songs. The individual riffs are like sharp spikes that the band slowly hammers into your head. The album has a lot of pressure, a huge amount of energy. Accumulated rage and also a lot of interesting ideas Nothing for the weak natured, but that was never this style. If it is played honestly (and INHUMAN DEPRAVITY does it perfectly), it leaves bloody traces. The world according to this pack is very cruel, ugly and evil. It is reminiscent of a morbid gallery and disgusting images of death. I like the enthusiasm with which the Turkish lunatics approach their butchery. All that's left is death, hatred and human anger. Listening to "The Experimendead" is like visiting the scene of a heinous act of violence. The examination of the corpse, the long autopsy with no end in sight. I must also praise the cover art, the overall performance, but most of all the ideas, of which there are a lot on the new release. Do you love the smell of blood? Raw meat? Death in the eyes? Then don't hesitate and turn up the volume! Forbidden slaughterhouse. Deep underground. Pain and fear. Dark, bloody brutal death metal with devastating effect!


Tracklist:
01. Obsessed With The Mummified
02. Mescannibalismus
03. Burnt To Exist
04. Whole Body Radiation
05. As I Tell You To Kill So
06. Death 22
07. Ex Nihilo Transition
08. Beyond Rhythm Zero

LINE-UP:
*Lucy Ferra (vocals)
*Murat Sabuncu (guitars)
*Ertu Gozoglu (bass)
*Eren Gursoy (drums)


sobota 23. července 2022

Recenze/review - MELANCHOLY PESSIMISM - Shut Up, Give UP And Obey! (2022)


MELANCHOLY PESSIMISM - Shut Up, Give UP And Obey!
CD 2022, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Největším a nejkrutějším jedem jsou lži. Usadí se vám v žilách a postupně rozloží váš mozek. Nevěříte? Tak se rozhlédněte kolem sebe. Krásné tváře s podivným úsměvem. Zamotají vás do svých myšlenek. Rozloží, poníží a některé i totálně zničí. Není úniku - jsou v televizi, na internetu, venku, když se jdete jen tak projít. Chtělo by to oheň, který vše očistí, restartuje a začneme znovu. Svět kolem hoří a tobě jde jen o to, koupit si další zbytečné věci. Už dávno nevíš, co je pravda a co lež.

Měl bych pro vás menší návod na pročištění hlavy. Novou desku moravských bardů MELANCHOLY PESSIMISM. Jsou na scéně dlouhých třicet let a patří k jedněm z mála smeček, které mají stále co říct. Již minulé album "Democracy War Crusade" (recenze i rozhovor odkazovány dole pod článkem) bylo návratem ve velkém stylu. Novinka "Shut Up, Give UP And Obey!" je ještě víc propracovaná, surovější, jedovatější!


Jako každý death metalový gurmán musím ocenit opravdu masivní, hutný a živočišný zvuk. Člověk má pocit, že se ocitl přímo uprostřed laviny z kamení, kostí a lidského svědomí. Zmínit ale musím i obal (JanaVe Art). Ten by mohl být klidně vystaven v morbidní galerii smrti. Mezi těmi nejlepšími. Je až fascinující, v jaké formě po třiceti letech MELANCHOLY PESSIMISM jsou. Divocí, nespoutaní, přesto nezapomínají na skvělé řemeslo. Zase tolik kapel, které umí napsat originální a zajímavé motivy není. Zároveň, a to je pro mě hrozně důležitá věc, se deska neskutečně dobře poslouchá. Jako bych seděl přivázán v nemocničním křesle. Už první injekce ze mě dostane veškerý jed, kterým nás dnešní svět nakazí, ať chcete nebo ne. Songy jsou neskutečně nasypané, maniakální, ale i melodické a svěží. Pánové působí i po tolika letech jako politi mrtvou vodou. Pokud měla být nahrávka "Shut Up, Give UP And Obey!" dárkem k třiceti letům existence, tak se nebývale povedla. Stojím po kolena v krvavé stoce, je mi zima a kolem se jako ostré skalpely vznáší songy z nového počinu. Útočí na mě, zadírají se mi pod kůži, řežou mě hluboko a ihned mokvají jako staré vředy, jako pradávná choroba. MELANCHOLY PESSIMISM ctí své kořeny, ale zároveň jsou pestří, posouvají se dál, stavějí zajímavé kompozice. Dívám se do kaleidoskopu a vidím v něm zvěrstva, kterých je schopen jenom člověk. Pokud máte také někdy pocit, že je všechno kolem šílené, tak si nadávkujte nové album pod tlakem do hlavy. Uleví se vám. Řvěte a klidně bouchněte pěstí do stolu. Garantuji vám, že po "Shut Up, Give UP And Obey!" ze sebe dostanete veškerý jed. Technický death metalový útok na samou podstatu lidské mysli!


Asphyx says:

The greatest and cruelest poison is lies. They settle in your veins and gradually erode your brain. Don't you believe it? Then look around you. Beautiful faces with strange smiles. They'll entangle you in their thoughts. They'll disintegrate, humiliate and for some, totally destroy them. There's no escape - they're on TV, on the internet, outside when you're out for a walk. It would take a fire to cleanse everything, reboot and start again. The world is on fire and all you care about is buying more useless stuff. You don't know what's true and what's false anymore.

I have a little head-clearing guide for you. The new album by the Moravian bards MELANCHOLY PESSIMISM. They've been on the scene for thirty long years and are one of the few bands that still have something to say. Already the last album "Democracy War Crusade" (review and interview linked below the article) was a comeback in style. The new album "Shut Up, Give UP And Obey!" is even more sophisticated, more raw, more venomous!


As every death metal gourmand I have to appreciate really massive, dense and animalistic sound. One has the feeling that he was right in the middle of an avalanche of rocks, bones and human conscience. But I must also mention the cover art (JanaVe Art). It could easily be displayed in a morbid gallery of death. Among the best. It's almost fascinating, what form MELANCHOLY PESSIMISM is in after thirty years. Wild, unbridled, yet not forgetting the great craft. There are not so many bands that can write original and interesting themes. At the same time, and this is a very important thing for me, the album is incredibly easy to listen to. It's like sitting strapped in a hospital chair. The very first injection gets all the poison out of me that today's world infects us with, whether you want it or not. The songs are incredibly nailed, manic but also melodic and fresh. Even after all these years, the gentlemen seem like dead water poured on them. If the record "Shut Up, Give UP And Obey!" was supposed to be a 30-year anniversary present, it was an unprecedented success. I'm standing knee-deep in a bloody gutter, I'm cold and the songs from the new record are floating around like sharp scalpels. They assault me, digging under my skin, cutting deep and immediately swelling like old sores, like an ancient disease. MELANCHOLY PESSIMISM honour their roots, but at the same time they are varied, pushing themselves further, building interesting compositions. I look into the kaleidoscope and see atrocities that only man is capable of. Also, if you ever feel like everything around you is insane, cuss the new album out under pressure in your head. It'll make you feel better. Roar and bang your fist on the table. I guarantee you, after "Shut Up, Give UP And Obey!" you'll get all the venom out of you. A technical death metal assault on the very essence of the human mind!


about MELANCHOLY PESSIMISM on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - MELANCHOLY PESSIMISM - Democracy War Crusade (2019)

úterý 19. července 2022

Recenze/review - ORIGIN - Chaosmos (2022)


ORIGIN - Chaosmos
CD 2022, Agonia Records

for english please scroll down

Naše naivní představa, že je ve vesmíru nějaký život vzala zase za své. Představovali jsme si milé bytosti, které na tom budou lépe než náš druh. Což není zase tolik těžké. Velký omyl! Podívejte se kolem sebe. Kam jsme to dopracovali. Dobré myšlenky jsou pokaždé utlučeny hloupostí a tupostí. Ještě, že nám zůstala hudba, tu pořád umíme. Alespoň tak vnímám novou desku maniaků ORIGIN. Ti mě pokaždé dokážou překvapit. Nejsem sice častým hostem v technickém brutálním death metalu, většinou se u něj nudím, ale tahle smečka mě vždy přišpendlí na zeď. Připadám si z toho všeho tlaku opravdu jako hmyz ve sbírce vesmírného predátora.

Základem je stále brutální death metal, na který jsou naroubovány různé technické pasáže, progresivní vsuvky. Někomu se může zdát album zpočátku lehce roztříštěné, ale není to pravda. Jen se vám dostane pod kůži postupně, jako nějaký písečný červ, který vám bude číst myšlenky, děsit vás a vyžere vám celý mozek. Stejně jste měli v hlavě jen zbytečnosti. 


Je to opět jízda od začátku do konce. Ve stylu HATE ETERNAL, WORMED, DECAPITATED, CRYPTOPSY, NILE, DEEDS OF FLESH, SUFFOCATION, KRISIUN, DEFEATED SANITY. To ale není zase tolik důležité. Tyhle přirovnání si žádají fanoušci, mě osobně jsou víceméně jedno. Já hodnotím vždy desku jako celek, jak na mě působí, jaké na mě přenese emoce. ORIGIN si mě postupně zcela podmanili. Zajímavé, protože já opravdu v tomto stylu vyzobávám jen to, co mě opravdu baví. Psát tentokrát o zvuku, obalu, produkci, nemá vůbec cenu. Pánové jsou natolik zkušení, že nepodcenili vůbec nic. Vše odsýpá jak má a vy se tak můžete proletět na jinou planetu. A když se budete vracet, tak vám to naše hemžení bude připadat úsměvné. Někdy řešíme zbytečnosti, místo toho, abychom svůj drahocenný čas věnovali právě deskám jako "Chaosmos". V tomhle případě platí víc než kde jinde, že slova jsou zbytečná, nechte mluvit hudbu. Buď vás osloví a užijete si ji nebo půjdete pryč. Jasně, že je to extrém, jdoucí v mnohém za hranu. Pánové jsou hledači, objevovači nových zákoutí a odstínů. A to je právě to, co je odlišuje od ostatních. Nejsou předvídatelní, jsou odlišní, jiní, zajímaví. Když už tedy uslyšíte v mém přehrávači tenhle styl, tak v podobném duchu. Nechte se pozvat na parádní výlet do hlubin temnoty. Nasajte prach z jiných dimenzí. Technický brutální death metalový průlet vesmírem!


Asphyx says:

Those maniacs are great musicians who perfectly control their instruments. But a lot of people can do that today. But not everyone can compose a good song which has some meaning and graduates, has a power and great energy. Even with first meetings with the band it seemed that I absolutely failed to the hell. This album is incredibly believable, has a lot of pressure, restlessness and insanity.

ORIGIN continues with their music which is quite similar to HATE ETERNAL, WORMED, DECAPITATED, CRYPTOPSY, NILE, DEEDS OF FLESH, SUFFOCATION, KRISIUN, DEFEATED SANITY. In addition, they add their own face to it and thanks to that you can recognize them among others. I like the combination of more rolling, screaming passages and then the fast graduating onslaughts. You can hear that those gentlemen really thinks while they are composing. The new album is one of the most played in my collection (in case of this style). It contains a great amount of dark energy and the songs are filled with it. The songs do not lack of memorable riffs and colourful palette of bad moods. I am looking forward to go to my cell, to the new torture, to the next listening session. Personally, the album "Chaosmos" is for me on the top of brutal death metal albums. Gentlemen are seekers, explorers of new corners and shades. And that's what sets them apart from the rest. They're not predictable, they're different, different, interesting. So when you hear this style in my player, it's in a similar vein. Let them take you on a cool trip into the depths of darkness. Soak up the dust of other dimensions. A technical brutal death metal trip through space!about ORIGIN on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - ORIGIN - Unparalleled Universe (2017)

neděle 17. července 2022

Recenze/review - MASSACRED - Wasteland Of Devastation (2022)


MASSACRED - Wasteland Of Devastation
CD 2022, vlastní vydání

for english please scroll down

Někdy je celý svět naruby. Mrtví ožívají a vytlačují živé z ulic. Obyčejný člověk se bojí vyjít ven. Všude se totiž povalují zohavená těla, na výlohách je možno potkat mozky a v obchodech, tam je to vždycky nejhorší. Ve slevě můžete koupit střeva. Jasně, že téhle desce nechybí nadsázka. Je divoká, zombie, kanibalistická, ohavná, nechutná, death grindová. Jedná se o takový ten druh masakru, který si pustíte jen v případě, když budete potřebovat pročistit hlavu kyselinou.

K nahrávce lze samozřejmě přistupovat jako k něčemu nudnému a zcela zbytečnému, ale dělat to nebudu. I nemrtví mají své místo na slunci a nebudu si hrát na namachrovaného intelektuála, který pohrdá syrovým masem. Je zde i spousta ukázek z filmu. Tak si říkám, jak asi chutná lidské maso? Neříkejte mi, že jste o tom nikdy nepřemýšleli. 


Asi vám je z ukázek absolutně jasné, že se tady někdo nechal hodně inspirovat MORTICIAN (nebo třeba IMPETIGO, FLUIDS, EXHUMED, REGURGITATE, INCINERATED, PUNGENT STENCH, CARCASS). Tím bychom asi mohli skončit. Byla by to ale škoda. Přeci jen, nějaká snaha o alespoň malou originalitu tady je. Navíc, zmiňovaná legenda už dlouho nevydala nic nového, tak proč si neukrátit čas? Když si to vezmu kolem a kolem, tak spousta (ne-li) většina brutálních a grindových smeček zní hodně podobně. Kdybyste mi je pustili, tak bych je často od sebe ani nerozeznal. Postupy jsou tak nějak dopředu jasné a tak jde jen o zvuk a obal. Textům stejně nikdo nerozumí, i když tady musím zmínit, že jsou vskutku výživné a velmi morbidně a tematicky laděné. MASSACRED naplňují vlastně vše, co vyjadřuje už jejich samotný název. S ničím se nemažou, jdou rovnou k věci. Po poslechu se kolem válejí kosti s kousky šlach a kůže, krev cáká z tepen v pravidelném rytmu a mačety jsou špinavé, jako snad nikdy. Je to hnus a špína, přátelé, ale také spousta humoru a děsu. Poslední dobou mám sice trošku problém s tím, že podobné "záběry" lze dnes zahlédnout každý den ve zprávách a tak už takovéto desky nemohou nikoho šokovat, ale přesto - pokud už tenhle styl, tak prosím v podobném provedení. Sedí tu totiž tak nějak všechno krásně dohromady. Zvuk, obal, motivy skladeb (jasně, že jsou monotónní, ale komu to vadí?). Je to jako vždy na vás. Berte a nebo nechte být! Hororový brutal death grindcore metal, který je nasáklý zkaženou krví!


sumarizace:

"Wasteland Of Devastation" lze v určitých momentech přirovnat ke smečkám jako MORTICIAN, IMPETIGO, FLUIDS, EXHUMED, REGURGITATE, INCINERATED, PUNGENT STENCH, CARCASS. Dobrá společnost, co říkáte? Plesnivý death/grind metal natlakovaný špinavými momenty, to celé zabalené ve velmi příjemném balení. Povedlo se vlastně všechno. Zvuk je bolestivý, obal nepřehlédnutelný a nápady? Těch je na albu nepřeberné množství. Každá skladba má v sobě pořádný kus shnilého masa, žhne a pálí, zadírá se mi každým dalším poslechem víc a víc pod kůži. Nevím, kolikrát jste byli přítomni u opravdové pitvy, ale představte si, že mrtvý byl postižen nějakou hodně zlou chorobou. Ruce máte od zkažené krve, ve střevech naleznete obrovské množství parazitů, o červech a sněti ani nemluvě. Vidíte to před sebou? Tak si k té představě pusťte ještě zmiňované album a zažijete dosud nepoznanou bolest. To vám garantuji a přidávám navíc potvrzení o vysoké kvalitě umírání. Jsou nahrávky, které na mě působí jako jed, podaný rovnou do žíly. MASSACRED mi prořízli hrdlo velmi ostrým materiálem. U téhle desky zemřete v nekonečných křečích! MASSACRED naplňují vlastně vše, co vyjadřuje už jejich samotný název. S ničím se nemažou, jdou rovnou k věci. Po poslechu se kolem válejí kosti s kousky šlach a kůže, krev cáká z tepen v pravidelném rytmu a mačety jsou špinavé, jako snad nikdy. Je to hnus a špína, přátelé, ale také spousta humoru a děsu. Zvuk, obal, motivy skladeb (jasně, že jsou monotónní, ale komu to vadí?). Je to jako vždy na vás. Berte a nebo nechte být! Hororový brutal death grindcore metal, který je nasáklý zkaženou krví!


Asphyx says:

"Wasteland Of Devastation" can be compared to bands like MORTICIAN, IMPETIGO, FLUIDS, EXHUMED, REGURGITATE, INCINERATED, PUNGENT STENCH, CARCASS. Good company, what do you think? Moldy death/grind metal pressurized with dirty moments, all packed in a very pleasant package. Everything went really well. The sound is painful, the cover noticeable and the ideas? There are a lot of them on the album. Every song has a big chunk of rotten meat inside it, it glows and burns, gazing more and more under my skin every time I listen to it. I don't know how many times you were present at a real autopsy, but imagine that the dead was affected by some very bad disease. Your hands are full of spoiled blood, you can find a huge amount of parasites in intestines, not to mention worms and gangrene. Do you see it in front of you? So to this idea play this album and you will experience a unknown pain. I guarantee this and add a certificate of high quality dying. There are records tthat act on me like a poison, given right into a vein. MASSACRED cut my throat with very sharp material. MASSACRED fulfill everything that their name expresses. They don't fiddle with anything, they get straight to the point. After listening to them, bones with pieces of tendons and skin roll around, blood drips from arteries in a regular rhythm and machetes are dirty as never before. It's filth and squalor, my friends, but it's also a lot of humour and terror. The sound, the cover art, the theme songs (sure, they're monotonous, but who cares?). As always, it's up to you. Take it or leave it! Horror brutal death grindcore metal that is soaked in wicked blood!


Tracklist:
01. Psycho Hatred
02. Brutal Hacking
03. Demented Rage
04. Cannibalistic Fiends
05. Rotting Flesh
06. Hordes Of Living Dead
07. Unknown Terror
08. Ghastly Creation
09. Bio-Mutant Killer
10. Dungeon Of Death (Bonus Track)
11. Dark Torture (Bonus Track)

pátek 15. července 2022

Recenze/review - ENTHRALLMENT - Against The Will To Live - Macabre Universe Embrace (2022)


ENTHRALLMENT - Against The Will To Live - Macabre Universe Embrace
CD 2022, Rebirth the Metal Productions

for english please scroll down

Vždycky je nechával ještě trošku žít. Zohavené, ponížené. Bez očí i uší. Pozoroval je. Jak pláčou a trpí, jak marně hledají záchranu. Ve válce by byl možná i za hrdinu. Záleželo by, na jaké straně by stál a bojoval. Svět je někdy hodně krutý, zlý a ošklivý. Snažíme se před špatnými věcmi zavírat oči. Vytěsnit je, zapomenout na ně. Jenže ony se vracejí. Ve vzpomínkách, v nočních můrách. Byl znovu na lovu. Usmíval se. Jeho nikdy nedostanou.

Jako v hororovém filmu si připadám i při poslechu nové desky bulharských brutálních death metalistů ENTHRALLMENT. Ti letos přicházejí s pokračováním nahrávky "Against the Will to Live - Sky Burial" (2021). Šílený vrah zase obchází kolem a ulicemi zní nové skladby. Krutost, šílenství, death metal!


Na ENTHRALLMENT se mi vždy líbilo, že dokáží do svých alb propašovat takový ten staroškolský feeling. Umí být hodně brutální, techničtí, ale nezapomínají ani na atmosféru. Ta je laděná samozřejmě do pestré palety černých a krvavých barev. Jako bych se opravdu procházel špinavými ulicemi na okraji vašeho města. Stahují se sem podivní lidé. Mnozí připomínají už dávno zombie a tak nikomu chybět nebudou. Nálada je na desce hodně podobná. Pochmurná, děsivá. Vše je napsáno velmi surově, syrově. S parádním zvukem i obalem. Některé postupy byly inspirovány smečkami jako IMMOLATION, INCANTATION, MORBID ANGEL, SUFFOCATION. Bulhaři ale samozřejmě původní myšlenky dále rozvíjejí a vy si tak můžete užít opravdu hodně jedovatý a drásavý smrtící kov. Schránka, ve které byly uloženy starodávné choroby, byla znovu otevřena. Po ulicích chodí čím dál tím víc oživlých mrtvol. Během celého poslechu mám pocit, že mi na prsou stojí šílená bestie a tlačí mi na srdce okovanou botou. "Against The Will To Live - Macabre Universe Embrace" je tak pro mě velmi povedenou záležitostí, kterou lze jenom doporučit. Temné, záhrobní vibrace, které snad nejsou ani z našeho světa. Smrt a nekonečná tma! Masivní, brutální death metalové tsunami! 


Asphyx says:

He always let them live a little longer. Embarrassed, humiliated. Without eyes or ears. He watched them. Crying and suffering, searching in vain for rescue. In war, he might have been a hero. Depending on which side he fought on. The world can be a very cruel, mean and ugly place. We try to turn a blind eye to the bad things. To push them out, forget about them. But they come back. In memories, in nightmares. He was on the hunt again. He was smiling. They'll never get him.

I feel like in a horror movie listening to the new album of Bulgarian brutal death metallers ENTHRALLMENT. They come this year with the sequel to "Against the Will to Live - Sky Burial" (2021). The mad killer is circling around again and new songs sound through the streets. Cruelty, madness, death metal!


What I've always liked about ENTHRALLMENT is that they can sneak that old school feeling into their albums. They can be very brutal, technical, but they don't forget about the atmosphere. It's of course in a colourful palette of black and blood. It's like really walking through the dirty streets on the outskirts of your city. Strange people are flocking here. Many of them look like zombies, so no one will miss them. The mood on the record is very similar. Gloomy, eerie. It's all written in a very raw, brutal way. With great sound and cover art. Some techniques were inspired by bands like IMMOLATION, INCANTATION, MORBID ANGEL, SUFFOCATION. But of course the Bulgarians develop the original ideas further and you can enjoy a lot of really poisonous and scratchy death metal. The box in which the ancient diseases were stored has been reopened. More and more reanimated corpses are walking the streets. During the whole listening I feel like a mad beast is standing on my chest and pressing on my heart with a shod boot. "Against The Will To Live - Macabre Universe Embrace" is thus a very successful affair for me, which can only be recommended. Dark, otherworldly vibes that are perhaps not even of our world. Death and endless darkness! Massive, brutal death metal tsunami!about ENTHRALLMENT on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Dungeon Called Earth
02. Clone Factory
03. Against The Will To Live
04. The Shining Chains Of Darkness
05. Celebration Among Sheeple And Vermin
06. Macabre Universe Embraceneděle 5. června 2022

Recenze/review - ROTTENNESS - Violentopia (2022)


ROTTENNESS - Violentopia
CD 2022, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Nejdřív chtěla zažít něco pěkného, nového, zajímavého. Lákalo jí to. Potkala ho a byl okouzlující. S krásnou tváří, ale s podivnýma očima. Chvilku zažívala nejlepší okamžiky svého života. Objevovala. Zamilovaná, zamilovaná do vraha. Řekl jí to jednoho krásného večera, kdy očekávala mnohé. Místo toho byla zavřena do sklepa, spoutána a pověšena na hák. Změnil se. Stala se z něj šelma na lovu. A nelovil poprvé.

ROTTENNESS jsou mexičtí (a američtí) hudební sadisté, kteří se vyžívají v různých nechutnostech. Nic ošklivého jim není cizí. Špína a nenávist, kterých je schopen jen člověk. Mučení, tortura těla i mysli. A k tomu - death metal, grind a samozřejmě brutalita.


Fanoušci třeba takových SUFFOCATION, MISERY INDEX, CEPHALIC CARNAGE, INTERNAL BLEEDING, BRUJERIA, MACHETAZO, by měli nastražit uši a poslouchat bedlivě. Člověk má při poslechu opravdu pocit, že šel jen tak v klidu po ulici a během chvilky se mu změnil celý život. Unesli ho, mučili a nakonec pohodili jako kus masa někde u cesty. Myslíte si, že přeháním? Nikoliv, stačí si přečíst policejní svodky nebo černou kroniku ve vašem městě. Mezi lidmi je pořád hrozná spousta nenávisti. Podobné to je i s albem "Violentopia". Je surové, syrové, odpovídá přesně realitě. Pokud se rádi procházíte kolem starých smradlavých stok, rádi a s chutí nasáváte hnisavou atmosféru, tak neváhejte ani chvilku. Dostanete neskutečný nářez, který je ale zároveň promyšlený. Má jasný cíl - absolutně vás zničit. Rozsekat vás na malé kousky. Rozemlít a pak hodit prasatům. Spravedlnost bývá dost často slepá a v některých chvílích zlo bohužel vítězí. Jejich strůjcům bych pouštěl tuhle desku stále dokola, dokud by jim nepraskly všechny kosti v těle. Co se týká zvuku, obalu a dalších formálních záležitostí, tak nemám problém vlastně s ničím. Někdy mám pocit, že se až příliš často dívám do tmy. Bývám z toho naštvaný. To mi pak přijdou nahrávky jako "Violentopia" vždy k chuti. Brutální death grind metal, který vám vystřelí mozek z hlavy!


Asphyx says:

I enjoy the way how ROTTENNESS approaches to the death metal and grind. It's not just an ordinary, but thoughtful songs that have a darkly cool atmosphere.  You will probably judge the result yourself, but I really enjoy this freshly cracked wetting ulcer.

If I had to include the album "Violentopia" among the related albums of the bands, I would probably choose SUFFOCATION, MISERY INDEX, CEPHALIC CARNAGE, INTERNAL BLEEDING, BRUJERIA, MACHETAZO. I like a certain volatile restlessness, the urge I feel from the songs. It forces me to return to the record. The atmosphere is really very similar to a failed head operation. The patient is still alive, but it won't take long and he will turn into a zombie, a killer monster. There is possible to hear that ROTTENNESS were formed as a band for pleasure, spontaneously, that riffs flew out of them like blood from a severed artery. In addition, their sound is different from the others, which is highly valued. "Violentopia" is a dirty, raw original album, from which spurt pus on all sides. It is an unbreaked train that will take you to hell itself. It's a pierced skull from which the  black blood looks. But most of all, it is a recording that managed to attract my attention, conquer me and rip my heart out of my body. I'm already looking forward to whatever happens in their morbid workshop. Brutal death grind metal that will blow your brains out!--TRACKLISTING--
1. Intro - Tzompatli
2. Altered Cabrón
3. Tripping Corpse
4. Immersion in Trauma
5. Dragged Across Concrete
6. Paranoid Butcher... Nightmare Killing Spree
7. Muerte a los Conquistadores
8. Bitchmade at Birth
9. Violentopía
10. Napalm Meth
11. A Perpetual State of Destruction
12. Gringocide
13. Chinga Tu Madre (Molotov Cover)


--LINE-UP--
Jaleel Castillo - Guitars
Ray Nevison - Guitars
Karl Schmidt - Bass/Vocals
Matt Johnson - Drums
Matti Güey - Vocals

sobota 14. května 2022

Interview - DAWOHL - Bestial death metal that reeks of sulfur and tainted blood!

 

Interview with death metal band from France - DAWOHL.

Answered vocalist Maxime, thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - DAWOHL - Leviathan (2022):

Ave DAWOHL! I am currently listening your new album “Leviathan” and I can´t help but think that this is the kind of music which will be played during the end of the world. I think it is a great masterpiece. How do you feel about your new album? Have you received any feedbacks? From fans for example? Have you played new songs live already? Do they work?

Ave !

I sincerely thank you for your enthusiasm! The feedback is excellent whether from the public or the press! We put our soul and our blood into this album.

We had the opportunity to play some songs from the album before the crisis. The energy in the audience was perfect ! We have created the tracks in order to release a maximum of power before any other aspect. I think that's why the songs work as much on CD as on stage, it wouldn't have been the case if we had bet on the technicality or the atmospheres only.


How do DAWOHL compose? Are you a traditional band who go to the rehearsal room and compose or you prefer going online and send your ideas via email? I am really interested in your composing process.

Unfortunately our method of composition is not very organic and traditional... First of all, I give a fairly precise musical direction in order to ensure the consistency of the compositions.

We have always worked remotely, with exchanges of tablatures and recordings, then the different members can intervene and enrich the compositions. . When we arrive in the rehearsal room we have generally settled 90% of the details.

In my point of view, the advantage is to have a greater perspective on our compositions and to be more demanding on the writing work.

Lyrics are a separated topic of DAWOHL. Who is the author of your lyrics? And what are your lyrics about? Where do you find inspiration for your songs? The lyrics on “ Leviathan” just fit so perfectly to the music. What was first – music or lyrics?

It's an important part of Dawohl's identity (just like our artworks). I am the author in full but my influences are very present. The main one is "Brave New World" by Aldous Huxley, the dystopia is more pernicious there than in other novels dealing with totalitarianism. The theories of information and propaganda are described there marvelously well. But more important to me is how science and rationality is used in this context.

To this first great influence we can add less fictional books... "Discourse on Voluntary Servitude" by Étienne de La Boétie "The Prince" by Niccolò Machiavelli etc. etc but especially "Leviathan" by Thomas Hobbes which gives its name to the album.

In this book and in my lyrics The Leviathan is not mythological but the incarnation of the State, superior to the sum of individuals, and who becomes in my writings a quasi-divinity... a prospect I find dizzying.

Usually it's the music that comes first, but more and more we're going to try to change that.


Also your cover is amazing and it fits with the music! I am frightened with the cover. How and why did you choose Business for Satan? Did you hear any of your songs to create the cover?

Thanks you ! “Business for Satan” is a tattoo artist and illustrator friend I knew long before our collaboration. When I started to imagine the concept of the cover, it was quickly clear that a collaboration with him could lead to a work which would fit perfectly with the concept ! Moreover, I wanted to get away from the cliché graphic style that you usually find in death metal.

At the time of the creation of the cover he could only listen to our first EP.

The sound of the album is great. It is dark, cold and sharp at the same time. Which studio did you chose for recording? Did you have any opinions about the final sound and mastering, were you able to change anything?

The sound of the album was the result of a lot of work and reflection. I had a very precise idea of the sound I wanted. Neither too old school nor too modern, the reference album being "I Monarch" by Hate Eternal, particularly in its treatment of the drums. Despite a lot of power, the retouching was minimal, which allowed us to keep a lot of detail in the playing of the different musicians. With a little hindsight I would not change much in the work of Frédéric Gervais (Studio henosis) he was able to capture precisely what we expected.


The new album was published by French Dolorem Records. Why this label? Were you satisfied with their work?

Alex from Dolorem Records has been supporting us for many years and has always been very interested to work with us. He managed to bring together very coherent bands within his label. Dawohl was a perfect fit in this roster...it was a pretty logical decision. Since our signature, his work has been excellent! It was the right decision

You have been playing since 2009. How was the beginning of your band? How did you create the band and what was the first impulse to build something death metal? Did you have any idols? How was it to play death metal in France?

Quickly after some disappointing experiences in local bands it was clear to me that I wanted to create something more artistically ambitious. The specifications were clear from the start: no artistic or technical compromise. Dawohl had to be brutal, swift and martial. Such a drastic approach wasn't very common in my region. It was both a weakness and a strength : it was quite complicated to find the musicians with the necessary level or motivation but we stood out directly ! Clearly my passion exceeds rationality. Dawohl is not a choice, it’s a necessity for me.

I don't think I have any more idols, but I greatly respect the work of artists like Eric Rutan.

Unfortunately, death metal is not the most popular kind of metal in France, despite many quality bands! It's always quite funny to see the people who listen to us come from all over the world rather than our national audience.


You can see how much you enjoy your music in your band. Do you have any target which you want to hit? Someone wants a famous label, the other one might want to play on big festival.

The first goal was to release an album we're proud of: and I'm already happy about that !

The 2 objectives you mention are highly desirable but honestly and purely personally, I especially wish to be able to continue to develop our universe (on future releases, other media etc.) the rest are only tools to continue to do this, not a finality.

Maxime, unlikely from the other death metal singers I can actually understand what you are singing. Singing death metal music must be very difficult for your vocal folds. Do you take a special care for your vocal folds? Like prepare singing before a concert?

Death metal vocals are extremely dependent on the physical condition. If you want to have enough intensity, this is extremely energy-intensive. I am therefore more and more vigilant about this. Otherwise I always warm up my voice with guttural songs that can resemble “Tibetan overtone” chants (it's super effective in addition to being quite pleasant).


How is it to play death metal in France? Do you have a lot of fans on concerts? Do fans support bands? Do they buy CDs, merchandise, etc.? When you organize an event how many people will come?

The death metal audience in France isn’t huge. Playing in front of 200 people as the first part of a recognized band is already a performance. Fortunately the public is very active and supports the band by buying a lot of merch, vinyls and CDs.

Death metal is a demanding hobby and an even harder lifestyle. What does it mean for you? What do you enjoy most about it and how do you perceive it? How did you actually get to him?

It's a completely irrational hobby, the investment is monstrous. But like I said, it's not a choice, it's an obsession.

I deliberately ask this question to all bands to do some promotion for the future. Please tell us what DAWOHL is planning soon? What can we look forward to?

We are currently working on a rather ambitious video clip, completely in line with the aesthetics of what we are developing. And at the same time we are preparing concerts to defend this new album !

Thank you so much for the interview and I wish DAWOHL a lot of sold CDs and only sold out halls. Be happy in your personal life. I am looking forward for your next death metal apocalypse!

Rozhovor - DAWOHL - Bestiální death metal, který smrdí sírou a zkaženou krví!

  

Rozhovor s death metalovou skupinou z Francie - DAWOHL.

Odpovídal zpěvák Maxime, děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - DAWOHL - Leviathan (2022):

Ave DAWOHL! Právě poslouchám vaši novinku „Leviathan“ a říkám si, že takhle nějak bude znít hudba, kterou budou hrát při konci světa. Myslím, že se vám povedl opravdu mistrovský kousek. Jaké jsou tvoje pocity z novinky? Máš už nějaké zpětné vazby od fanoušků? Hráli jste už nové skladby naživo? A jak fungují?

Ave! Upřímně ti děkuji za tvé nadšení! Ohlasy jsou vynikající, ať už od veřejnosti nebo od médií! Do tohoto alba jsme vložili duši a krev. Měli jsme možnost zahrát několik skladeb z alba ještě před krizí. Energie v publiku byla perfektní! Vytvořili jsme skladby tak, abychom uvolnili maximum energie před jakýmkoli jiným aspektem. Myslím, že právě proto skladby fungují stejně na CD jako na pódiu, to by se nestalo, kdybychom vsadili jen na techniku nebo atmosféru.


Jak vlastně vznikají nové skladby pro DAWOHL? Jste tradiční kapelou, která se zavře do zkušebny a tam skládá nebo využíváte v dnešní době tolik oblíbený internet a posíláte si nápady emailem? Zajímá mě samotný tvůrčí proces.

Bohužel náš způsob skládání není příliš organický a tradiční... Především udávám poměrně přesný hudební směr, abych zajistil konzistenci skladeb. Vždy jsme pracovali na dálku, s výměnou tabulatur a nahrávek, pak mohou jednotliví členové zasahovat a skladby obohacovat. Když přijdeme do zkušebny, máme zpravidla vyřešeno 90% detailů. Z mého pohledu je výhodou větší nadhled nad našimi skladbami a větší náročnost na autorskou práci.

Samostatnou kapitolou jsou u DAWOHL texty. O čem pojednávají na novém albu a kde jsi pro ně bral inspiraci? Na „Leviathan“ perfektně sedí k muzice. Co bylo dřív, muzika nebo texty?

Je to důležitá součást identity Dawohl (stejně jako náš obal). Jsem autor, ale mé vlivy jsou velmi přítomné. Tím hlavním je "Brave New World" od Aldouse Huxleyho, dystopie je tam zhoubnější než v jiných románech zabývajících se totalitou. Teorie informací a propagandy jsou tam popsány úžasně dobře. Pro mě je ale důležitější, jak je v tomto kontextu využívána věda a racionalita. K tomuto prvnímu velkému vlivu můžeme přidat i méně beletristické knihy... "Discourse on Voluntary Servitude" od Étienna de La Boétie "The Prince" od Niccolò Machiavelliho atd., ale především "Leviathan" od Thomase Hobbese, který dal albu název. V této knize i v mých textech není Leviatan mytologický, ale je ztělesněním státu, který je nadřazen souhrnu jednotlivců, a který se v mých textech stává kvazi-božstvem... perspektiva, která mi připadá závratná. Obvykle je na prvním místě hudba, ale čím dál víc se to budeme snažit změnit.


Musím se přiznat, že cover pro „Leviathan“ je vynikající – sedne perfektně k hudbě! Jde z něj doslova strach. Jak jste obal vybírali a proč jste zvolili zrovna Business for Satan? Slyšel třeba dopředu nové skladby pro inspiraci?

Děkujeme! "Business for Satan" je můj přítel, tatér a ilustrátor, kterého jsem znal dlouho před naší spoluprací. Když jsem si začal představovat koncept obalu, bylo mi rychle jasné, že spolupráce s ním může vést k dílu, které bude do konceptu dokonale zapadat! Navíc jsem se chtěl oprostit od klišovitého grafického stylu, který obvykle v death metalu najdete. V době tvorby obalu si mohl poslechnout pouze naše první EP.

Skvělý je zvuk celé nahrávky. Je temný, studený a ostrý zároveň. V jakém studiu jste album nahrávali? Mluvili jste jako kapela do výsledného zvuku, masteringu?

Zvuk alba je výsledkem dlouhé práce a přemýšlení. Měl jsem velmi přesnou představu o zvuku, který jsem chtěl. Ani příliš old schoolový, ani příliš moderní, přičemž referenčním albem bylo "I Monarch" od Hate Eternal, zejména, co se týče bicích. I přes velkou sílu byla retuš minimální, což nám umožnilo zachovat spoustu detailů ve hře jednotlivých muzikantů. S odstupem času bych na práci Frédérica Gervaise (Studio Henosis) mnoho neměnil, dokázal zachytit přesně to, co jsme očekávali.


Nové album vyšlo u francouzských Dolorem Records. Proč jste si vybrali právě tento label a jak jste s jeho prací spokojeni?

Alex z Dolorem Records nás podporuje již mnoho let a vždy měl velký zájem s námi spolupracovat. Podařilo se mu v rámci jeho labelu dát dohromady velmi soudržné kapely. DAWOHL se do této sestavy perfektně hodil... bylo to celkem logické rozhodnutí. Od našeho podpisu je jeho práce vynikající! Bylo to správné rozhodnutí.

Historie kapely se datuje do roku 2009. Jak vůbec vznikl nápad, hrát death metal? Kdo byl vaším vzorem? Zavzpomínej pro nás prosím! Jaké to je hrát v death metal ve Francii?

Po několika zklamáních z působení v místních kapelách mi bylo jasné, že chci vytvořit něco umělecky ambicióznějšího. Zadání bylo od začátku jasné - žádné umělecké ani technické kompromisy. DAWOHL musel být brutální, rychlý a bojovný. Takto drastický přístup nebyl v mém regionu příliš běžný. Byla to slabina i síla zároveň. Bylo poměrně složité najít hudebníky s potřebnou úrovní nebo motivací, ale my jsme obstáli! Moje vášeň zjevně převyšuje racionalitu. DAWOHL není volba, je to pro mě nutnost. Myslím, že už nemám žádné vzory, ale velmi si vážím práce umělců, jako je Eric Rutan. Bohužel death metal není ve Francii nejoblíbenějším metalovým žánrem, přestože existuje mnoho kvalitních kapel! Je vždycky docela legrační, když vidím, že nás poslouchají spíš lidé z celého světa než naše domácí publikum.


Na vaší kapele je hrozně vidět, jak vás vaše muzika baví. Máte nějaký cíl, kterého byste chtěli dosáhnout? Pro někoho to je slavné vydavatelství, jiný si chce třeba zahrát na velkém festivalu.

Prvním cílem bylo vydat album, na které budeme hrdí a z toho už mám radost! Dva cíle, které zmiňuješ, jsou velmi žádoucí, ale upřímně a čistě osobně si přeji hlavně to, abychom mohli dál rozvíjet náš vesmír (na dalších nahrávkách, jiných nosičích atd.), vše ostatní jsou jen nástroje, jak v tom pokračovat, ne konečná.

Maxime, na rozdíl od jiných death metalových zpěváků je ti při zpívání poměrně hezky rozumět. Death metalový zpěv všeobecně musí být hrozný nápor na hlasivky. Udržuješ je nějak, pečuješ o ně? Rozezpíváš se třeba před koncertem?

Deathmetalový vokál je extrémně závislý na fyzické kondici. Pokud chcete mít dostatečnou intenzitu, je to extrémně energeticky náročné. Proto jsem v tomto ohledu stále ostražitější. Jinak se vždycky rozehřívám hrdelními zpěvy, které mohou připomínat "tibetské předzpěvy" (je to super účinné a navíc docela příjemné).


Jaké to vlastně je, hrát death metal ve Francii? Chodí u vás lidi na koncerty? Podporují vás, kupují CD? Když třeba uspořádáte nějakou akci, kolik přijde lidí?

Death metalové publikum ve Francii není velké. Hrát před 200 lidmi jako první, před uznávanou kapelou už je výkon. Naštěstí je publikum velmi aktivní a podporuje kapelu tím, že si kupuje spoustu merche, vinylů a CD.

Death metal je náročný koníček a ještě těžší životní styl. Co znamená pro tebe? Co tě na něm nejvíc baví a jak jej vnímáš? Jak si se k němu vlastně dostal?

Je to naprosto iracionální koníček, investice jsou obrovské. Ale jak jsem řekl, není to volba, je to posedlost.

Tuhle otázku dávám záměrně všem kapelám, aby si udělali trošku propagaci do budoucna. Prozraď nám prosím, co chystají DAWOHL v nejbližší době? Na co se můžeme těšit?

V současné době pracujeme na poměrně ambiciózním videoklipu, který je zcela v souladu s koncepcí našeho vývoje. A zároveň připravujeme koncerty na obhajobu tohoto nového alba!

Děkuji moc za rozhovor a přeji DAWOHL spoustu prodaných nosičů a samé vyprodané sály. Ať se vám daří i v osobním životě. Budu se těšit na další death metalovou apokalypsu!

pátek 13. května 2022

Recenze/review - DEATHCRUSH - Under Serpents Reign (2022)


DEATHCRUSH - Under Serpents Reign
CD 2022, Time to Kill Records

for english please scroll down

Tichá bolest, na kterou si skoro zapomněl. Ale jen skoro. Je usazená hluboko v tvé mysli. Hlodá tam, vrací se v nočních můrách. Když se díváš do tmy. Když znovu usedáš do dřevěné lavice. Je to jako nějaké zlé tajemství, stará rána, která začala po letech mokvat a pálit. Musíš něco udělat, spravedlnost přeci nemůže být slepá. Klečí před tebou, v čistém bílém hábitu. Ruce sepnuté v modlitbě. Prozradí ho jeho jedovatý úsměv. Podáš mu nůž a řekneš mu, aby to udělal sám. Pokývá hlavou a odejde navždy do pekla. Zbyde po něm jenom krvavá šmouha a tisíce hnusných vzpomínek.

Italští death metalisté DEATHCRUSH jsou jako démoni ze starých časů, kteří se vrátili pomstít staré křivdy. Jejich hudba vzešla ze starých katakomb. Jsou antikřesťanští, temní, chladní a suroví jako lidé bez svědomí. Peklo!


Mocné nástupy, chorobný vokál, zvuk z Hertz Studia ostrý jako břitva. Obal od skvělého Paolo Girardiho. Nejde být nespokojen, s formální stránkou věci je vše v absolutním pořádku. Jedná se opravdu o poctivé, klasické řemeslo. Nejvíc mě ale zaujaly nápady, kterých je opravdu velká spousta a potom samozřejmě atmosféra. Jsem při poslechu duchem ve starém kostele, do jehož zdí jsou otisknuty stovky hnisavých příběhů. O bolesti, utrpení, ponížení. Měl si dostat rozhřešení a místo toho si našel jenom čiré zlo. Bohužel, podobné případy se stále stávají a je třeba na ně upozorňovat. Satan má mnoho podob, jedna je zcela jasná a zřetelná - "Under Serpents Reign" je jeho jasnou definicí. Inspiraci si Italové brali od kapel jako MORBID ANGEL, SINISTER, DEICIDE, IMMOLATION, INCANTATION. Na nahrávce tak nalezneme nejen špinavou spalující síru, ale i chladné, do černa zbarvené stíny. DEATHCRUSH jsou brutální, ale není to jen obyčejné mlácení a sázení na surovost. Skladby jsou propracované, mají black metalové nálady a velmi dobře se poslouchají. Je hodně znát, že jsou pod nimi podepsáni zkušení muzikanti (ZORA, INFERNAL GOAT, CINERARIUM, MALIGNANT DEFECATION, SPELL OF DECAY). Italové nejsou sice nijak progresivní a neobjevují nic nového, ale garantuji vám, že mozek budete mít vystřelený z hlavy určitě. A ještě za to budete rádi. Brutální, antihumánní black death metalové inferno!


Asphyx says:

Somewhere between our and that world there must be another dimension full of absolute evil and dirt. From time to time I hear the wailing of the demons, the weeping of the sufferers. They walk through the walls of my room, whisper in shadows, ugly and their voice sounds like death. We are afraid of their own weakness, dying alone in the cobwebs of fear. Somewhere from this space must also come the Italian band DEATHCRUSH. Death metal monster, which was awakened again.


I'm listening to this year's album "Under Serpents Reign", and I think I have not heard so much stuttering nihilism on one album for a long time. Complicated riffs, totally devastating drums and rotten vocals. This is the echo of that world. Imagine a closed area full of strange things, faces without a face, and Death. DEATHCRUSH is id here to give us testimony of infinite pain and darkness.

"Under Serpents Reign" is the third long play album of the band and also a clear and distinctive message in the style of MORBID ANGEL, SINISTER, DEICIDE, IMMOLATION, INCANTATION, of course with a clear Italian manuscript, with the imprint of demons. I am fascinated by the dense and devastating sound, the beautifully morbid cover. I let myself drift on monstrous foreplay, I fall into the depths with the band. For me personally, this is one of the best death metal albums this year. The album contains everything needed for a mad bloody ceremony. The Italians created an angry monster that emerged from the darkness. Imagine a monster that cannot be killed. Bloody, heartless. It will cut you down, pull you out of the skin. You will be cursed, condemned and totally destroyed when listening. I kneel before the altar and pray to the shadows. This is the essence of the death metal evil. An excellent bestial record ing that you'll always die for. Manic atmosphere! Evil, dirt, death! Brutal, anti-human black death metal inferno!

Tracklist:
01. Apocalypse Of The Fallen Empire
02. Beheading Jehovah Prophet
03. Under Serpents Reign
04. No Heaven Awaits
05. Deamonology
06. Thy Sovereign
07. Deathmarch To Obscurity
08. Black Thelema
09. Wolfskull
10. From Servant To WarfareTWITTER