DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#INHUMANCONDITION. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#INHUMANCONDITION. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 8. června 2023

Recenze/review - INHUMAN CONDITION - Panic Prayer (2023)


INHUMAN CONDITION - Panic Prayer
EP 2023, Listenable Insanity Records

for english please scroll down

Už dávno se setmělo a na pódiu stále nikdo není. Všichni čekáme, až přijde on, o kterém se nemluví. Někdy si říká Satan, jindy ďábel. Má novou holku. Nemá žádný obličej a nosí s sebou neustále kosu. Konečně jsou tu. Na pódiu stojí INHUMAN CONDITION a všichni fanoušci jsou už dávno mrtví. Zombie rituál! Vítejte v záhrobí, na vystoupení, při kterém budou podávány ty nejlepší kousky shnilého masa.

O téhle smečce jsem již několikrát psal a máme i společný rozhovor (odkazy naleznete dole pod recenzí). Jak jsem již říkal, jedná se o staré zkušené psy, kteří hrají přesně podle mého gusta. Syrový thrash metal v kombinaci s deathem mi vždycky dělal dobře. Na téhle muzice jsem vyrostl a budu ji poslouchat ještě hodně dlouho potom, co už nebudu na tomhle světě. Na INHUMAN CONDITION se mi vždy líbilo, že si na nic nehrají. Stoupnou si na pódium a rozsekají vás na malé kousky. Masakr, na který tančí všechny zombie. 


Když jsem s death metalem v devadesátých letech začínal, tak jsem vždycky chtěl žít v zemi, ze které kapely pocházely. Florida byla jednou z nich. Představoval jsem si, že navštívím nějaký dobrý koncert v podzemí a pořádně zapařím. INHUMAN CONDITION vás na jednu takovou morbidní akci vezmou. Poslední čtyři songy jsou totiž záznamen živého vystoupení. A musím rovnou napsat, že se celé EP "Panic Prayer" stalo na dlouho mým průvodcem mezi stíny. Líbí se mi vlastně všechno - stylový obal, který je dnes již poznávacím znamením téhle smečky (autorem je Dan “Babe Ruth” Goldsworthy), devastující zvuk, ale i spousta zajímavých momentů, které evokují nejlepší nahrávky kapel jako SOLSTICE, MASSACRE, DEATH, POSSESSED. MASTER, OBITUARY, JUNGLE ROT. Pánům zkrátka smrtící kov koluje v žilách. Není divu, když si přečtete line-up, tak vám bude hned vše jasné (Terry Butler - Bass, Taylor Nordberg - Guitar, Jeramie Kling - Vocals/Drums). Slavná jména sama o sobě ale nic neznamenají. Důležitá je vzájemná chemie, která funguje na výbornou. Je pro mě velmi příjemné skočit mezi zombie do mosh-pitu. Tohle je přesně ten druh hudby, u které se dostanete do stavu extáze. Nevnímán nic okolo, jenom muziku. Praskají mi postupně všechny kosti v těle, mozek se vaří ve vlastní šťávě a Smrt tančí se Satanem. Jsem tu správně! Mezi svými, několik metrů pod zemí. Album podávejte podchlazené a v absolutní tmě. Dokonale nabroušený thrash death metalový skalpel, který vás vyvrhne zaživa! Prašivina!


Asphyx says:

It's long past dark and there's still no one on stage. We're all waiting for him to come, the one that's not talked about. Sometimes he calls himself Satan, sometimes the devil. He has a new girlfriend. He has no face and carries a scythe at all times. They're finally here. INHUMAN CONDITION is on stage and all the fans are long dead. Zombie ritual! Welcome to the afterlife, to a show where the best bits of rotten meat will be served.

I've written about this pack a few times and we have a joint interview (links can be found below the review). As I've said before, these are old experienced dogs who play right up my alley. Raw thrash metal combined with death has always done me good. I grew up on this music and will be listening to it long after I'm no longer in this world. What I always liked about INHUMAN CONDITION is that they don't play around. They get up on stage and chop you up into little pieces. The carnage that all zombies dance to.


When I started with death metal in the 90s, I always wanted to live in the country where the bands came from. Florida was one of them. I used to imagine going to a good underground show and partying hard. INHUMAN CONDITION will take you to one such morbid event. The last four songs are actually recordings of live performances. And I have to write right away that the whole EP "Panic Prayer" became my guide between the shadows for a long time. I like everything about it - the stylish cover art, which is nowadays a hallmark of this pack (the author is Dan "Babe Ruth" Goldsworthy), the devastating sound, but also a lot of interesting moments that evoke the best recordings of bands like SOLSTICE, MASSACRE, DEATH, POSSESSED. MASTER, OBITUARY, JUNGLE ROT. In short, the gentlemen have death metal running through their veins. It's no wonder, if you read the line-up, everything will be clear (Terry Butler - Bass, Taylor Nordberg - Guitar, Jeramie Kling - Vocals/Drums). What is important is the chemistry between them, which works very well. It's very pleasant for me to jump between zombies to mosh-pit. This is exactly the kind of music that gets you into a state of ecstasy. You don't notice anything around you, just the music. All the bones in my body are gradually cracking, my brain is boiling in its own juices and Death is dancing with Satan. I'm right here! Among my own, a few meters underground. Serve the album cold and in total darkness. A perfectly sharpened thrash death metal scalpel that will eviscerate you alive! Scum!


about INHUMAN CONDITION  on DEADLY STORM ZINE:


Recenze/review - INHUMAN CONDITION - Rat God (2021)

středa 10. srpna 2022

Recenze/review - INHUMAN CONDITION - Fearsick (2022)


INHUMAN CONDITION - Fearsick
CD 2022, Listenable Insanity Records

for english please scroll down

Sraz jsme měli vždycky večer, když na město padla tma. Seděli jsme na hřbitovní zdi a byl klid. Nikdo sem moc nechodil. Psala se léta páně devadesátá a svět byl nádherný. Kluci a holky v džínových bundách. Hrozně jsme tenkrát řešili, jaké nášivky si dáme na záda. Kapela si to musela zasloužit. Musela být divoká, originální, šílená, upřímná, rychlá a prašivá, jako rakve, které tlely na hřbitově. Občas jsme měli pocit, že vylézají zombie z děr. To se stávalo v případech, když nám hrála z kazeťáku nějaká hodně dobrá deska.

INHUMAN CONDITION jsou na tom stejně jako já. Staří death a thrash metaloví psi. Jejich nášivku bych klidně nosil. Svůj status si u mě potvrdili již svým prvním albem "Rat°God" (2021 - rozhovor a recenze jsou odkazovány dole pod článkem). Letos přicházejí s neméně plesnivou a rezavou nahrávkou. Svět je zase jednou v pořádku. A já můžu skočit přímo do mosh-pitu.


"Fearsick" je albem, které je určeno pro všechny pamětníky. Pro fanoušky, kteří zažili zlatou éru kapel jako SOLSTICE, MASSACRE, DEATH, POSSESSED. MASTER, OBITUARY, JUNGLE ROT. Ocení jej ale i všichni posluchači, kterým leze krkem současná umělá produkce. INHUMAN CONDITION nejsou žádná dnešní smečka na stereoidech, ale poctivá řezničina ze starých časů. Prašivý zvuk, spousta thrashových pasáží (i jedna skvělá pocta METALLICE - Whiplash). Zkrátka a dobře, na své si přijde opravdu každý, kdo se kdy pohyboval ve starých katakombách. Osobně si neskutečně užívám nadšení, které z kapely stříká na všechny strany, jako krev z čerstvě proříznuté tepny. Pánové se nebojí pořádně kopnout do vrtule, ale ani melodií, které řežou jako ostří skalpelů z té nekvalitnější oceli. Jasně, záleží hlavně na úhlu pohledu a jedná se o mnohokrát slyšené postupy. Komu to ale vadí? Mě rozhodně ne. Už jenom za ten pocit, že zase jednou sedím na hřbitovní zdi a čekám, až přijdou kluci a holky, kteří jsou na tom stejně jako já. Dnes budou tancovat i ty nejshnilejší zombie. To vám garantuji. Pivo poteče proudem a když zdraví dovolí, tak si skočím i z pódia. O deskách jako je "Fearsick" je pro mě doslova radost psát. Tenhle styl mi od mládí koluje v krvi a nemůžu hodnotit jinak, než velmi vysoko. Songy jsou skvěle napsány i zahrány a obal chci mít na tričku. Co si přát víc? Možná ještě jedno pivo. INHUMAN CONDITION nahráli skvělou poctu pradávným stínům. Old school death metal ostrý jako břitva!


Asphyx says:

We always met in the evening, when the city was dark. We sat on the cemetery wall and it was quiet. Nobody came here much. It was the '90s and the world was beautiful. Boys and girls in denim jackets. We were really worried about what patches to put on our backs. The band had to earn it. It had to be wild, original, crazy, honest, fast, and dusty, like the coffins that littered the cemetery. Sometimes we felt like zombies were coming out of holes. That happened when we had a really good record playing from the cassette player.

INHUMAN CONDITION is in the same position as me. Old death and thrash metal dogs. I'd wear their patch. They already confirmed their status with me with their first album "Rat°God" (2021 - interview and review linked below the article). This year they come with an equally moldy and rusty record. The world is right once again. And I can jump right into the mosh-pit.


"Fearsick" is an album that is meant for all memoirists. For fans who experienced the golden era of bands like SOLSTICE, MASSACRE, DEATH, POSSESSED. MASTER, OBITUARY, JUNGLE ROT. But it will also be appreciated by all listeners who are fed up with contemporary art production. INHUMAN CONDITION is not today's pack on stereos, but honest butchery from the old days. Dusty sound, lots of thrash passages (even one great tribute to METALLICA - Whiplash). In short, everyone who has ever been in the old catacombs will find something to like. Personally, I'm enjoying the enthusiasm that is spurting out of the band in all directions, like blood from a freshly cut artery. The gentlemen are not afraid to kick the propeller hard, but neither are they afraid of the melodies, which cut like scalpel blades of the lowest quality steel. Of course, it's all about the point of view and it's a much-heard practice. But who cares? I certainly don't. If only for the feeling that I'm once again sitting on a cemetery wall waiting for guys and girls who are in the same boat as me to come along. Even the shittiest zombies will be dancing tonight. I guarantee it. The beer will be flowing and I'll jump off the stage if my health permits. Records like "Fearsick" are literally a joy to write about. This style has been in my blood since my youth and I can't rate it other than very highly. The songs are brilliantly written and played, and I want the cover on my t-shirt. What more could you ask for? Maybe one more beer. INHUMAN CONDITION has recorded a great tribute to the ancient shadows. Razor sharp old-school death metal!about INHUMAN CONDITION on DEADLY STORM ZINE:

TWITTER