DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#drippingdecay. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#drippingdecay. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 12. února 2024

Recenze/review - DRIPPING DECAY - Ripping Remains (2024)


DRIPPING DECAY - Ripping Remains
EP 2024, Satanik Royalty Records

for english please scroll down

Stojíš na semaforech a vedle tebe přijede auto, které vypadá jako starý veterán. Je špinavé a od krve. Podíváš se na řidiče a zjistíš, že uvnitř je několik usmívajících se zombie. Přidáš plyn, vyděšený. Jenže téhle partě nemrtvých nemůžeš nikdy ujet. Rychlé zatáčky, motor řve a tvoje holka se šíleně bojí. Nakonec skočíte přes hřbitovní zeď. Vylezeš ven a máš poslední přání. Ještě by sis rád poslech nové EP amerických DRIPPING DECAY. Je totiž po okraj narvané tím, co máš řád. Shnilým, prašivým death metalem.

O téhle smečce jsem psal již loni, když vydali debutové album "Festering Grotesqueries". Recenzi si můžete přečíst dole pod článkem. Pánové i letos pokračují ve své morbidní práci. Jsou nekompromisní a při poslechu vám budou odpadávat kusy masa od kostí. Až pojedeš zase jednou autem, doporučuji přidat volume pořádně doprava. 


Je to taková ta stará smradlavá sněť, kterou můžete nalézt v hrobech, které nebyly již dlouhé roky otevřeny. Pánové hrají s nadšením pro poslední věci člověka. Věřím jim každý tón, každou notu. Není to nic pro slabé povahy. Odkazuje se zde na kapely typu AUTOPSY, CARCASS, TERRORIZER, EXHUMED. Fanoušek dostane přesně to, co žádá. Pradávný hnisavý kov smrti, který je velmi dobře zahraný a obsahuje v sobě velké množství temné energie. Mám pocit, že jsem zavřený ve staré kobce a naproti mě sedí parta zombie z dnešního dne. Kývají se spokojeně do rytmu a když potom zazní cover od HALLOWEEN, zavzpomínají si na svoje metalové začátky. Stejně jako já. U nás na hřbitově se hraje jenom kvalitní muzika, mrtví i ještě trošku živí si to žádají. Jsem moc rád, že jsem mohl všem nové EP "Ripping Remains" představit. Smrdí jako rozkládající se mršina. Mokvá a pomalu se rozpadá v prach. Zkrátka a dobře, vím, že jsem tu správně. Mrazí mě v kostech a moje krev je dávno bezcenná tekutina. Kývám se spokojeně do rytmu, když jdu kopat další hrob. Sedávám v márnici, se sluchátky na uších a užívám si mrtvolnou náladu celé desky. Svět se v metalu možná točí úplně jinak, ale pro mě jsou tyhle z archívů a starých hrobů vytažené vzpomínky stále živé. Nelze jinak, než novinku všem doporučit. A teď už se omlouvám, musím zase odjet. Stojím na semaforech a vedle mne zastaví auto, které vypadá jako starý veterán. Je špinavé a od krve. Podívám se na řidiče a zjistím, že uvnitř je několik usmívajících se zombie. Přidám plyn a narvu to do nejbližší zdi. Starý, plesnivý a mokvající death metal z těch nejhlubších hrobů! Zůstane vám krev na rukou!


Asphyx says:

You're standing at a traffic light and a car that looks like an old vintage car pulls up next to you. It's dirty and bloodied. You look at the driver and see that there are several smiling zombies inside. You step on the gas, terrified. But you can never outrun this bunch of undead. Fast corners, the engine's roaring and your girl's scared shitless. Eventually, you jump over the cemetery wall. You come out and you have one last wish. You'd still like to listen to the new EP by American DRIPPING DECAY. Because it's packed to the brim with what's on your mind. Rotten, filthy death metal.

I wrote about this pack last year when they released their debut album "Festering Grotesqueries". You can read the review below the article. The gentlemen continue their morbid work this year. They are uncompromising and you'll have chunks of flesh falling off your bones as you listen to them. When you go by car again, I recommend you turn up the volume properly to the right.


It's the kind of old stinking anthrax you find in graves that haven't been opened in years. Gentlemen play with enthusiasm for the last things of man. I believe them every note, every note. It's not for the faint of heart. Bands like AUTOPSY, CARCASS, TERRORIZER, EXHUMED are referred to here. The fan gets exactly what he asks for. An ancient festering metal of death that is very well played and contains a lot of dark energy. I feel like I'm locked in an old dungeon with a bunch of today's zombies sitting across from me. They sway contentedly to the beat and then when a cover of HALLOWEEN comes on, they reminisce about their metal beginnings. Just like me. In our cemetery, only good music is played, the dead and those still a little alive demand it. I'm so glad I could introduce the new EP "Ripping Remains" to everyone. It smells like decomposing carrion. Wet and slowly disintegrating into dust. In short, I know I'm in the right place. I'm chilled to the bone and my blood is long since a worthless liquid. I sway contentedly to the rhythm as I go to dig another grave. I sit in the morgue, headphones on, enjoying the deadpan mood of the whole board. The world may be a different place in metal, but for me, these memories pulled from archives and old graves are still vivid. I can't help but recommend the new album to everyone. And now I'm sorry, I have to go away again. I'm standing at the traffic lights and a car that looks like an old vintage car pulls up next to me. It's dirty and covered in blood. I look at the driver and see that there are several smiling zombies inside. I step on the gas and ram it into the nearest wall. Old, moldy, moldy death metal from the deepest of graves! You'll get blood on your hands!


Recenze/review - DRIPPING DECAY - Festering Grotesqueries (2023):


Tracklist:
01. Ripping Remains 
02. Emanating Necrosis 
03. Lead To Kill 
04. Wormridden Piety 
05. Oppressive Repulsive 
06. Trick Or Treat (Halloween Cover)středa 6. září 2023

Recenze/review - DRIPPING DECAY - Festering Grotesqueries (2023)


DRIPPING DECAY - Festering Grotesqueries
CD 2023, Satanik Royalty Records

for english please scroll down

Vše je připraveno. Stůl je ušpiněný od krve a skalpely jsou rezavé. Tady se na nějakou sterilitu nehraje. Důležité jsou jenom bolest a strach. Podívejte se do jejích očí. Ta nejistota! Vůbec neví, co jí čeká. Na tohle se nedá připravit, to musíte zažít. Patologové jsou ve střehu. Těší se na čerstvé živé maso. Usmívají se. První řez je veden zezhora dolů. Otevřít břicho, vyndat vnitřnosti, oddělit lebku, poslouchat debutové album amerických DRIPPING DECAY. Je velmi dobrým soundrackem pro veřejnou pitvu. Co na tom, že pacient ještě trošku žije.

Album působí takovým tím krvavě morbidním dojmem, který mám tolik rád. Stejně jako klasické hororové filmy, má i "Festering Grotesqueries" svoji neopakovatelnou a nezaměnitelnou atmosféru. Pokud rádi sledujete, jak odtéká krev z tepny, pak jste tady správně. 


DRIPPING DECAY se inspirovali na starých nemocničních sálech. To je jasné každému, kdo si novou desku poslechne. Pokud máte rádi smečky jako AUTOPSY, CARCASS, TERRORIZER, EXHUMED, bude se vám líbit i "Festering Grotesqueries". Jedná se o exhumaci starých postupů, ale rozhodně ne o kopii. Pánové, narozdíl od jiných, hrají od srdce a uvěřitelně. Myslím si, že poctivá pitva se nedá falšovat, ani kopírovat. A já zde opravdu cítím zkaženou krev. Zvuk, obal, celkové provedení, všechno sedí perfektně na svých místech a vy si tak můžete vychutnat kousky shnilého masa, podávaného na podnose z nerezové oceli. Při poslechu se vám bude zdát o zvrácených, úchylných sestřičkách, o postavách v kápích, které se smějí vaší bezmoci. Budete svázáni jako raněné zvíře a mučeni tím nejkrutějším způsobem. Líbí se mi způsob, jakým kapela přistupuje ke své práci. Patologie je řemeslo, které vám nic neodpustí. Musíte být přesní, odhodlaní a musíte umět rozmlouvat s mrtvými. A tohle všechno zvládají DRIPPING DECAY na výbornou. Samozřejmě, pánové nepřinášejí nic nového, ani převratného, ale to dnes vlastně skoro nikdo. Myslím si, že se kapela chytila své morbidní práce velmi dobře a nelze jinak, než jejich debutové album všem doporučit. Vše je připraveno. Stůl je ušpiněný od krve a skalpely jsou rezavé. Tady se na nějakou sterilitu nehraje. Důležité jsou jenom bolest a strach. Podívejte se do jejích očí. Ta nejistota! Vůbec neví, co jí čeká. Na tohle se nedá připravit, to musíte zažít. Hnisavá, hnusná, smradlavá death metalová choroba! 


Asphyx says:

Everything is ready. The table is bloodstained and the scalpels are rusty. This isn't a sterile place. All that matters is pain and fear. Look into her eyes. The uncertainty! She doesn't know what's coming. You can't prepare for this, you have to experience it. The pathologists are on alert. They're looking forward to fresh, live meat. They're smiling. The first incision is made from the top down. Open the abdomen, remove the intestines, separate the skull, listen to the debut album of American DRIPPING DECAY. It makes a very good soundtrack for a public autopsy. So what if the patient's still alive a little bit.

The album gives that bloody morbid impression I like so much. Like classic horror movies, "Festering Grotesqueries" has its own unique and unmistakable atmosphere. If you like watching blood drain from an artery, then you've come to the right place.


DRIPPING DECAY was inspired by old hospital halls. This is clear to anyone who listens to the new album. If you like packs like AUTOPSY, CARCASS, TERRORIZER, EXHUMED, you will also like "Festering Grotesqueries". It is an exhumation of old practices, but definitely not a copy. The gentlemen, unlike others, play from the heart and believably. I think that honest dissection cannot be faked or copied. And I really smell bad blood here. The sound, the packaging, the overall execution, everything fits perfectly in place so that you can enjoy bits of rotten meat served on a stainless steel platter. As you listen, you'll dream of twisted, creepy nurses, of hooded figures laughing at your helplessness. You will be tied up like a wounded animal and tortured in the most cruel way. I like the way the band approaches their work. Pathology is a craft that won't forgive you for anything. You have to be precise, determined and you have to be able to talk to the dead. And DRIPPING DECAY do all of this to perfection. Of course, the gentlemen bring nothing new or groundbreaking, but then, almost nobody does these days. I think the band has grasped their morbid work very well and one cannot but recommend their debut album to everyone. Everything is ready. The table is bloodstained and the scalpels are rusty. There's no sterility here. All that matters is pain and fear. Look into her eyes. The uncertainty! She doesn't know what's coming. You can't prepare for this, you have to experience it. A festering, ugly, stinking death metal disease!


Tracklist:
01. Septic Sentient Slime (Intro) 
02. Autocannibal Ecstasy 
03. Abundant Cadaveric Waste 
04. Gut Muncher 
05. Bay Of Blood 
06. Barf Bag 
07. Watching You Rot 
08. Cremator 
09. Dissolve Me 
10. Dripping Decay 
11. Chemical Lobotomy 
12. Sadistic Excruciator 
13. Limitless Sacrifice 
14. Oozing Into Oblivion (Outro)TWITTER