DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#ravenousdeath. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#ravenousdeath. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 13. září 2022

Recenze/review - ALTARS ABLAZE - Life Desecration (2022)


ALTARS ABLAZE - Life Desecration
CD 2022, Lavadome Productions

for english please scroll down

Někteří z nás se narodí na cestě do pekla. Jsme vnímavější na zlo, na hnis a špínu, která je všude kolem. Patřím mezi ně, zdánlivě prokleté. Rád se dívám do tmy, sleduji krásné a morbidní odstíny černé barvy. Jsem častým návštěvníkem morbidních galerií i hledačem zpuchřelých rakví. Zocelen a zrozen v devadesátých letech minulého století stále uznávám a obdivuji sílu black a death metalu. Nejraději mám ten hrubý, syrový, zahnívající, jako ty nejkrutější myšlenky některých jedinců našeho rodu.

V české odnoži extrémního kovu se toho příliš neděje. Mladí hrají již něco jiného a tak nezbývá, aby se k rezavým strojům postavili zkušení muzikanti. To samozřejmě nebývá hned zárukou kvality, ale u ALTARS ABLAZE mám zase jednou pocit, že opravdu stojím na dlouhé cestě do pekla. Na jejich debutu "Life Desecration" se ale nepotkávají jen zkušenosti. Bez podmanivé a cíleně mokvající atmosféry by to nešlo. Plameny jsou spalující! Stejně jako motivy na téhle desce. 


ALTARS ABLAZE je pohybují ve stejných močálech, jako třeba takoví ANGELCORPSE, DIABOLIC, HATE ETERNAL, DEICIDE, VITAL REMAINS, ACHERON. Není to ale jenom death metalová vichřice, kterou na albu můžete potkat. Nadávkována je i černá smrt, v podobě, v jaké ji hrávali a hrají maniaci typu 1349, MARDUK, MAYHEM, ENTRHONED, nebo staří GORGOROTH. Líbí se mi, že kapele nestačí být jen obyčejným retrem, pokračovatelem, ale přidávají i velkou spoustu svých nápadů. Snaží se (a dle mého se jim to daří na výbornou), zaujmout i svými postupy. Vskutku ďábelský je zvuk (Chris Erkense z CYPHX AUDIO (CAMBION)). Zmínit musím i stylový, dobře zapamatovatelný obal (BELIAL NECROARTS (CONCILIUM, FUSTILARIAN)) a logo od mistra Christopha Szpajdela. Po formální stránce nebylo podceněno rozhodně vůbec nic. Obsah mě baví poslouchat, měl bych snad jen jednu malou připomínku, některé pasáže jsou možná až moc dlouhé, ale to může být jen můj dojem zmlsaného posluchače. ALTARS ABLAZE se rozhodně v podzemí neztratí. Mají jasný cíl i směr - všechny nás spálit na popel. Mohu jen potvrdit, že se nahrávka opravdu povedla - je nihilistickým obrazem nás samých. "Life Desecration" doporučuji dávkovat v absolutní tmě a nejlépe někde poblíž hřbitova. Bude vám vypálen cejch, to aby bylo jasné, že patříte také mezi prokleté. Bestiální, mrazivé black death metalové inferno!


Asphyx says:

Some of us are born on the road to hell. We are more sensitive to evil, to the pus and filth that is all around us. I am one of them, seemingly cursed. I like looking into the darkness, watching the beautiful and morbid shades of black. I am a frequent visitor to morbid galleries and a seeker of decayed coffins. Fortified and born in the 1990s, I still recognize and admire the power of black and death metal. My favorite is the raw, crude, decaying kind, like the cruelest thoughts of some individuals of our race.

Some of us are born on the road to hell. We are more sensitive to evil, to the pus and filth that is all around us. I am one of them, seemingly cursed. I like looking into the darkness, watching the beautiful and morbid shades of black. I am a frequent visitor to morbid galleries and a seeker of decayed coffins. Fortified and born in the 1990s, I still recognize and admire the power of black and death metal. My favorite is the raw, crude, decaying kind, like the cruelest thoughts of some individuals of our race. There is not much of that going on in the Czech branch of extreme metal. Young people are already playing something else and so there is no other choice than to have experienced musicians stand up to rusty instruments. Of course, this is not a guarantee of quality, but with ALTARS ABLAZE I have the feeling that I am really on the long road to hell. But it's not just experience that meets on their debut "Life Desecration". It wouldn't be possible without a captivating and purposefully swamping atmosphere. The flames are scorching! Just like the themes on this record.


ALTARS ABLAZE is in the same swamp as ANGELCORPSE, DIABOLIC, HATE ETERNAL, DEICIDE, VITAL REMAINS, ACHERON. But it's not only death metal whirlwind that you can find on the album. Black death is also given a dose, in the form that maniacs like 1349, MARDUK, MAYHEM, ENTRHONED, or old GORGOROTH used to play and still do. I like that the band is not enough to be just a simple "retro", a continuation, but they also add a great deal of their own ideas. They are trying (and in my opinion they are succeeding very well), to impress with their methods. The sound is truly diabolical (Chris Erkense from CYPHX AUDIO (CAMBION)), the stylish, memorable cover art (BELIAL NECROARTS (CONCILIUM, FUSTILARIAN)) and the logo by the master Christoph Szpajdel. Formally, nothing has been underestimated at all. I enjoy listening to the content, I would perhaps have just one small comment, some passages are perhaps too long, but that may just be my impression of a dainty listener. ALTARS ABLAZE is definitely not getting lost in the underground. They have a clear goal and direction - to burn us all to ashes. I can only confirm that the record is really good - it is a nihilistic picture of ourselves. I recommend to dose "Life Desecration" in absolute darkness and preferably somewhere near a cemetery. You will be stamped with a brand to make it clear that you are also among the damned. A bestial, chilling black death metal inferno!


TRACKLIST:
1. For the Lifeless Love of a Crucified Corpse
2. Life Desecration
3. Shrine Destroyer
4. Across the Empires of Death
5. Drenched in Wrath and Blood
6. With Bone Crowns and Iron Scepters
7. Beneath the Smouldering Ruins
8. Glorification of Rats

LINE-UP:
Michal Kusák - Vocals
Tomáš Halama - Guitars
Frank Šerák - Guitars
Pavel Šatra - Bass
Peter Hetes - Drums

https://store.lavadome.org
https://lavadome.bandcamp.com

https://www.facebook.com/lavadome
https://twitter.com/lavadomeprods
https://www.instagram.com/lavadome666

https://www.facebook.com/ALTARS.ABLAZE

úterý 8. února 2022

Recenze/review - RAVENOUS DEATH - Visions from the Netherworld (2022)


RAVENOUS DEATH - Visions from the Netherworld
CD 2022, Memento Mori

for english please scroll down

Zlo lze vystopovat po celém světě. Když se totiž podíváte pozorně, uvidíte, že za sebou vždy nechává smradlavou krvavou rýhu. Nejčastěji jej lze spatřit na starých pohřebištích, protože duše prokletých nenajdou nikdy klid. V tom nám svatí muži nelhali. Také cítíte ve vzduchu pach síry? Také vnímáte temnotu a chlad, které vám postupně napadnou jako nějaká ošklivá choroba celé tělo? Jsou dvě možnosti. Buď jste propadli peklu nebo posloucháte novou desku mexických maniaků RAVENOUS DEATH.

Kapela byla založena v roce 2016  a je složena ze samých zkušených muzikantů. Ti přesně vědí, jak exhumovat staré hroby. Umí vzít do rukou nástroje i lopatu a představují se opět ve velmi zajímavých odstínech černé. Rakev s prašivým, mrazivým a devastujícím death metalem je vyzvednuta a vy si tak můžete vychutnat ryzí smrt. 


RAVENOUS DEATH se pohybují ve stejných katakombách jako třeba takoví SINISTER, VOMITORY, CUT UP, FLESHCRAWL, MALEVOLENT CREATION. Dokáží být velmi suroví a syroví, mají masakrující zvuk, démonický obal. Splněno bylo vše proto, abyste pochopili, jak se jednou bude tvářit Smrt, až si pro vás přijde. Možná se proměníme v prach, možná se rozpadneme a shnijeme, ale než se tak stane, budeme podobnou hudbu uctívat. Je totiž plná všeho, co mám na death metalu rád. Temné energie, mrazivých riffů, nemocného vokálu, touhy ničit a zabíjet hudbou. Mexičané probouzejí nejohavnější zombie a krmí je čerstvým masem. Líbí se mi struktura skladeb, způsob, jakým jsou složeny. Připomíná mi špinavou stoku plnou utopenců. Zemřít můžete mnoha způsoby, ale zlí lidé trpí i po smrti. Když poslouchám "Visions from the Netherworld", tak tomu chci alespoň věřit. Album muselo vznikat hluboko v podzemí, někde na hranici mezi naším a oním světem. V páchnoucích kobkách, v dávno opuštěných hrobech, v místech, kde dostávají obyčejní smrtelníci záchvaty strachu. Kapele se povedlo složit a vydat nahrávku, která v podstatě nemá chybu. Je jako ostrý nůž, který vám někdo zabodne přímo do břicha. Bez slitování, bez výčitek. Prašivý death metal, který po sobě zanechává smradlavou krvavou stopu!


Asphyx says:

Evil can be traced all over the world. For if you look closely, you will see that it always leaves a stinking bloody furrow behind it. It is most often seen in old burial grounds because the souls of the damned never find peace. The holy men did not lie to us about that. Do you also smell sulfur in the air? Do you also feel the darkness and coldness that gradually invade your whole body like a nasty disease? There are two possibilities. Either you've gone to hell or you're listening to the new album by Mexican maniacs RAVENOUS DEATH.

The band was founded in 2016 and is composed of all experienced musicians. They know exactly how to exhume old graves. They know how to pick up instruments and a shovel and present themselves again in very interesting shades of black. The coffin with the mangy, chilling and devastating death metal is picked up and you can enjoy pure death.


RAVENOUS DEATH is in the same catacombs as SINISTER, VOMITORY, CUT UP, FLESHCRAWL, MALEVOLENT CREATION. They can be very raw and raw, they have a slaughtering sound, a demonic cover. Everything has been fulfilled so that you can understand what Death will look like one day when he comes for you. We may turn to dust, we may crumble and rot, but before that happens we will worship music like this. Because it's full of everything I love about death metal. The dark energy, the chilling riffs, the sick vocals, the desire to destroy and kill with music. The Mexicans are waking up the nastiest zombies and feeding them fresh meat. I like the structure of the songs, the way they are composed. It reminds me of a dirty sewer full of drowned people. You can die in many ways, but bad people suffer even after death. When I listen to "Visions from the Netherworld", I at least want to believe it. The album must have been made deep underground, somewhere on the border between our world and the next. In stinking dungeons, in long-abandoned graves, in places where ordinary mortals have fits of fear. The band managed to compose and release a basically flawless record. It's like a sharp knife that's been plunged straight into your stomach. No mercy, no remorse. Dusty death metal that leaves a stinking trail of blood!


Tracklist:
01. Trail Of Horrors (Intro)
02. Caverns Of Freezing Torture
03. Plethora Of Blood
04. Kingdom Of Æternal Flames
05. Gore Vault Dismemberment
06. Hydra Dungeon
07. Path Of The Spawn Dogs
08. Burnt Children Of Moloch
09. Serpents Of Wretchedness
10. Portals To Nonexistence
11. The Ascending Chasm


TWITTER