Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 10. listopadu 2017

Home » » Recenze/review - WAR POSSESSION - Doomed to Chaos (2017)

Recenze/review - WAR POSSESSION - Doomed to Chaos (2017)


WAR POSSESSION - Doomed to Chaos
CD 2017, Memento Mori

for english please scroll down

Nad oltářem vysvitlo slunce. Dalo nám všem malou naději, ale jen na chvilku, spíš na okamžik. Bylo ráno a setmělo se. Zahalili jsme se do kápí, šourali se kolem dřevěných lavic. Uprostřed kostela znesvěcení Panny Marie. Kdysi sem chodily zástupy věřících v touze po zázraku. Náš velekněz našel svoji víru před rokem. Dole v katakombách, ve spletitých chodbách plných čirého zla. Krvácí nám oči a svatí pláčou. Kdy tohle skončí? Ptáme se v modlitbách. Odpovědí je nám je tichý zlý smích.

Řečtí death metalisté mohou s klidem vystupovat v těch nejčernějších chrámech bolesti. Jejich hudba je totiž neskutečně návyková, obestřená temnou aurou nicoty. WAR POSSESSION přesně pochopili, o čem se vypráví v záhrobí. Své zkušenosti načerpali ve starých katakombách, v prokletých místech plných zla. "Doomed to Chaos" je albem, které mě doslova uhranulo, proklelo."Doomed to Chaos" je deskou, která je volně inspirována starými BOLT THROWER, ASPHYX, DEMIGOD, INCANTATION, IMPRECATION, ale i prvními alby TIAMAT, TREBLINKA. Je černou výpovědí o padlých kněžích, o setkání se Smrtí, o tajemství opuštěných hřbitovů. Melodiemi jsem nasáklý, jakoby mě máčeli několik dní v řece Styx. Začínám se bát vlastních stínů, užívám si zvuk, veškerou temnou špínu, kterou z desky cítím. Připadá mi, že z ní odpadávají kapky zkažené krve. Doomová nálada, atmosféra známá z nekonečného umírání. WAR POSSESSION se stali mým objevem, nahrávkou, kterou jsem si pouštěl při černých mších. "Doomed to Chaos" vám dá rozhřešení, uvrhne vás do pekelného ohně, aby vás následně zchladilo mrazivými melodiemi. Death doomové album, u kterého shnijete zaživa! Vynikající kus temnoty!


Asphyx says:

The Sun shone above the altar. It gave us a small hope but just for a moment. It was in the morning, the world came dark. We wrapped ourselves into hoods and walked pass the wooden benches. In the middle of the Virgin Mary Church. Once there were crowds of believers in the desire to see a miracle. Our high priest found his faith a year ago. Down there in the catacombs, in the tangled corridors full of pure evil. Our eyes are bleeding and the saints are crying. When is this going to end? We ask in prayers. The answer in the silent evil laugh. 

The Greek death metal band can quietly perform in the darkest temples of pain. Their music is unbelievably addictive, it has the dark aura of nothingness. WAR POSSESSION understood what the beyond world is about. They gained their experiences in the old catacombs, in cursed places full of evil. “Doomed to Chaos” is an album which literally cursed me. 

“Doomed to Chaos” is an album which is freely inspired by old bands like BOLT THROWER, ASPHYX, DEMIGOD, INCANTATION, IMPRECATION, but also by the first albums by TIAMAT, TREBLINKA. It is a black testimony of fallen priests, about meeting Death, about the secret of abandoned graveyards. I am soaked with melodies, like they have been soaking me for days in the Styx River. I begin to fear my own shadows, I enjoy the sound and the whole dark dirt which I feel from the album. I think that there are drops of spoiled blood falling down from the album. Doom mood, the atmosphere known from the endless dying. WAR POSSESSION became my new discovery, an album which I played during the dark masses. “Doomed to Chaos” will give you a shrift, cast you into a hellfire to cool you down with freezing melodies. Death doom album which will make you die with mould alive! Excellent piece of darkness!

Share this games :

TWITTER