DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 15. prosince 2017

Home » » Recenze/review - AOSOTH - V: The Inside Scriptures (2017)

Recenze/review - AOSOTH - V: The Inside Scriptures (2017)


AOSOTH - V: The Inside Scriptures
CD 2017, Agonia Records

for english please scroll down

Prolévám mezi prsty chladivou vodu. Příjemně mrazí a evokuje ve mě poslední zážitky před smrtí. Náhle se mění v krev. Hutnou, s hnisavými částečky krystalů. Proč mám poslední dobou pocit, že kolem mě je jen samá smrt, temnota a nenávist?

Francouzští AOSOTH mezi nás nehodné letos vyvrhli další ze svých kusů shnilého masa. Představte si odpadní kanál, za vaším městem, který ústí přímo do samého pekla. Máte za úkol rozdělit malé zlo od velkého. Jste zmazaní krví a beznaděj zcela prostoupila vaše tělo i mysl. "V: The Inside Scriptures" není ze své podstaty lehkým albem k poslechu. Mnohé odradí, zničí, nepochopí jej. Tahle smrt přichází pomalu, zákeřně, jako nějaká zlá choroba. Postupně si vás podmaní a uhrane. 


"V: The Inside Scriptures" může na někoho působit jako změť nesrozumitelných riffů, různě chaoticky poskládaných nálad. Album, opět zahrané ve stylu DEATHSPELL OMEGA, ANTAEUS, VI, GEVURAH, FUNERAL MIST, ABYSSAL, TEMPLE OF BAAL, připomíná spíše hlukovou neproniknutelnou stěnu, než klasickou desku. Jde se na samou hranu a pochopit všechnu zrůdnost najednou vlastně ani nelze. Na podobné rouhavé a bolestivé záležitosti je nutný čas, nálada a vnímavost k ozvěnám ze záhrobí. Nezastírám, některé momenty jsou mi až nepříjemné. Hudba má ale přece vyvolávat hlavně emoce. A těch je na novince nepřeberné množství. Jsou všechny temné, ošklivé a krvavé. Až půjdete v neděli kolem kostela, tak vězte, že pokud budete touto nahrávkou stále nasáklí, svěcená voda bude opravdu zbarvena krví. Black metal, Satan, smrt, temnota! Vše smíchané v šílený celek. Vynikající pocta stínům!


Asphyx says:

I shed cool water between my fingers. It froze and evokes my last experiences before death. Suddenly it turns into blood. Dense, with purulent particles of crystals. Why am I lately feeling that there is only death, darkness and hatred around me?

French AOSOTH has cast out another of his pieces of rotten meat this year. Imagine a waste channel behind your city, which flows directly into hell itself. You are tasked to divide a small evil from the big one. You are blotted out of blood, and hopelessness completely penetrates your body and mind. "V: The Inside Scriptures" is not light album to listen to. Many peoples are discourage, destroy, and not understand. This death is coming slowly, mischievously, like some evil disease. Gradually, you will get caught and burned.

"Inside the Scriptures" can act as a clutter of incomprehensible riffs, variously chaotic composing moods. The album, again played in the style of DEATHSPELL OMEGA, ANTAEUS, VI, GEVURAH, FUNERAL MIST, ABYSSAL, THE TEMPLE OF BAAL, reminds more of a sound impenetrable wall than a classic record. It is at the very edge and understand all the monstrosity at the same time is impossible. Such bloody and painful affairs require time, mood, and responsiveness to the echoes of the tombs. I do not dislike, some moments are unpleasant. Music, however, has to give rise to emotions. And there's a lot of new stuff on the news. They are all dark, ugly and bloody. When you go on Sunday around the church, know that if you keep getting soaked, the holy water will really be stained with blood. Black metal, Satan, death, darkness! All mixed in a mad whole. Excellent tribute to shadows!


Tracklist:
01. A Heart to Judge
02. Her Feet upon the Earth, Blooming the Fruits of Blood
03. The Inside Scriptures
04. Premises of a Miracle
05. Contaminating All Tongues
06. Silver Dagger and the Breathless Smile Share this games :

TWITTER