SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 15. května 2018

Home » » Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - Tides Of Blood (2018)

Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - Tides Of Blood (2018)


JUST BEFORE DAWN - Tides Of Blood
CD 2018, Raw Skull Recordz

for english please scroll down

Armáda ztracených duší zaútočila na vojsko beznaděje. Krvavé orgie, masakr nebohých těl. Kdysi kamarádi, dnes zuřiví nepřátelé. Povídáš si se svým spolubojovníkem a najednou leží vedle tebe s prostřelenou hlavou. Bolest, temnota a krev se vznáší v zákopech jako žaloba. Nevíš, za co bojuješ, netušíš, proč bys měl zabíjet. Kolik bude ještě zničených životů? Na planině zbudou jen zohavená těla. Prochází se mezi nimi dáma s kosou a směje se. Dnes má Smrt zase velký den.

Četa death metalových válečníků, která si říká JUST BEFORE DAWN letos přináší další porci chladných melodií, chorobných vokálů a atmosféry válečné vřavy. I na novince nalezneme smrtící kov té nejvyšší kvality. Kytarista Anders Biazzi je velmi dobrým velitelem. Jeho válečnému umění zkrátka musíte podlehnout."Tides Of Blood" je deskou plnou odkazů na BOLT THROWER, nálady HAIL OF BULLETS, případně MEMORIAM. Je také ovlivněna klasickým švédským death metalem. To ale není tak důležité. Hlavní je, že opravdu cítím, že jsem na bojišti, uprostřed všeho toho zla a smutku. Kolem umírají mí kamarádi a i má smrt je hodně bolestivá. Ještě teď, v záhrobí, cítím, jak mi prolétla nábojnice hlavou. Možná mám mozek roztříštěný na tisíc kousků, možná už mé tělo dávno ohlodaly krkavci, ale bojoval jsem se ctí. Tisíce jmen napsaných na náhrobcích žalují. Bolest pozůstalých, matky plačící nad osudy svých synů. Tohle všechno z novinky JUST BEFORE DAWN slyším. Vidím ve vzduchu střelný prach, překračuji mrtvá těla a do uší mi stále dokola zní "Tides Of Blood". Vynikající album pro všechny fanoušky válečného death metalu! Asphyx says:


An army of lost souls attacked an army of hopelessness. Bloody orgy, massacre of poor bodies. Once friends, today's furious enemies. You talk to your fellow soldier and all of a sudden he's lying beside you with his head squirmed. Pain, darkness and blood float in the trenches as a lawsuit. You do not know what you're fighting for, you do not know why you should kill. How many lives will be destroyed? only the bodies are mutilated. A lady with a scythe passes among them and laughs. Today Death has a big day.

The death metal metal warlord, which is called JUST BEFORE DAWN this year brings another portion of cool melodies, chorus vocals, and the atmosphere of war. Even in the novelty we find a deadly metal of the highest quality. Guitarist Anders Biazzi is a very good commander. You have to succumb to his martial arts."Tides Of Blood" is a playlist full of references to BOLT THROWER, HAIL OF BULLETS, or MEMORIAM. It is also influenced by the classic Swedish death metal. But that is not so important. The main thing is that I really feel I'm on the battlefield, in the middle of all that evil and sorrow. My buddies are dying around and my death is very painful. Right now, in the storm, I feel the shells fly through my head. Maybe my brain is broken into a thousand pieces, maybe my body has been ravenous for a long time, but I fought with honor. Thousands of names written on tombstones sue. The pain of the survivors, the mother crying over the sins of her sons. This is all I hear from the news JUST BEFORE DAWN. I see gunpowder in the air, cross the dead bodies, and in my ears there is "Tides Of Blood". Excellent album for all war death metal fans!

Tracklist:
01. When The Iron Shield Falls
02. Day Of Days
03. Market Garden
04. Formations At The Rising Dawn
05. Battle For The Bridge
06. Tides Of Blood
07. Bombs Over Bremen
08. Civilian Alliance
09. Spirit Of The Blitz
10. In The Depth Of War (Outro - Declaration War)

Share this games :

TWITTER