SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 3. května 2018

Home » » Recenze/review - SKELETAL REMAINS - Devouring Mortality (2018)

Recenze/review - SKELETAL REMAINS - Devouring Mortality (2018)


SKELETAL REMAINS - Devouring Mortality
CD 2018, Dark Descent Records

for english please scroll down

Prosévám v rukou svůj vlastní prach. Jdi a otevři také svoji rakev. Stoupni si před poslední soud a pohleď do tváře osudu. Jak jsi žil, jak umíral? Ještě je vzadu jedna plesnivá rakev, plná death metalu. Starého a opravdového. Reálné smrti navždy uvězněné v našich černých duších. Vidím zde novinku amerických maniaků SKELETAL REMAINS. Otevírám booklet a vkládám CD do přehrávače.

Znovu na mě dýchla Smrt. Mám v očích strach a démoni se procházejí mým pokojem. Z reproduktorů zní "Devouring Mortality" a já si užívám slyšenou hnilobu. Letos se SKELETAL REMAINS posunuli do techničtějších vod, ale zároveň zůstali pravověrní. 
SKELETAL REMAINS stále čerpají inspiraci ze starých GORGUTS, PESTILENCE, MORBID ANGEL. Snaží se o vlastní přístup a výraz, o mírný posun v rámci death metalového zákona. Nečekejte nic nového, i novinka bude asi nejlépe dělat dobře hlavně milovníkům staré poctivé smrti. Pánové si nadále pohrávají s temnými náladami, žonglují s ostatky nemrtvých a drtí i mé kosti poctivě, s odhodláním a maniakálním výrazem na tváři. Album má v sobě opravdovou jiskru i když se vlastně pohybuje v předem jasných mantinelech, tak se velmi dobře poslouchá. Rakve pukají, lebky se žhaví spalujícím žárem, kosti jsou lámány tlakem a energií. I já jsem stržen do víru a s chutí se nechávám rozsekat ostrými riffy, burácejícími bicími i chorobným vokálem. Chtěli jste potkat svoji vlastní Smrt? Tak máte možnost! Ryzí, dřevní death metal, který vás navěky prokleje a uvrhne do záhrobí. Velmi dobře!
Asphyx says:

I sift my own dust into my hands. Go and open your coffin. Stand up before the final judgment and look into the face of fate. How did you live, how did you die? There's a moldy coffin full of death metal at the back. Old and real. Real death forever imprisoned in our black souls. I see here the novelty of American maniacs SKELETAL REMAINS. I open the booklet and insert the CD into the player. Death was breathing on me. Fear is in my eyes, and demons go through my room. "Devouring Mortality" sounds from the speakers, and I'm enjoying hearing rot. This year SKELETAL REMAINS moved to more technical waters, but at the same time they remained true-to-be.SKELETAL REMAINS still draw inspiration from the old GORGUTS, PESTILENCE, MORBID ANGEL. They try their own approach and expression, a slight shift within the death metal law. Do not expect anything new, and the novelties will probably be best for lovers of old honest death. The gentlemen continue to play with dark moods, juggle with the remains of the undead, and crush my bones honestly, with determination and maniacal expression on their faces. The album has a real spark in it, although it actually moves in brightly colored mantinels , so I listen well. Coffins are cracked, the skulls are burning with heat, the bones are broken by pressure and energy. I'm also thrown into a whirlwind, and I am thrilled with sharp riffs, bursting drums and sick vocals. Did you want to meet your own Death? So you have the chance! Pure, wooden death metal that will curse you forever and throw you into the tombs. Very good!Tracklist:
01. Ripperology 
02. Seismic Abyss 
03. Catastrophic Retribution 
04. Devouring Mortality 
05. Torture Labyrinth 
06. Grotesque Creation 
07. Parasitic Horrors 
08. Mortal Decimation 
09. Lifeless Manifestation 
10. Reanimating Pathogen 
11. Internal Detestation 
12. Hung, Drawn And Quartered (Cancer Cover) (Bonus Track)

band:

Chris Monroy - Guitar/Vocals
Mike De LA O - Guitar
Adrius Marquez - BassINTERVIEW:
Share this games :

TWITTER