DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 28. května 2018

Home » » Recenze/review - VALGRIND - Blackest Horizon (2018)

Recenze/review - VALGRIND - Blackest Horizon (2018)


VALGRIND - Blackest Horizon
CD 2018, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Blížím se pomalu, k bráně do pekla. Hlídá jí Kerberos, pes z jehož tří tlam odkapává síra. Platím u vstupu svojí vlastní duší. Jsem prokletý, zavržený, navěky uvězněný ve své bolesti. Najdu někdy rozhřešení? Potkám alespoň malý záblesk světla? Odpovědí je mi jen ticho a Smrt. Otevírám těžké kované dveře do záhrobí a pohlcuje mě navěky temnota.

Podobné pocity mám i při poslechu nové desky italských maniaků VALGRIND. Ti znovu povstali, aby šířili slávu pravého špinavého death metalu. Podávám si ruku se samotnou Smrtí, poklekám před vlastními démony. Jsem stržen do víru drtivých riffů. Tohle album je hodně infernální záležitostí. Na "Blackest Horizon" se můžete oddávat pravověrnému smrtícímu kovu v podobě, v jaké jej kdysi předkládali třeba takoví NOCTURNUS, MORBID ANGEL, MONSTROSITY, PESTILENCE, IMMOLATION. VALGRIND mají svůj jasný a zřetelný rukopis. Skladby jsou plné drtivých účinků a nenechají vás nikdy na pochybách. Peklo opravdu existuje. Skvělý je zvuk i obal, ale hlavně nápady, kterých je na desce tolik, jako mrtvých po epidemii moru. Celková nálada vás strhne opravdu do podzemí, vytře s vámi podlahu, aby vás nakonec totálně zničené předhodila jako pokrm zuřivým bestiím. Oproti minulým nahrávkám jsou Italové možná trošku víc melodičtější, ale o to víc chladnější. Omývali jste někdy mrtvá těla vodou? Tak potom asi víte, o čem píšu. VALGRIND mezi nás letos vyvrhli mokvající mršinu - desku, která asi nejvíc opravdu připomíná návštěvu onoho světa. Skvělý smrtící death metal, který je temný a šílený jako odvrácená strana pekla! Inferno!
Asphyx says:

I’m slowly approaching the gate to the hell. Cerberus, the three-headed dog whose mouths spew out the sulfur keeps guard of this gate. I am paying at the entrance by my own soul. I am cursed, disclaimed, forever imprisoned in my pain. Do I ever find an apology? Do I meet at least the small flash of light? The answer is only silence and Death. I’m opening the heavy forged door into the tombs and darkness is devouring me forever. 

I have similar feelings during the listening to the new record of Italian maniacs VALGRIND. They rose up again to spread the glory of the right dirty death metal. I am shaking my hands with Death itself; I am kneeling down before my own demons. I'm thrown into the vortex of crushing riffs. This album is a very infernal one. 

On the "Blackest Horizon" you can revel in orthodox killing metal in the form, which was previously presented by bands such as NOCTURNUS, MORBID ANGEL, MONSTROSITY, PESTILENCE, IMMOLATION. VALGRIND have their clear and distinctive handwriting. Tracks are full of crushing effects and they never leave you in doubt. Hell really does exist. The sound is great, as well as the cover art, but especially the ideas, which are on the record in such amount, like the dead bodies after the plague epidemic. The whole mood will really take you to the underground; will wipe your floor with you to throw you totally destroyed before the furious beasts as a meal. In contrast to previous albums, the Italians are now more melodic, but on the other hand even colder. Have you ever washed the dead bodies with water? So then you probably know what I'm writing about. VALGRIND disembowels the moist carrion between us this year - a record that mostly resembles a visit of the other world. Great killing death metal, which is dark and crazy as the dark side of hell! Inferno!


Line-up:
Daniele Lupidi: Vocals/bass 
Massimiliano Elia: Lead and rhythm guitars/keyboards 
Umberto Poncina: Rhythm and lead guitars/keyboards 
Gianmarco Agosti: Drums


Band links:

EVERLASTING SPEW RECORDS
Share this games :

TWITTER