DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 4. července 2018

Home » » Recenze/review - INNERSPHERE - Amnesia (2018)

Recenze/review - INNERSPHERE - Amnesia (2018)


INNERSPHERE - Amnesia
CD 2018, MetalGate Records

for english please scroll down

Vítr ze severu bývá krutý a když je ještě navíc smíchaný s temnotou a mrazem, dokáže překvapit. Přiznám se, že plzeňské INNERSPHERE jsem dosud znal jen naživo. Stával jsem pod pódiem a říkával si, že tahle smečka má v sobě velkou porci talentu. Mám sice raději špinavější, neurvalejší metal, ale síla jejich melodií mě přesvědčila. Hrají totiž trošku jinak než ostatní a to se jak známo v metalu počítá. 

Už jen skvěle vyvedený obal (Marek Pišl) nebo profesionální zvuk (Dan Friml a The Barn Studio) odlišují kapelu od stovky podobných. Hlavním tématem jejich prvotiny je švédský melodický death metal, prokládaný thrashem, blackem a hlavně takovou zvláštně jiskřivou atmosférou. Jako bych stál na vysoké hoře, kousek nad propastí a rozhodoval se, zda skočit, či nikoliv. Padám do hlubiny a "Amnesia" je mi velmi dobrým společníkem.Oceňuji, jak si kapela hraje s melodiemi, že skladby mají jasný smysl a cíl. Pamatuji si je, cítím a prožívám spolu s kapelou jednotlivé nápady, motivy, melodie. Občas se INNERSPHERE možná až moc zamyslí, jsou příliš rozvláční (a i zaměnitelní s jinými - kdo ale není?), ale podobná hudba se také musí poslouchat v klidu a pohodě. Texty plné bolesti jen dodávají desce další rozměr. Českých nahrávek příliš neposlouchám, ale "Amnesia" mě opravdu velmi mile překvapila. Je zajímavá, neotřelá, jiná. Není dokonalá, ale možná proto ji oceňuji ještě víc. Je totiž jako samotný život. Smutná, hravá, temná, zlostná. Je i dobrým řemeslem, hudbou, která mě nenechává v klidu. Předané emoce létají mezi mnou a přehrávačem jako noční můry kolem lamp. INNERSPHERE vykročili správným směrem a i když se jedná o prvotinu, lze ji porovnávat minimálně s evropskými skupinami. V obrovské metalové řece mě plzeňští maniaci svojí deskou zaujali. Nasměřujte i vy svoji tvář na sever, uvidíte, že se vám bude ve vichřici jménem "Amnesia" líbit! Velmi dobrý melodický death metal s mrazivou přidanou hodnotou navíc! Asphyx says:

The wind from the north use to be cruel, and when it is mixed with darkness and frost, it can surprise. I must confess that the Pilsen band INNERSPHERE is familiar for me only from live shows. I was standing in front of the stage and thinking that this band had a great portion of talent. I mostly prefer dirtier, raw metal, but the power of their melodies convinces me. They play a little differently than the others, and that's what it counts in Metal.

Already the great cover art (Marek Pišl) or the professional sound (Dan Friml and The Barn Studio) differentiate the band from hundreds of similar ones. The main subject of their first album is the Swedish melodic death metal, interlaced with thrash, black metal and especially it contains such a flickering atmosphere. Like I would stand on a high mountain, a bit above the abyss and was deciding whether to jump or not. I am falling into the depths and "Amnesia" is a very good companion.


I appreciate how the band is playing with the melodies and that the songs have a clear sense and purpose. I remember them, I am able to feel and live together with the band their individual ideas, motifs, melodies. Sometimes INNERSPHERE may think too much, they are too ragged (and interchangeable with others – but who is not?), but such music also must be listened to in peace and quiet. Painful lyrics just give to the record another dimension. I am not listening to Czech records a lot, but "Amnesia" really surprised me very much. It's interesting, fresh, and different. It's not perfect, but maybe that's the reason why I appreciate it even more. It is like life itself. Sad, playful, dark, and angry. It's also a good craft, a music that does not leave me calm. Emotions are flying between me and the player as nightmares around the lamps. INNERSPHERE has stepped forward in the right direction, and although it is the debut, it can be compared at least with European groups. In the massive river of Metal the Pilsen maniacs caught me with this record. Also you direct your faces on the north and you will see that you will like the storm called “Amnesia”! Very good melodic death metal with extra freezing added value!

tracklist:
Proem 
Shape the Nihilism 
Black Forest 
Tell Me 
Asylum 
Presence 
Amnesia 
Impure 
When the Empire Falls 
Deceased

band:
Míra Litomerický – vocals, guitars 
Lukáš Mai – guitars 
Jan Kaťas Karel – vocals, bass guitar 
Tomáš Lebenhart – drums and percussions

Share this games :

TWITTER