SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 4. září 2018

Home » » Recenze/review - PANZER SQUAD - Ruins (2018)

Recenze/review - PANZER SQUAD - Ruins (2018)


PANZER SQUAD - Ruins
CD 2018, Testimony Records

for english please scroll down

Mám rád morbidní rána na svém oblíbeném hřbitově. Sleduji pomalu se zvedající vítr, stíny starých stromů i nakloněné náhrobky plné vzpomínek. Jsem prokletý a pohřbili mě za hřbitovní zeď. Přesto se pokaždé těším, až začne vát vichr. Pořádný, poctivý thrash metalový uragán, jako jej umějí němečtí maniaci PANZER SQUAD

Smíchejte dohromady špínu, chlad, neurvalost a rebelii. Zabalte všechno do německého klasického thrashe, přidejte punk a d-beat. Výsledkem je absolutně třaskavá směs, která vám utrhne hlavu bez slitování. Náhodě nebylo ponecháno nic. V záhrobí se znovu rozezněly maniakální tóny, u nichž popraskaly všechny kosti v márnici. Hudbu v této podobě obdivuji již dlouhá léta, PANZER SQUAD se mi trefili přímo do žíly."Ruins" je přímým útokem na vaše nejskrytější noční můry. Je ohavným svědectvím o zlých a ošklivých věcech. Poctivě surové, zároveň melodické a temné. Jako pitva vlastního těla, jako exhumace ostatků všech prokletých. Novinka má v sobě poctivou jiskru, napěchovanou energii, která nám je předkládána na přímo, bez příkras. Mám neodbytný pocit, že se brzy ocitnu hrobníkovi na lopatě. Než se tak ale stane, rád bych si zapařil spolu s PANZER SQUAD v márnici. Kosti popraskají tlakem, lebky se budou smát do noci. Chtěli jste konečně zemřít? Tak s touhle partou šílenců máte možnost. Tady a teď, v pořádném mosh-pitu. Mozek ve vaří ve vlastní šťávě, nohy podupávají do rytmu a já skáču do davu. Už dávno vím, že tenhle thrashový tank zabije všechno kolem. Nahrne mrtvá těla na hromadu. Temný a špinavý thrash metal, který vás vyzve k nekonečnému tanci smrti! Skvěle! Masakr!Asphyx says:

I like a morbid morning at my favorite cemetery. I watch the slowly rising wind, the shadows of the old trees and the inclined tombstones full of memories. I'm cursed and buried me behind the graveyard wall. Still, I always look forward to the wind blowing. A fair, honest thrash metal hurricane like the German maniac PANZER SQUAD.

Mix dirt, cold, dullness and rebellion. Pack everything into the German classic thrash, add punk and d-beat. The result is an absolutely blasting mixture that will tear your head without mercy. Nothing was left to chance. In the tomb, the maniacal tones were reoccurring, with all the bones in the morgue cracked. I have admired the music in this form for years, PANZER SQUAD hit me directly into the vein.

"Ruins" is a direct attack on your most hidden nightmares. It is an abominable testimony of evil and ugly things. Really raw, melodic and dark. Like an autopsy, like the exhumation of the remains of all the cursed. The novel has an honest sparkle, energy that is impregnated to us, which is presented to us directly, without stings. I have the insuperable feeling that I will soon find myself on the shovel. But before that happens, I'd like to get together with PANZER SQUAD in the morgue. Bones are pressure-prone, skulls will laugh late into the night. Did you finally want to die? So you have a chance with this bunch of madmen. Here and now, in a good mosh-pit. The brain boils in its own juice, its feet run into the rhythm and I jump into the crowd. I know long ago that this thrash tank will kill everything around. Load dea d bodies on a pile. The dark and dirty thrash metal that challenges you to endless death! Great! Massacre!

TRACKLIST
1. Extinction (3:11)
2. Death Toll (2:41)
3. Escapist (4:37)
4. Sewer Rat (3:28)
5. Societal Funeral (3:34)
6. Singular Purpose (2:12)
7. Shut in (2:55)
8. Victims Of War (0:59)
9. Delusionist (4:15)
10. Approaching The End (4:30)
11. Zombie Shot (3:08)
12. After The Bombs (3:23)
13. Warsystem (Shitlickers Cover) (0:54)

Share this games :

TWITTER