Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 23. října 2018

Home » » Recenze/review - BENIGHTED - Dogs Always Bite Harder than Their Master (2018)

Recenze/review - BENIGHTED - Dogs Always Bite Harder than Their Master (2018)BENIGHTED - Dogs Always Bite Harder than Their Master 

EP 2018, Season of Mist

for english please scroll down

Byl jsem prohlášen za duševně chorého. Prý se dívám na svět jiným pohledem a mám odlišné názory od ostatních. Sedím tu ve svěrací kazajce, umírám touhou po svobodě. Zbyl jsem poslední v opuštěném domě šílenství. Temné chodby promlouvají, ozývají se bolestivé výkřiky, navždy otisknuté do šedivých stěn. Svět za mřížemi už nikdy neuvidím, řetězy se mi nepovedou roztrhnout. Umřu zde sám a opuštěný.

Nové EP "Dogs Always Bite Harder than Their Master" francouzských death grinderů BENIGHTED je opět jedním velkým hudebním šílenstvím. Trojice ostrých skladeb je doplněna živým záznamem z Lyonu. Poslouchám album pořád dokola a mám neodbytný pocit, že opravdu zešílím. Natolik je ostré, dynamické a maniakální.BENIGHTED jsou jako smečka hladových pitbulů, kteří jsou nedílnou součástí honu na lidi. Navštívil jsem nedávno, při jednom ze svých výletů, starý opuštěný dům pro choré. Zažíval jsem jsem stejně temné a zběsilé stavy, jako při poslechu novinky "Dogs Always Bite Harder than Their Master". Fascinuje mě dynamika a složitost skladeb, celkový způsob, jakým se Francouzi hudebně vyjadřují. Dobrý je zvuk, zajímavý je obal a totálně devastující je vše, co se na desce odehrává. Jsou to zběsilé death grindové orgie, pohybující se na samé hraně bolesti. Vše neskutečně řeže, pálí, ničí veškeré živé tkáně v těle. Patologické stavy vyšinutých jedinců, masakr lidské mysli. Skvělá technika, gradace, jakoby mi někdo do hlavy zavrtával dlouhý šroub. Trepanace lebky pomocí hudby. Vynikající death grindové album, u kterého poznáte odvrácenou stranu svých myšlenek! Totální šílenství!


Asphyx says:

I have been declared to be mentally ill. They say that I look at the world with a different view and I have different opinions from the others. I'm sitting here in a straitjacket, I'm dying for freedom. I stayed last in a deserted madhouse. The dark corridors speak, I hear the painful screams imprinted forever on the gray walls. I will never see the world behind grids, I cannot break the chains. I will die here alone and deserted.

The new EP "Dogs Always Bite Harder Than Their Master" of the French death grinders BENIGHTED is once again a big musical madness. The trio of sharp tracks are complemented by a live record from Lyon. I listen to the album again and again and I have the insuperable feeling that I'm really mad. It is so sharp, dynamic and manic.

BENIGHTED are like a pack of hungry pit bulls who are an integral part of the hunt for people. I visited recently, during one of my trips, an old abandoned mental asylum. I was experiencing the same dark and frantic states there, as when listening to the "Dogs Always Bite Harder than Their Master" album. I am fascinated by the dynamics and complexity of the songs, the overall way in which the French speak musically. Sound is good, the cover is interesting and everything on the album is totally devastating. It is the frantic death grind orgies, moving on the edge of pain. Everything cuts, burns, destroys all the living tissues in the body. Pathological states of exacerbated individuals, massacr e of the human mind. Great technique, gradation, as if somebody in my head was drill a long screw. Trepanation of the skull through music. An impeccable death grind album where you know the averted side of your thoughts! Total insanity!

Tracklist:
01. Teeth and Hatred
02. Martyr
03. Dogs Always Bite Harder than Their Master
04. Slaughter of the Soul (At the Gates cover)
05. Reptilian (live)
06. Cum with Disgust (live)
07. Spit (live)
08. Necrobreed (live)
09. Unborn Infected Children (live)
10. Foetus (live)

band:
Vocals : Julien Truchan,
Drums : Kevin Paradis,
Guitar : Emmanuel Dalle,
Guitar : Fabien Desgardins,
Bass/Backing Vocals : Pierre Arnoux

Share this games :

TWITTER