DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 25. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - DECEASED - Ghostly White (2018)

Recenze/review - DECEASED - Ghostly White (2018)


DECEASED - Ghostly White
CD, LP, TAPE 2018, Hells Headbangers

for english please scroll down

Ležím tu již dlouhá léta a pomalu hniji. Vzpomínám na svůj vlastní pohřeb. Vždycky jsem se bál stísněných prostor a najednou byla má rakev spouštěna do země a pomalu  mi docházel vzduch. Proslovy pozůstalých, pláč bývalých žen. První červ se zavrtá do mého těla. Pod hromadou hlíny, několik metrů pod zemí, přemýšlím o svém životě. Uteklo to rychle, šíleně rychle. Spoustu věcí jsem nestačil. Ještě, že jsem měl tu možnost zažít kapelu DECEASED a jejich skvělou muziku.

Jsem stará zombie a na novinku "Ghostly White" jsem se neskutečně těšil. Pravý, rezavý death metal, prokládaný thrashem, heavy metalovými sóly a vokálem, u kterého praskají rakve, je mému srdci blízký jako vlastní duše. Z novinky cítím pradávnou sílu, temnou energii jak vystřiženou z osmdesátých let. Už jen zvuk je skvělý, také spousta morbidních nápadů. Tohle všechno dělá z desky dílo, které rozhodně v diskografii kapely nezapadne. 


Sedím na svém vlastním hrobě a přemýšlím, rekapituluji. Svět je někdy zlý a často ošklivý. Zombie povstanou a všechny do jedné budou tančit na novou desku "Ghostly White"DECEASED mají svůj vlastní, nezaměnitelný rukopis, originální výraz, který dělá z kapely obrovskou legendu. Novinka není ale jen nějakým albem v řadě, nahraným z povinnosti. Naopak, kosti u něj praskají tlakem, klouby jsou drceny na prach a mozek se vaří ve vlastní šťávě. Staří psi stále koušou způsobem, jakým se to naučili ve svém mládí. Ostře, nekompromisně, přesto melodicky. Má rakev i tělo se možná rozpadají, ale pro podobné desky se vyplatí stále poslouchat metal. Splňuje mé nejvyšší požadavky na ryzí, reálný smrtící kov. Mezi zombie se roznesla zpráva, že se jedná o album roku. Ve svém žánru s tím mohu souhlasit a odpřisáhnout vlastní krví. Jsme a byli jsme jen prach, zrnko ve vesmíru. "Ghostly White" je hymnou všech nemrtvých! Slyšte melodie, které vás přenesou na onen svět! Vynikající album, u kterého shnijete zaživa! 


Asphyx says:

I'm lying here for years and slowly rotting. I remember my own funeral. I was always afraid in the confined spaces, and suddenly my coffin was lowered into the ground, and I slowly run out the air. The funeral orations of the survivors, the cries of the wives. The first worm screwed into my body. Under a pile of clay, a few feet below the ground, I am thinking about my life. Everything passed quickly, madly fast. I didn’t do everything that I wanted. But still, I had the chance to experience band DECEASED and their great music.

I'm an old zombie, and I really enjoy the new record entitled "Ghostly White". It is true, rusty death metal, intertwined with thrash, heavy metal solos, and the vocals, which cause cracking of the coffins. It is close to my heart as my own soul. I feel the ancient power from the new record, the dark energy like cut out of the eighties. The sound is excellent as well as a lot of morbid ideas. All this makes the album special, but it definitely does not stand out of the band's discography.

I am sitting on my own grave and thinking, I am going to recapitulate. The world is sometimes evil and often nasty. Zombies will rise, and all of them will dance while the new record "Ghostly White" will play. DECEASED have their own, individual handwriting, an original expression, which makes them the huge legend. The new album is not just a regular album recorded only from duty. On the contrary, when you listen to it, the bones are cracking by the huge pressure, the joints are crushed to the dust, and the brain is boiled in its own lymph. Old dogs are still biting how they learned it in their youth. Sharply, uncompromisingly, just melodically. My coffin and body are maybe decomposing, but due to similar records, here it is still reason to listen to metal. It fulfills all my requirements for the pure, real death metal. Among the zombies, there is a gossip that this album is an album of the year. In this genre, I can agree and swear by my own blood. We were, and actually, we are just dust, a grain in the universe. "Ghostly White" is the anthem of all undead! Hear the melodies that take you to the other world! The excellent album!

DECEASED lineup 2018: 
Mike Smith - guitar
Shane Fuegal - guitar
Les Snyder - bass
Dave Castillo - drums
King Fowley - vocals

TRACK STREAM:

MORE INFO
Share this games :

TWITTER