DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 18. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - NATTRAVNEN - Kult of the Raven (2018)

Recenze/review - NATTRAVNEN - Kult of the Raven (2018)


NATTRAVNEN - Kult of the Raven
CD 2018, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Svět na druhé straně, v říši nicoty. Má mnoho podob. Pokaždé je temný, ošklivý a zlý. S nekonečnými močály, s ohlodanými pahýly stromů, s větrem, který proniká nemrtvým pod kůži. Potkávám tisíce rozšklebených tváří, každý se mi snaží sdělit svoji bolest. Vzduchem se vznáší zkažená krev. K zemi padají mrtví ptáci. Pod nohama křupají staré kosti těch, kteří se protivili temnotě.

Popisovat dění na desce maniaků NATTRAVNEN je neskutečně těžké. Zkuste pojmenovat černé nálady, zimomřivé chvění, jedovaté našeptávání. Příliš to nelze, jsem ale pokorný a pokusím se. Nahrávka je signována dvěma velkými osobnostmi scény -  Kam Lee a Jonny Pettersson - jména, která když vidíte někde napsána, jsou jasnou zárukou kvality. Tentokrát se pánové sešli, aby uctili temnotu. "Kult of the Raven" je vynikajícím album, ze kterého odkapává zkažená krev.


Jakoby člověk opravdu zemřel a za zvuků "Kult of the Raven" procházel nekonečnými chodbami podsvětí. Od začátku do konce, veškeré skladby se mi zadírají do hlavy neskutečnou silou. Jsem fyzicky přítomen na onom světě, hledím do černých močálů a bořím se do beznaděje. Umírám a znovu se rodím v nekonečných křečích. Krkavci mi vyklovou oči, zvuk mě obestře jako chladná mlha, vokál zdevastuje moji mysl. NATTRAVNEN dokázali svojí hudbou přesně popsat a definovat veškeré rituály, které se dějí při odchodu lidských těl do země stínů. Duchové i umrlci hovoří o dark death metalovém albu roku. S klidem a pevnou myslí se k této myšlence přikláním. Tolik bolesti, temnoty, chladu, špíny, beznaděje a doomových nálad jsem opravdu letos nikde jinde neslyšel. Jedná se o vynikající porci jedu, který když pozřete, tak budete umírat s vědoucím úsměvem na tváři. Ano, tohle je zhudebněná temnota! Doslova a do písmene. Smrt nečeká, pojďme ji naproti. Klaním se až k zemi! Dokonale popsané a zhudebněné nekonečné bažiny utrpení! Krása umírání!Asphyx says:

The world on the other side in the realm of nothingness has many forms. It is always dark, ugly and evil. With endless swamps, with fretted stumps of trees, with the wind that penetrates under the skin of the undead. I meet thousands of scared faces; everyone is trying to show me their pain. Putrid blood is floating in the air. Dead birds are falling to the ground. The old bones of those who resist the darkness crepitate under the feet.

It is incredibly difficult to describe the events on the record of maniacs NATTRAVNEN. Try to give names to the black moods, to the cool vibe, to poisonous whispering. It is difficult, but I am humble, and I am going to try it. The recording is signed by two great personalities of the scene - Kam Lee and Jonny Pettersson - the names which are a clear guarantee of quality. This time the gentlemen meet together to honor of the darkness. "Kult of the Raven" is an excellent album from which dripped the putrid blood.


As if a man really died and with the sound of the "Kult of the Raven" he passed through the endless corridors of the underworld. From the beginning until the end, all the songs grave in my mind, in my head with incredible strength. I am physically present in the other world, looking into the black swamps and breaking into despair. I am dying, and I born again in infinite convulsions. The raven pecks of my eyes, the sound surrounds me like a cold mist, the vocal devastates my mind. NATTRAVNEN have succeeded to accurately describe their music and define all the rituals that occur when human bodies go into the land of shadows. The ghosts and the dead men are talking about the dark death metal album of the year. With a calm and firm mind, I tend to this idea. So much pain, darkness, cold, dirt, hopelessness, and doomed moods, I have not heard anywhere else this year. This is an excellent portion of poison, which, when you take it, you will be dying with a smile on your face. Yes, this is a musical darkness! Death does not wait, let's come to meet her! Perfectly described and musical endless swamp of suffering! The beauty of dying!

Track listing -
1. The Night Of The Raven
2. Suicidium, The Seductress Of Death
3. Corvus Corax Crown
4. Upon The Sound Of Her Wings
5. Return To Nevermore
6. From The Haunted Sea
7. The Anger Of Despair When Coping With Your Death
8. Kingdom Of The Nattravnen
9. Kult Av Ravnen

Line up -
Kam Lee - Vocals and lyrics (ex-Death, ex-Massacre, The Grotesquery)
Jonny Pettersson - All instruments (Heads For The Dead, Wombbath, Henry Kane)

Share this games :

TWITTER