DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 7. prosince 2018

Home » » Recenze/review - OUTER HEAVEN - Realms of Eternal Decay (2018)

Recenze/review - OUTER HEAVEN - Realms of Eternal Decay (2018)


OUTER HEAVEN - Realms of Eternal Decay
CD 2018, Relapse Records

for english please scroll down

Lití rozžhaveného olova do chřtánu. Dnes zemřeš, příteli. Celý život si jen lhal a vytržený jazyk mi přijde malým trestem. Oči ti vylezou z důlků a střeva se rozpadnou v obrovské bolesti. Hoď kamenem, kdo jsi bez viny. Zločin a trest, oko za oko. Jsem tvým katem a vydáme se spolu do mokvajících bažin smrti. Tvé utrpení tě očistí. Navěky, amen. Za zvuků nové desky amerických maniaků OUTER HEAVEN je příjemné lámat všechny kosti v těle.

Přiznám se, že takto syrovou a surovou desku jsem již dlouho neslyšel. Opravdu připomíná nekonečné mučení v podzemních kobkách, kdy se lidský život stává jen kusem špinavého masa. Vezmi potřebné nástroje a vyfrézuj mi do hlavy hlubokou drážku. Úplně stejným způsobem, jako to umí OUTER HEAVEN.


Odkazů na jiné kapely lze u "Realms of Eternal Decay" vysledovat spoustu. V některých momentech mě napadají DEMILICH, v jiných MORBID ANGEL, ale třeba i ASPHYX, SCORCHED, BLOOD INCANTATION, případně BEHEMOTH (Demigod). Má přirovnání berte ale jen jako vodítko, jinak jsou OUTER HEAVEN poměrně originálním tělesem. Hlavním je pro mě ale stejně nakonec tah na branku, předané emoce a tlak, které musím ze skladeb cítit. Všeho mi dopřávají dostatek. Z očí mi teče krev, vnitřnosti jsou napadeny snětí, umírám pomalu, opuštěný a marně vzpomínám na doby, kdy jsem byl jen obyčejným katem. Skvělý, drsný a ošklivý je zvuk, perfektní obal a vynikající je i vokál, u kterého vás bude mrazit v zádech. OUTER HEAVEN jsou pro mě velkým překvapením a deskou, která mi od počátku koluje v krvi jako zákeřná choroba. Mix deathu, doomu, ale i kousků hard core mi dělá moc dobře. Asi si půjdu koupit provaz a vyhlédnout nějaký hezký strom. Tohle album totiž neskutečně bolí. Vynikající zásek!Asphyx says:
Pouring molten lead into his mouth. You will die today, my friend. All your life you just lied, and tongue torn off is just a small punishment. Your eyes will get out of the sockets and the intestines will fall apart in great pain. Throw a stone, who are without guilt. Crime and punishment, eye for eye. I'm your executioner and we'll go together in the wet mounds of death. Your suffering will cleanse you. Extensions, amen. With the sounds of the new album of American maniacs OUTER HEAVEN it is nice to break all the bones in the body.

I admit that I have not heard such a raw record. It really reminds of endless torture in underground dungeons, when human life becomes just a piece of dirty flesh. Take the tools you need and cut a deep groove in your head. In exactly the same way as OUTER HEAVEN can do.

Links to other bands can be traced at "Realms of Eternal Decay" a lot. At some moments I think about DEMILICH, in other moments MORBID ANGEL, but as well ASPHYX, SCORCHED, BLOOD INCANTATION, or BEHEMOTH (Demigod). My comparison take just as a support, because otherwise OUTER HEAVEN are a relatively original band. But the main thing for me is the end of the goal, the emotion and the pressure I feel from the tracks. Everything is enough for me.

Blood is flowing out of my eyes, the intestines are infested with anger, I'm dying slowly, deserted, and I hardly remember the times when I was just an ordinary executioner. Great, harsh and ugly is the sound, the perfect cover and the excellent vocals that you will freeze in your back. OUTER HEAVEN are a great surprise for me and an album that has been blooming in my blood as a malignant disease. Mixing death, doom, but also hardcore pieces makes me very good. I'm probably going to buy a rope and look for some nice tree. This album really hurts. Excellent engagement!Tracklist:
1. Vortex of Thought 03:51
2. What Lies Beneath 02:05
3. Pulsating Swarm 03:49
4. Multicellular Savagery 03:36
5. Echoes from Beyond 02:53
6. Tortured Winds 02:04
7. Bloodspire 04:15
8. Sacrificial Evolution 03:35
9. Putrid Dwelling 02:29
10. Decaying Realms 04:37

band:
Vocals - Austin Haines
Guitar - Jon Kunz
Guitar - Zak Carter
Bass - Ray Figueroa
Drums - Paul Chrismer

Share this games :

TWITTER