DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 8. ledna 2019

Home » » Recenze/review - INCREMATE - Violence and Insanity (2018)

Recenze/review - INCREMATE - Violence and Insanity (2018)


INCREMATE - Violence and Insanity
CD 2018, German Democratic Recordings

for english please scroll down

Tajemné lektvary, pochopení procesů tlení. Každé tělo vyžaduje jiný přístup. Když povolí posmrtná křeč a oči získají skelný pohled, rozříznu nejdříve břicho. Vše zlé musí pryč a zůstane jen samotná podstata. Balzamuji již dlouhá léta a miluji atmosféru své práce. Chladný kov pitevních stolů, bzučení vrtačky, zvuky dláta, když se zaryje do živých tkání. Pouštím si starý poctivý death metal, vybírám pečlivě a s rozvahou zkušených patologů.

Tentokrát padla má volba na německé old school maniaky INCREMATE. Jejich kombinace smrti, thrashe, rezavých riffů, prašivého hlasu a šílenství se k pitvání mrtvých těl hodí více, než cokoliv jiného. Líbí se mi zvuk, stylový obal, ale hlavně nápady, které jakoby dlouhá léta tlely v opuštěných katakombách, letos byly vytaženy na světlo a vypáleny na CD. 


Pokud se vaše vášeň pro smrtící kov zrodila také v devadesátých letech a velebili jste u svých přehrávačů kapely jako ASPHYX, GRAVE, MASSACRE, PESTILENCE, potom budete spokojeni jako já. INCREMATE uchopili old school death metal po svém, přetvořili ho ke svému morbidnímu obrazu a přidali pořádnou dávku špíny a hromadu kostí. Bývám častým hostem při exhumacích a troufám si tvrdit, že takhle dobře zahraný death metal staré výroby jen tak neuslyšíte. Je v něm otisknuto velké množství bolesti, temnoty, chladu, dlouhých nekonečných nocí strávených v podzemí. Až jednou ponesou na márách i mé tělo, přeji si, aby podobná hudba zněla při mém odchodu z tohoto světa. Absolutně devastující, masakrující death metal, který působí jako srážka s náklaďákem plným starých kostí! Praskla mi rakev i moje hlava, tohle je dokonalý stroj pro vyhlazení lidských mozků! Pitva se podařila, pacient zemřel! Skvěle!


Asphyx says:

Mysterious potions, understanding the processes of fading. Everybody requires a different approach. When the post-mortem spasm release and their eyes get a glassy look, I cut off belly first. All evil must go away and only the very essence remains. I have been balding for years and I love the atmosphere of my work. Cool metal of the autopsy tables, the buzzing of the drill, the sounds of the chis when it gets stuck in the living tissues. I'm listening old honest death metal, I choose carefully and with the advice of experienced pathologists.

This time my choice was for German old school maniacs INCREMATE. Their combination of death, thrash, rusty riffs, squeaky voice, and insanity fits more than anything else for dissecting dead bodies. I like the sound, the stylish cover, but especially the ideas that have long been worn in deserted catacombs, this year they were pulled to light and burned on a CD.


If your passion for lethal metal was born in the 1990s and you glorified band as ASPHYX, GRAVE, MASSACRE, PESTILENCE, then you will be happy as I am. INCREMATE grabbed old school death metal in own way, transformed him into their own morbid picture, and added a good dose of dirt and pile of bones. I am a frequent guest in exhumations and dare to say that such a well-played death metal of old production will not be heard so often. There is a great deal of pain, darkness, cold, long endless nights spent in the underground. Once they carry my dead body, I wish that similar music sounded when I left this world. Absolutely devastating, massacred death metal that acts like a crash with a truck full of old bones! My coffin and my head have broken, this is the perfect machine to exterminate human brains! The vivisection succeeded, the patient died! Great!

Tracklist:
1. Psychotic Overload 03:51
2. Suicide Squad 03:56
3. Full Domination 03:39
4. War of Annihilation 03:06
5. Relentless Killing 03:21
6. Victim of Servants 03:37
7. Downfall 03:25
8. Murder Violence Insanity 03:47
9. Massive Contempt 04:10

band:
Danny - bass, vocals | Ronald - vocals, guitar | Teo - drums

Share this games :

TWITTER