DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 16. června 2019

Home » » Recenze/review - CONCRETE WINDS - Primitive Force (2019)

Recenze/review - CONCRETE WINDS - Primitive Force (2019)


CONCRETE WINDS - Primitive Force 
CD 2019, Sepulchral Voice Records

for english please scroll down

Nemrtví zase jednou opustili nekonečné chodby záhrobí, aby šířili zlo mezi námi. Jako prostředek zkázy si vzali absolutně ryzí, šílenstvím, thrashem i rock´n´rollovým feelingem načichlý špinavý metal. Nevím, jestli jste někdy viděli na vlastní oči vypálenou vesnici, ale řeknu vám, že to není hezký pohled. Po téhle desce se budete cítit úplně stejně. Už jen ten zahnívající, devastující zvuk! Bože, zachraň se kdo můžeš!

Pohrobci maniaků VORUM letos přicházejí s albem, které je nekompromisní odpovědí na všechny ozvěny za záhrobí. Říkají si CONCRETE WINDS a jejich skladby působí neskutečně natlakovaně, mají v sobě obrovský feeling a drive. Kosti jsou drceny bez jakéhokoliv slitování. Osobně mi stačilo prvních pár tónů a byl jsem stržen a rozporcován na malé kousky."Primitive Force" je opravdovým, ryzím undergroundem. Smrdí od začátku do konce sírou a zarylo se mi hluboko pod kůži. Rychlost, tlak, šílenství, lebky, popraskané a zničené. Takové jsou důsledky poslechu této desky! CONCRETE WINDS museli být zahrabáni v prokletých hrobech hodně hluboko pod zemí. Ze skladeb totiž cítím zatuchlinu, odhodlání, syrovost a Smrt. Až budu zase jednou porcovat mrtvá těla, tak si na ně určitě vzpomenu. Náhrobky vyvrácené ze země, znesvěcené kostely, svět už dávno obestřela temnota! Satan se směje na svém trůnu a z rádia zní už jen reálný metal. Pozéři dávno uhořeli ve své vlastní šťávě, samozřejmě za zvuků "Primitive Force"! Modly jsou strženy! Smrt cítím z každého tónu, jsme jenom prach určený k likvidaci! Po téhle desce se ozývají staré rány, mokvají a hnisají. Do rytmu bicích, do taktu pukajícího srdce. Už dlouho jsem neslyšel opravdovější metal, říkejte si co chcete. Dnes budu tančit s nemrtvými, u alba nelze zůstat v klidu. Metal je zákon a "Primitive Force" je jeho jasnou definicí! Vynikající hrobařina! Peklo! Jsem otráven, nakažen a zničen!Asphyx says:

The undead once again left the endless corridors of the grave to spread the evil among us. As a weapon of destruction, they took absolutely pure, madness, thrash, and rock'n'roll feelings of dirty metal. I don't know if you've ever seen a burned-out village, but I'll tell you it's not a pretty sight. You'll feel the same on this album. Just that rotting, devastating sound! God, save who you can!

The posthumous of VORUM are coming this year with an album, which is an uncompromising answer to all the echoes behind the grave. They call themselves CONCRETE WINDS and their songs are incredibly pressurized, have a huge feeling and drive in them. The bones are crushed without any mercy. Personally, the first few tones were enough and I was torn down and cut into small pieces.

"Primitive Force" is a true, pure underground. It stinks from the beginning to the end by sulfur and dug deep under my skin. Speed, pressure, madness, skulls, cracked and destroyed. These are the consequences of listening to this record! CONCRETE WINDS had to be buried in cursed graves very deep in underground. From the songs I feel stale, determined, raw and death. When I will cut the dead bodies again, I will definitely think about them. Tombstones ruined from the ground, desecrated churches, the world has drowned in darkness! Satan laughs on his throne and only real metal blasts from the radio. The poseurs have been burned in their own juice, of course, with the sounds of "Primitive Force"! The idols are torn down! Death feels from every tone, we are just the dust which has to be wiped! Old wounds appeared again, they are wet and rotten. To the rhythm of the drums, to the heart of the bursting heart. I haven't heard more real metal for a long time, say what you want. Today I will dance with the undead, the album cannot be kept calm. Metal is the law and "Primitive Force" is its clear definition of it! Great Graveyard work! Hell! I'm poisoned, infected and destroyed!


TRACKLIST
1. Infant Gallow (2:22)
2. Sulphuric Upheaval (2:16)
3. White Cut Manifest (2:41)
4. Primitive Force (2:30)
5. Tyrant Pulse (3:33)
6. Dissident Mutilator (2:18)
7. Volcanic Turmoil (3:04)
8. Angelic Laceration (2:14)
9. Death Transmission (4:04)

Share this games :

TWITTER