DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 9. srpna 2019

Home » » Recenze/review - WITCH VOMIT - Buried Deep in a Bottomless Grave (2019)

Recenze/review - WITCH VOMIT - Buried Deep in a Bottomless Grave (2019)


WITCH VOMIT - Buried Deep in a Bottomless Grave
CD 2019, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Jdu ranním hřbitovem a kolem se válí mlha. Mezi hroby se občas dějí šílené věci, ale všechno špatné teď ještě spí. Noc skončila a dveře do márnice jsou pootevřené. Mám rád svůj malý hřbitov na horách, jsem rád, že zde mohu dělat hrobníka. Kopu díry do země, starám se o náhrobky, toulám se po pečlivě uhrabaných cestách. Těším se na každou noc, na další setkání s nemrtvými. Doporučují mi dobrou death metalovou hudbu. Natáhnou ke mě své kostnaté pařáty a pokaždé v nich drží nové CD. Tentokrát se jmenuje "Buried Deep in a Bottomless Grave".

Mám rád starý plesnivý death metal, u kterého kapely uctívají základy stylu. S chutí se stále vracím do devadesátých let minulého století, nechávám se pozvat na toulky po záhrobí. Američtí WITCH VOMIT jsou mi velmi dobrými průvodci. Hrají přesně podle mých představ a navíc přidávají vnitřní oheň. 

Fanoušci podobných záležitostí by měli zbystřit svoji pozornost, protože tohle není jen nějaká obyčejná kopie věcí minulých, ale opravdové nefalšované zlo. Vím moc dobře o čem mluvím, protože naše společné chvíle se rovnaly okultním seancím, při kterých se vyvolávali jak Satan, tak i Smrt. Občas se ptám, kdo bude další na řadě, s koho osudem si zahraje Ďábel karty? Líbí se mi mocné předehry, šílené riffy, hluboký vokál, zvuk i obal, ale hlavně absolutně chladná a temná atmosféra. Nebudu kapelu naschvál k nikomu poslouchat, raději si ji poslechněte. Podobná hudba mě dostane vždy až někam do Hádovi říše. Převozník na řece Styx čeká. Pokývá smutně hlavou, dnes měl těžký den. Poslouchal také "Buried Deep in a Bottomless Grave". Brodím se po kolena v močálech, nasávám mrtvolnou atmosféru, tohle album mě dostalo opravdu na druhou stranu. Až půjdu zítra ráno zkontrolovat márnici, vezmu si jej s sebou. Promluvím s nemrtvými, přidáme hlasitost a pak už to bude jen o Smrti. Absolutní temný death metal! 
Asphyx says:

Morning I walk via cemetery and fog is rolling around. Sometimes crazy things happen between the graves, but everything bad is still asleep. The night is over and the doors to the morgue are slightly open. I love my little graveyard in the mountains, I'm glad to be a gravedigger here. I dig a hole in the ground, take care of the tombstones, and wander carefully through the paths. I look forward to seeing the undead every night. They recommend me good death metal music. They reach out to me with their bony claws and each time they hold a new CD. This time it's called "Buried Deep in a Bottomless Grave".

I like old moldy death metal, where bands worship the roots of style. I am happy to return to the nineties of the last century, to be invited to wander around the „other side“. American WITCH VOMIT are very good guiders for me. They play exactly according to my wishes and in addition they add inner fire.Fans of such things should focus their attention, because this is not just a mere copy of past things, but a real genuine evil. I know very well what I am talking about, because our moments together were equal to occult sessions in which both Satan and Death were evoked. Sometimes I ask who will be next, with whom destiny the Devil plays cards? I like powerful overtures, crazy riffs, deep vocal, sound and cover, but mainly absolutely cool and dark atmosphere. I will not compare it with any other band, just listen it! Such music always gets me somewhere in Hades Empire. A boatman on the Styx River is waiting. He nodded sadly, having a hard day today. He also listened to "Buried Deep in a Bottomless Grave". Wading to my knees in the swamps, sucking a deadly atmosphere, this album really got me to the other side. When I will go to check the morgue tomorrow morning, I'll take it with me. I'll talk to the undead, add volume, and then all will be just about Death. Absolute dark death metal!

tracklist:
1. From Rotten Guts 
2. Despoilment 
3. Buried Deep in a Bottomless Grave 
4. Dead Veins 
5. Dripping Tombs 
6. Squirming in Misery 
7. Fumes of Dying Bodies

band:
TT - Guitars and Vomits
VV - Drums
JG - Bass

Share this games :

TWITTER