SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 17. září 2019

Home » » Recenze/review - ABYTHIC - Conjuring the Obscure (2019)

Recenze/review - ABYTHIC - Conjuring the Obscure (2019)


ABYTHIC - Conjuring the Obscure
CD 2019, Xtreem Music

for english please scroll down

Klepu na dřevěnou rakev, křičím a modlím se. Nic nepomáhá. Slyším hlasy pozůstalých, dokonce rozeznávám jednotlivé postavy. Být tam s vámi se všemi, muselo by to být krásné. Jenže mě právě spouštíte do země. Dopadají první kousky hlíny. Teprve teď mi dochází, že doopravdy zemřu. Zemřu zaživa, zakopaný několik metrů pod povrch. Odpusť mi, jakož i my odpouštíme. Až na věky, amen. Žil jsem rychle, zemřel mladý a nezůstalo po mě vůbec nic. Jen hromada death metalových nahrávek, které mě celý život připravovaly na onen svět.

Podobných snů, nočních můr, se mi občas zdá několik za sebou. Poslouchal jsem třeba novou desku německých ABYTHIC a běžel jsem potom několik hodin spletitými chodbami podzemí. Nakonec jsem našel sám sebe, jak visím ukřižovaný v jedné staré kobce. Mám to tak nastavené, pouštím si k sobě už jen kapely, které ve mě dokáží probudit emoce, nadšení, nekonečnou radost z hudební smrti. Novinka je prašivá jako ruka staré mumie, zákeřná, temná a šílená. Odpovídá mým nejvyšším požadavkům na smrtící kov.ABYTHIC na to jdou i letos stejným způsobem jako BOLT THROWER, ASPHYX, GRAVE, PENTACLE, INCANTATION. Připadá mi, že na novince přibylo více temnoty, skladby jsou propracovanější, démoničtější. Mám pocit, že hniji zaživa, že se rozpadám, mé tělo si vzali na starosti dávno červi. Deska musela být složena ve stejných místech, jako jsou pohřbena těla prokletých. Bolestivý zvuk, chorály smrti, opus všech nemrtvých. Existuje tenká hranice mezi naším a oním světem. Jiná dimenze, záhrobí, říkejte si tomu jak chcete. Jistá je jediná věc, "Conjuring the Obscure" je černým, krvavým otiskem ozvěn všech bloudících duší. Když album poslouchám, nedokážu se oprostit od svých nočních můr, nebe je zase nízko a déšť má barvu krve. Temné síly se probudily, zazněl první riff. Tohle je undergroundový death metal té nejvyšší kvality. Prokletý, mokvající, syrový, šílený. Procesy tlení právě začaly. Vynikající prašivý smrtící kov, u kterého se vám rozpadnou kosti v prach! Inferno!Asphyx says:

I knock on a wooden coffin, scream and pray. Nothing helps. I hear the voices of the survivors, even the individual characters. Being there with all of you would have to be beautiful. But you're just dropping me into the ground. The first pieces of clay fall. Now I finally realize that I will die. I will die alive, buried a few meters under the surface. Forgive me, as we forgive. Forever, amen. I lived fast, died young and nothing at all left behind me. Just a bunch of death metal records that have been preparing me for the rest of my life on the other side.

Similar dreams, nightmares, sometimes I have few in row. For example, I listened to a new record from the German ABYTHIC and then ran for several hours through the intricate underground corridors. Finally, I found myself hanging crucified in an old dungeon. I'm so set up, I'm only playing bands that can awaken emotions, enthusiasm, endless joy of musical death. The new album is as scary as the hand of an old mummy, insidious, dark and crazy. It meets my highest requirements for death metal.ABYTHIC is doing it this year in the same way as BOLT THROWER, ASPHYX, GRAVE, PENTACLE, INCANTATION. It seems to me that the more darkness has been added on the new album, the songs are more sophisticated, more demonic. I feel like rotting alive, breaking apart, worms took care of my body for long time. The album had to be created in the same places as the bodies of the cursed are burned. The painful sound, the chants of death, the opus of all the undead. There is a thin line between our world and the other. Another dimension, grave, call it as you want. Sure is the only one thing, "Conjuring the Obscure" is a black, bloody imprint of the echo of all the wandering souls. When I listen to the album, I can't get away from my nightmares, the sky is low again and the rain is cold-blooded. The dark forces woke up, the first riff sounding. This is the highest quality of underground death metal. Cursed, crawling, raw, crazy. The decay processes have just begun. Excellent, death metal that breaks your bones into dust! Inferno!


about ABYTHIC on DEADLY STORM ZINE / o ABYTHIC na DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - ABYTHIC - Beneath Ancient Portals (2018):

TRACKLIST
1. Eternal Chaos Will Rise
2. Order Of The Gash
3. Shrouded In Perpetual Darkness
4. Ruins In A Wasteland Of Visions
5. Drifting Among Shadows
6. Coronation By The Burning Winds
7. Shadows Of Becoming Might
8. Let The Purge Begin

Share this games :

TWITTER