DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 22. září 2019

Home » » Recenze/review - CENTENARY - Into the Graveless Beyond (2019)

Recenze/review - CENTENARY - Into the Graveless Beyond (2019)


CENTENARY - Into the Graveless Beyond
CD 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Z temných chodeb se ozývají nepříjemné skřeky. Do těla se mi vkrádá chlad a strach. Ze stěn se ke mě natahují ruce s obrovskými drápy. Drásají mě do krve, trhají kusy masa, přesto musím doběhnout do konce. Na starém kamenném stole jsou ještě pozůstatky předchozích obětí. Rituální vraždy, křik nevinných. Jsem další na řadě, odsouzený na smrt. Máte nějaké poslední přání? Vytahuji ze staré prašivé rakve nové CD amerických CENTENARY. Zazní první tón a všichni znovu zemřou. Pandořina skříňka, po okraj narvaná špinavým death metalem, chorobami a nenávistí, byla právě otevřena.

Totální absolutní death metal, který smrdí starobou, hnilobou, temnotou a zkaženou krví. Americký underground (CIANIDE, OBITUARY) se zde potkává se švédskými vlivy (ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, SORCERY, MIASMAL, DISMEMBER). Očekávejte riffy vytažené odněkud z čerstvě exhumovaných hrobů, vokál nakažený hnisem a zvuk ze záhrobí."Into the Graveless Beyond" je deskou, která smrdí sírou. Je obestřena nakažlivou, temnou atmosférou. Připomíná mi starý opuštěný hřbitov, kde už byla většina hrobek vykradena. Po zemi se válí kosti, vzduch je těžký a zombie jsou připraveny na útok. Vyhrabej si svoji vlastní mrtvolu! Vykopej si hrob! Ledové melodie, podivné zvuky z márnice. Tohle je pravý, nefalšovaný, ryzí, syrový death metal, u kterého praskají víka od rakví. Podobný hnis mi koluje od devadesátých let v žilách a uctívám jej jako padlou modlu. Mám rád podobné výlety na onen svět, s chutí znovu a znovu rozmlouvám s nemrtvými. A CENTENARY prošli mým sítem kvality. Už vím, jak zní nářek nemrtvých, poslouchám desku stále dokola a tančím bosý na ostrých hrotech střepů. Kolem pobíhají krysy, poslové samotného zla. Ze skladeb doslova odkapává špína smíchaná s krví. Takhle zní chřestění pytlem plným plesnivých kostí. Old school death metal, který vás odsoudí na smrt! Excelentní hniloba!


Asphyx says:

There are unpleasant screams from the dark corridors. Coldness and fear are creeping into my body. Hands with huge claws reach out to me from the walls. They rip me to the blood, tear pieces of meat, but I have to run to the end. On the old stone table are still the remains of the previous victims. Ritual murders, the screams of the innocent. I'm next on the list, doomed to death. Do you have any last wishes? I'm pulling out of an old scabby coffin new CD from American CENTENARY. The first tone sounds and everyone dies again. Pandora's box, crammed with dirty death metal, illness and hatred, has just been opened.

Total absolute death metal that stinks of old, rot, darkness and spoiled blood. American underground (CIANIDE, OBITUARY) meets Swedish influences (ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, SORCERY, MIASMAL, DISMEMBER). Expect riffs pulled from somewhere in the freshly exhumed graves, a vocal infected with pus and a sound from the catacombs.

"Into the Graveless Beyond" is an album that smells of sulphur. It is surrounded by a contagious, dark atmosphere. It reminds me old abandoned cemetery where most of the tombs have been robbed. Bones are rolling over the ground, the air is heavy, and the zombies are ready to attack. Bury your own corpse! Dig your grave! Ice melodies, strange morgue sounds. This is true, genuine, raw death metal with coffin lids cracking. A similar pus has been circulating in my veins since the 1990s and I have worshipped it as a fallen idol. I like similar trips to the other world, I like to talk to the undead again and again. And CENTENARY have passed through my quality screen. I already know how the undead cry, I listen to the record over and over and dance barefoot on the sharp tips of shards. There are rats running around, evil messengers. Dirt mixed with blood literally drips off the tracks. This is how sound a when you rattle with a sack full of mouldy bones. Old school death metal that will condemn you to death! Excellent rot!

tracklist:
1. Phantasm Spasm
2. Ghastly Graves
3. Kolchak
4. Orange Barrel Autopsy
5. Shoveled Sickness
6. You Axed for It
7. P.T.S.D.
8. Exploding Casket Syndrome
9. Extracting the Evil

band:
Mike Bradley - Guitar, Vocals
Louie Badalament - Drums
Jim Albrecht - Bass
Matt Cunningham - Lead Guitar
Stewert St Cummings - Vocals

Share this games :

TWITTER