DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 15. října 2019

Home » » Recenze/review - RUNEMAGICK - Into Desolate Realms (2019)

Recenze/review - RUNEMAGICK - Into Desolate Realms (2019)


RUNEMAGICK - Into Desolate Realms 
CD 2019, High Roller Records

for english please scroll down

Sledovali jste někdy můry, dotírající na světlo? A všimli jste si, jakým způsobem reagují? Je hrozně zajímavé je pozorovat. Obzvlášť, když sedíte dlouho do noci na hřbitově a jejich křídla se třepotají kolem svíčky, zapálené na starém hrobě. Kdo sem ještě může chodit, vždyť ten nápis je snad stoletý? Přemýšlíte a máte neodbytný pocit, že něco podobného už jste někdy zažili. Tma má ten den magickou moc a stíny předpovídají spoustu zážitků, které nejsou z našeho světa.

Lavička uprostřed hřbitova, chodím sem, abych měl klid. Rozjímám, přemýšlím, poslouchám jen hudbu, která mi dokáže proniknout až do mého nitra. Dnes byla má volba jasná. Švédská legenda RUNEMAGICK, jejíž stopy vedou až do devadesátých let, letos vydala album, u kterého i podzim získá zcela nový rozměr. Smutnější, temnější, strašidelnější, než smrt. Kývám se do rytmu a nasávám pach shnilého listí i riffů. Brána na onen svět je otevřena.


Pokud bychom chtěli hudbu RUNEMAGICK přirovnat k jiným kapelám, museli bychom zmínit staré desky PARADISE LOST, CELTIC FROST, BOLT THROWER, ASPHYX, nověji pak HOODED MENACE, SOLOTHUS, HALBERD, DRUID LORD, případně TEMPLE OF VOID. To ale není vůbec důležité. Hlavní je chlad a mráz, které ze skladeb cítím. Je znát, že kapela má nejen dlouhé zkušenosti, ale stále hraje s nadšením a odhodláním v srdci. Náhodě totiž nebylo ponecháno nic. Po formální stránce (zvuk, obal, provedení) se jedná o skvělé dílo. To ale není všechno, "Into Desolate Realms" je zároveň nahrávkou, která pálí, žhne, bolí, řeže. Usadila se mi někde hluboko v hlavě a hrozně rád se k ní vracím. Čekám tu na hřbitově již několik hodin. Dávno se setmělo a za chvilku se začnou dít podivné věci. Přesně do těchto míst RUNEMAGICK patří a zde snad museli album nahrávat. Mrznou mi kosti, rozmlouvám z dušemi zemřelých. Hudba v podání těchto Švédů je mi vynikající kulisou. Death doom metal s magicky temnou atmosférou! Děs v očích, krve by se ve mě nedořezal. Klaním se až k zemi, tohle je symfonie smrti!


Asphyx says:

Have you ever watched the moths that stare at light? And have you noticed how they react? It's very interesting to watch them. Especially when you sit in the cemetery long into the night and their wings flutter around a candle lit on an old grave. Who else can come here? You think, and you have the persistent feeling that you've ever experienced something like this before. Darkness has magical power that day, and the shadows predict a lot of experiences that are not from our world.

Bench in the middle of the cemetery, I come here for peace. I meditate, think, listen only music that can penetrate into my core. Today my choice was easy. Swedish legend RUNEMAGICK, whose tracks lead until the nineties, released this year's album, which in autumn will gain a whole new dimension. Sadder, darker, more spooky than death. I nod to the rhythm and soak up the smell of rotten leaves and riffs. The gate to the other world is open.


If we would like to compare the music RUNEMAGICK to other bands, we would have to mention old records PARADISE LOST, CELTIC FROST, BOLT THROWER, ASPHYX, more recently HOODED MENACE, SOLOTHUS, HALBERD, DRUID LORD, eventually TEMPLE OF VOID. But this is not important at all. The main thing is the cold and frost that I feel from the songs. It is obvious that the band has not only long experience but still plays with enthusiasm and determination in the heart. There was nothing left to chance. From a formal point of view (sound, cover, performance) it is a great work. But that's not all, "Into Desolate Realms" is also a recording that burns, glows, hurts, cuts. It settled deep in my head, and I love to come back to this album. I've been waiting here in the cemetery for hours. It was dark long ago, and in a moment weird things would happen. This is exactly where RUNEMAGICK belongs and perhaps they had to record the album in this place. My bones are freezing, I speak with the souls of the dead. The music performed by these Swedes is an excellent backdrop for me. Death doom metal with magic dark atmosphere! Terror in my eyes. I bow to the ground, this is a symphony of death!


TRACKLIST
1. Remnants Of The Old (3:25)
2. Into Desolate Realms (7:02)
3. The Opening Of Dead Gates (7:31)
4. Sorceress Reburned (6:17)
5. Decay To Nothing (7:53)
6. In The Sign Of The Dragon Star (6:42)
7. Necromancer Of The Red Sun (6:06)
8. After The Sepulchral Lava (4:37)
9. Requiem Beyond The Stars (6:36) ***
10. Wolves Of Nocturnal Light (12:14) ***
11. Ash And Silence (1:48) ***

*** Bonustracks taken from “The Opening of Dead Gates” EP

LINE-UP
Nicklas Rudolfsson - Guitar & Vocals
Jonas Blom - Guitar
Emma Rudolfsson - Bass
Daniel Moilanen - Drums

Share this games :

TWITTER