DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 10. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - NILE - Vile Nilotic Rites (2019)

Recenze/review - NILE - Vile Nilotic Rites (2019)


NILE - Vile Nilotic Rites
CD 2019, Nuclear Blast

for english please scroll down

Zvedá se písečná bouře. Jdu proti větru. V noci je zima a přes den se rozpoutá pekelná výheň. Bez vody, bez jídla, každý další krok je čím dál tím těžší. Vyprahlé rty, vyprahlá duše. Kolem cesty se válí, jako nějaké zlé memento, bělostné kostry mých předchůdců. Myslím na smrt, vyčerpaný, prokletý. Modlím se ke všem šíleným bohům, uctívám slunce, které mě chce zabít. Konečně jsem došel svého cíle. Stará opuštěná krypta uprostřed pouště dnes vydá své další svědectví. 

Vstupuji dovnitř a slyším tichý šepot mumií, usedám na kamenný trůn. Otevírám Knihu mrtvých a předčítám z ní spolu s death metalovými NILE. Poslouchám s napětím, změna na postu vokalisty je pro mě natolik zásadní, že si musím chvilku zvykat. Nutno ale rovnou dodat, že se Brian Kingsland opravdu osvědčil a to i jako spolu - skladatel. Skladby NILE získaly trošku jiný rozměr a zároveň si zachovali svůj egyptsko-sumerský odér. Navíc si přidejte parádní zvuk a výsledkem je další skvělý výlet mezi rozzuřené mumie. "Vile Nilotic Rites" sice není žádným převratným albem v diskografii NILE, ale rozhodně se nejedná o žádný průšvih. Možná ubylo trošku etnických vsuvek, songy jsou pestřejší, zase o nějaký řád propracovanější, důraznější. V některých momentech možná až moc rozvláčné a ne příliš bolestivé, ale tomu se nevyhne žádná skupina, která má za sebou tak dlouhou historii jako NILE. Pro mě osobně je hlavní fakt, že se mi novinka velmi dobře poslouchá. Karl Sanders a jeho věrní stále dokáží vytvořit atmosféru totálního zmaru, temnoty a přenést nás do doby, kdy byl Kult slunce v duši každého otroka. Kapela je pořád natolik osobitá, originální a s vlastním rukopisem, že ji poznáte podle několika tónů. Mám rád mocné nástupy, miluji černý neklid, rád a s chutí znovu a znovu předčítám spolu se skupinou z Knihy mrtvých. Brutalita, technika a síla se zde stále potkávají se skvělým řemeslem. O tomhle u mě NILE vždycky byli a nová nahrávka jejich status jen potvrzuje! Písečná death metalová bouře, která vás zcela pohltí! Skvěle!Asphyx says:

A sandstorm rises. I'm going against the wind. It is cold at night, and the hell's heath begins during the day. Without water, without food, every step becomes increasingly difficult. Arid lips, arid soul. Like some evil memento, the white skeletons of my predecessors lay around the street. I think about death, I am exhausted, cursed. I pray to all the mad gods, I worship the sun that wants to kill me. I finally reached my aim. The old abandoned crypt in the middle of the desert will bear witness today.

I step inside and hear a murmur of mummies whispering, I am sitting on the stone throne. I open the Book of the Dead and read it together with the death metal NILE. I listen with tension, the change in the post of vocalist is so important to me that I have to get used to it for a while. It should be added, that Brian Kingsland has proven himself, even as a composer. The songs NILE got a slightly different dimension and at the same time retained their Egyptian-Sumerian odor. Add a great sound and the result is another great trip among the angry mummies.


"Vile Nilotic Rites" is not a breakthrough album in NILE discography, but it is definitely not a bad one. Maybe there is a little bit less of ethnic insertion, the songs are more colorful, some more sophisticated, stronger. In some moments, perhaps too long-winded and not too painful, but this cannot be avoided by any group that has a history as long as NILE. For me personally, the main fact is that the new album is listenable very well to me. Karl Sanders and his faithful still can create an atmosphere of total destruction, darkness, and bring us to the time when the cult of sun was in the soul of every slave. The band is still so distinctive, original and with its own signature that you can recognize it in several tones. I love-luge intros, I love black unrest, I like to read again and again with the band from the Book of the Dead. Brutality, technology and strength still meet in a great craftsmanship. NILE has always been like this for me and the new record just confirms their status! Sand death metal storm that will completely engulf you! Great!


Tracklist:
01. Long Shadows of Dread (4:07)
02. The Oxford Handbook of Savage Genocidal Warfare (3:09)
03. Vile Nilotic Rites (3:28)
04. Seven Horns of War (8:48)
05. That Which Is Forbidden (5:35)
06. Snake Pit Mating Frenzy (2:48)
07. Revel in Their Suffering (5:44)
08. Thus Sayeth the Parasites of the Mind (1:42)
09. Where Is the Wrathful Sky (4:40)
10. The Imperishable Stars Are Sickened (8:00)
11. We Are Cursed (6:53)

band:
Karl Sanders - Guitar/Vocals 
George Kollias - Drums 
Brad Parris - Bass Guitar / Vocals 
Brian Kingsland - Guitar / Vocals 

Share this games :

TWITTER