DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 25. prosince 2019

Home » » Recenze/review - DMC - Decapitation (2019)

Recenze/review - DMC - Decapitation (2019)


DMC - Decapitation
CD 2019, Pařát Magazine


for english please scroll down


Odsouzenec je připoután na pohyblivou dřevěnou desku (bascule) tak, aby jeho hlava přečnívala přes její okraj. Pak se deska překlopí do vodorovné polohy a nasune do prostoru pod pár vysokých sloupů, mezi nimiž se v kovových kolejničkách pohybuje čepel gilotiny (tedy vlastní sekera), ke které je připevněno zhruba šedesát kilogramů těžké závaží. Odsouzencův krk je znehybněn dřevěnou deskou s otvorem ve tvaru půlměsíce (lunette). Zdroj Wikipedie.

Potom už jenom stačí, aby mistr popravčí uvolnil provaz. Přiznám se, že dodnes mě tento způsob popravy děsí. Když totiž vidíte smrtící nástroj naživo, zamrazí vás v zádech. Moravským death metalovým bardům se letos povedlo nahrát stejně ostrou, nekompromisní a syrovou desku. Je plná morbidně chladných melodií, popravuje se na ní ještě postaru, s opravdovou řemeslnou zručností. Smrtící kov v tomto provedení bude mít vždy svoje kouzlo, je to jako vzít do koše odseknuté hlavy a prodat je hyenám, které po každé popravě přijdou. Album má stejnou atmosféru i sílu.Obalu se tradičně ujal Mr. Deather a pod zvukem je podepsáno studio Davos. Obojí sedne k hudbě jako k mrtvému zimník. DMC působí na scéně dlouhých 30 let a myslím, že si letošní rok nadělili velmi pěkný dárek. Deset skladeb ostrých jako břitva, temných a chladných. Se spoustou zajímavých momentů, s jasně slyšitelným nadšením a odhodláním z hudby samotné. Kapela do toho šla po hlavě, s jasným cílem - všechny nás zabít. Myslím, že se jim to povedlo na výbornou. Nejedná se sice o nic převratného, ani načichlého současným moderním pojetím stylu, ale buďme za to rádi. DMC hrají tak jak umějí nejlépe. Prašivě, shnile, citují z pradávných učebnic takovým způsobem, že nejde nepodlehnout. Tohle není jen velmi slušné řemeslo, ale spíš tsunami, tlaková vlna, která vás smete z povrchu zemského. Přiznám se, a teď to berte jen čistě jako můj soukromý názor, že já si desku neskutečně užívám, CD pořád dokola protáčím ve svém přehrávači a stále objevuji nové momenty. Podle mě totiž přesně takhle má znít smrt, seknutí gilotinou, veřejná poprava před nadšeným davem. Vynikající old school death metal, s temně krvavým otiskem!

Asphyx says:


The condemned person is strapped to a movable wooden board (bascule) so that his head protrudes over the edge. Then the board is tipped over to a horizontal position and slid into space under a pair of tall poles, between which the guillotine blade moves in metal rails, to which approximately sixty kilograms of heavyweight is attached. The condemned person's neck is immobilized by a wooden board with a hole in the shape of half-moon (lunette). (Source – Wikipedia)

Then the executioner loosens the rope and everything is done. I admit that this method of execution scares me. Because when you see a deadly instrument by your own eyes, it freezes you in the back. This year the Moravian death metal bards managed to record the sharp, uncompromising and raw album. It is full of morbidly cool melodies, the execution here is conducted by the old fashion, with real craftsmanship. The death metal in this design will always have its charm, it's like to take the heads after the execution in the basket and sell them to the hyenas that come after each execution. The album has the same atmosphere and power.

Traditionally Deather took care of the cover art and the sound was managed by Davos studio. Both fit the music like a coat to the dead man. DMC has been on the scene for 30 years and I think they gave a very nice present to themselves this year. Ten razor-sharp, dark and cold songs. With lots of interesting moments, with clearly audible enthusiasm and commitment to the music itself. The band went straightly into the recording with a clear goal - to kill us all. I think they did it great. Although this is nothing revolutionary, nor influenced by the contemporary modern concept of style, but let's be happy for it. DMCs play as best they can. 

They cite ancient textbooks in such a way that one cannot succumb. This is not just a very decent skill, but rather a tsunami, a shock wave that will sweep you away from the earth's surface. I admit it, and now you take it purely as my private opinion but I enjoy the album incredibly, I keep spinning the CD over and over in my player and constantly discovering new moments. For me, that's exactly how death metal should sound, slashing of the guillotine, public execution in front of an enthusiastic crowd. Excellent old school death metal, with a dark blood print!
objednávejte zde / order here:tracklist:

1. The Bullet in My Head
2. One Way
3. Somebody Murdering There
4. Heart Is Silence
5. Rotten Thoughts
6. Decapitation
7. Destruction and Tears
8. Chemical Apocalypse
9. Xenophobia
10. The Truth Has Many Faces 

band:
Carlos - bicí 
Flegin - basa 
Nagard - kytara 
HeLL - kytara

Share this games :

TWITTER