DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 8. prosince 2019

Home » » Recenze/review - FLESHCRAWL - Into the Catacombs of Flesh (2019)

Recenze/review - FLESHCRAWL - Into the Catacombs of Flesh (2019)


FLESHCRAWL - Into the Catacombs of Flesh
CD 2019, Apostasy Records

for english please scroll down

Vítejte v záhrobí! Brousím ze starých kostí symboly plné smrti. Zavřený navěky v márnici vzpomínám na pravý poctivý death metal. Zombie se probouzí pokaždé k večeru. Ostrý nůž a nová deska německých FLESHCRAWL mi pomáhají v nekonečném souboji s nemrtvými. Mrazivé melodie, chorobný vokál, divoký rytmus. Usekané hlavy, vyhřezlá střeva, mozek stékající po zdi. Death metalová apokalypsa opět nastala. 

Návrat po dvanácti letech, katakomby byly znovu otevřeny, aby vydaly další svědectví o ryzím, pravém death metalu. "Into the Catacombs of Flesh" je albem nejen pro všechny pamětníky a fanoušky kapely, ale také pro všechny pravověrné. FLESHCRAWL se pohybují v záhrobí s elegancí a zkušenostmi starých lovců. Výsledkem je deska, která zabíjí na potkání. Vezměte několik tun tmy ze severu, přidejte tlak a špínu. Podávejte podchlazené. Skvěle ošetřený zvuk vás doslova přikove na zeď a najednou to budete vy, kteří povedou nekonečný souboj s nemrtvými. Staré kosti popraskají, lebky zazáří do tmy. Na hromadě ostatků stojí FLESHCRAWL a drtí všechno kolem neskutečnou energií. My, staří psi, víme své a dokážeme rozeznat kapely, které hrají srdcem. Německý stroj na zabíjení je uvěřitelný, opravdový, destruktivní a absolutně masakrující. Tahle smečka je ve vynikající formě a odrazilo se to i na této nahrávce. Vzduchem létají kusy shnilých těl, dveře do záhrobí byly znovu otevřeny. Ne, tohle není jen pocta staré švédské škole, ale spíš obřad pro vyvolávání všech nemrtvých. FLESHCRAWL jsou jako smečka vlků, která je právě na lovu. Jdou nám po krku, padáte k zemi s prokousnutou tepnou. Při každém poslechu vyřežu další symbol smrti, zlomím další kost, prokopnu další lebku. Tohle je nekompromisní buldozer, který před sebou hrne špínu, hnilobu i nenávist. Old school death metal nesmí zemřít! Pokud budou hrát kapely jako FLESHCRAWL, tak o to nemám strach. Vynikající zásek! Kult!Asphyx says:

Welcome to the grave! I grind symbols of death from old bones. Closed forever in the morgue I remember true honest death metal. Zombies wake up every night. The sharp knife and the new album of German FLESHCRAWL helps me in an endless battle with the undead. Frosty melodies, sick vocal, wild rhythm. Chopped heads, prolapsed intestines, brain running down the wall. The death metal apocalypse has occurred again.

Returning after twelve years, the catacombs were reopened to bear witness to genuine, true death metal. "Into the Catacombs of Flesh" is an album not only for all witnesses and fans of the band, but also for all orthodox. FLESHCRAWL moves in the grave with the elegance and experience of old hunters. The result is an album that kills.Take a few tons of darkness from the north, add pressure and dirt. Serve it cold. A perfectly treated sound will literally nail you on the wall and suddenly it will be you who will endless battle with the undead. Old bones crack, skulls shine in the dark. FLESHCRAWL stands on a pile of remains, crushing everything around with incredible energy. We, the old dogs, know ourselves and can recognize bands that play with the heart. The German killing machine is believable, real, destructive and absolutely massacre. This band is in excellent condition and it is reflected in this record. Pieces of rotten bodies fly through the air, the door to the grave was reopened. No, this is not just a tribute to an old Swedish school, but rather a ceremony to summon all the undead. FLESHCRAWL are like a pack of wolves that is just on the hunt. They're going to bite our throat, falling to the ground with a bitten artery. Every time I listen, I cut another death symbol, break another bone, kick another skull. This is an uncompromising bulldozer that rolls dirt, rot and hatred in front of him. Old school death metal must not die! If bands like FLESHCRAWL play, I don't worry about it. Excellent work! Cult!tracklist:

1. Into the Catacombs of Flesh
2. Mass Obliteration
3. Ossuary Rituals
4. Funeral Storm
5. Grave Monger
6. Chained Impalement
7. Law of Retaliation
8. Obliteration Bizarre
9. Red Streams of Sorrow
10. Of Frozen Bloody Grounds
11. Suffer the Dead
12. Among Death and Desolation

band:

Share this games :

TWITTER