DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 21. února 2020

Home » » Recenze/review - MIDNIGHT - Rebirth by Blasphemy (2020)

Recenze/review - MIDNIGHT - Rebirth by Blasphemy (2020)


MIDNIGHT - Rebirth by Blasphemy
CD 2020, Metal Blade Records

for english please scroll down

Myslím, že účinek kladiva při úderu do lebky se dal předpokládat. Vynaložena byla navíc velká síla. Výsledkem jsou úlomky kostí, které se rozlétly kolem jako hejno havranů. Taky mozek, vyhřezlý a zvědavý, co se děje venku. Na každého působí hudba jinak. Někdo si jen spokojeně podupává nohou, jiný pokývá hlavou. Já mám vždycky u dobrých desek pocit, že mi někdo bodl do žil injekci plnou jedu, že mě někdo praštil plnou silou kladivem do hlavy. Blasfemie, satan, metal, peklo a sex, o to tady opět běží. Američtí MIDNIGHT vydali novou desku!

Pro poslech podobných záležitostí musíte být buď tak staří, abyste si tenhle pravěký styl pamatovali a nebo prokletí. Rezavý zvuk, pradávné postupy, výrazivo sahající až někam do osmdesátých let minulého století. Pro někoho tisíckrát slyšený recyklát, pro věrné další album, ke kterému je možné se modlit. 
"Rebirth by Blasphemy" vychází ze stejných kořenů jako třeba takoví  VENOM, HELLHAMMER, SPEEDWOLF, CHAPEL, BAT, POWER FROM HELL, WHIPSTRIKER. Deska je i přes zvolený styl poměrně pestrá, zajímavá a i když vyznívá logicky hodně zastarale, zpuchřele a ortodoxně, tak je velmi příjemné ji poslouchat. Jedná se samozřejmě o retro, o kus shnilého masa, který mnohým vonět nebude, ale jak známo, peklo nezná slitování a nakonec v něm stejně všichni skončíme. Letos mám pocit, že se MIDNIGHT vydali blíže heavy metalu, což je tak trochu trend dnešní doby, ale nemám jim to vůbec za zlé. Se zvolenými prostředky zacházejí s citem, rozumem a výsledkem je album, které opravdu působí jako rána kladivem do hlavy. Podobná hudba se má poslouchat v zaplivaných klubech, v opuštěných katakombách, případně na periferii vašeho města. Nápadů je dostatek, zvuk i obal je stylový, že snad ani lepší být nemůže a mě nezbývá nic jiného, než nahrávku doporučit. Jestli každý den ráno po probdělé noci uléháte do prašivých dřevěných rakví, tak je "Rebirth by Blasphemy" určeno přesně pro vás. Black/speed/heavy metal, který působí jako přímý úder kladivem do hlavy!Asphyx says:

I think the effect of the hammer on the skull should be assumed. In addition, a big power was used. The result is bone fragments that flew around like a flock of ravens. Also the brain, prolapsed and curious about what's going on outside. Music has a different impact to everyone. Someone just nodded happily by leg another nodded by head. I always have feeling with good albums that someone put to my venom poisoned injection, that someone hit me with a hammer in my head with all force. Blasphemy, Satan, metal, hell and sex, that's what this is all about. American MIDNIGHT released a new album!

To listen to such things, you must be either old enough to remember this prehistoric style or a cursed. Rusty sound, ancient procedures, expressions dating back to the 1980s. For someone a thousand times recycled, for the faithful another album to pray.


"Rebirth by Blasphemy" comes from the same roots as VENOM, HELLHAMMER, SPEEDWOLF, CHAPEL, BAT, POWER FROM HELL, WHIPSTRIKER. Despite the chosen style is quite varied, interesting and although it sounds logically very outdated, bloated and orthodox, so it is very nice to listen to it. Of course, it is retro, a piece of rotten flesh, which many will not smell, but as we know, hell don‘ t know mercy and eventually we all end up there. This year I feel that MIDNIGHT has gone closer to heavy metal, which is a bit of a trend today, but I don't blame them at all. The treated it with emotion, reason and the result is an album that really acts as a hammer blow to the head. Similar music is to be heard in the clubs, in abandoned catacombs, or in the periphery of your city. Ideas are enough, the sound and cover is stylish, that perhaps even cannot be better, and I have nothing else but to recommend the record. If every day after waking up in the morning you crawl into rainy wooden coffins, "Rebirth by Blasphemy" is for you. Black / speed / heavy metal that acts as a hammer blow to the head!


tracklist:
1. Fucking Speed and Darkness
2. Rebirth By Blasphemy
3. Escape The Grave
4. Devil's Excrement
5. Rising Scum
6. Warning From The Reaper
7. Cursed Possessions
8. Raw Attack
9. The Sounds of Hell10. You Can Drag Me Through Fire

band:
Athenar, Commandor Vanik and SS.
Share this games :

TWITTER