DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 22. února 2020

Home » » Recenze/review - NECROWRETCH - The Ones from Hell (2020)

Recenze/review - NECROWRETCH - The Ones from Hell (2020)


NECROWRETCH - The Ones from Hell
CD 2020, Season of Mist Underground Activists


for english please scroll down


Opuštěná vesnice vysoko v horách. Uzavřená komunita lidí, o nichž se říká, že propadli peklu. Něco na tom bude. Všichni mají divný pohled, neustále si přeříkávají obrácené modlitby a kostel je prázdný a opuštěný. Mám pocit, že na mě Satan číhá za každým rohem. Umírám a znovu se rodím, nechám se strhnout ostatními a přijmu pozvání na večerní seanci. Vítr se prohání ulicemi, postavy v kápích jsou již na místě. Sestupujeme hluboko pod zem. Vím to, cítím to, někde tady se nachází brána do pekla.

Francouzské NECROWRETCH a jejich death black metal sleduji už od jejich počátků. Vždy se mi na jejich hudbě líbilo, že dokáží zvolenými prostředky znázornit absolutní temnotu. Ostré riffy, řezající vokál, bicí, připomínající kulomet. Tohle všechno sedělo vždy dohromady v přitažlivě magickém celku. Letošní album "The Ones from Hell" není výjimkou. Kapela dál rozvíjí své morbidní nápady a předkládá černý opus plný špíny, rouhání a smrti."The Ones from Hell" je opět deskou, u které slyším ozvěny ze záhrobí. NECROWRETCH jsou silní jak v drtivých, zničujících a rychlých pasážích, tak i v momentech, kdy zpomalí a nechají vyniknout tmu. Album je i po několikerém poslechu obestřeno záhadami a tajemnem. Jakoby mě někdo nutil polykat na hrubo nasekanou tmu v podobném stylu jako to umí třeba takoví DEICIDE, KATHARSIS, DARK FUNERAL, NECROPHOBIC, NIFELHEIM. Francouzi mají navíc svůj vlastní výraz, s jinou kapelou si je nespletete. Co se týká zvuku a obalu, tak zde se podle mého názoru jedná o perfektně odvedenou práci. Skladby kolem mě nejdříve poletovaly jako hejno hladových krkavců. Po nějaké době se na mě vrhly a uklovaly mě k smrti. Jednotlivé songy jsou vystavěny se zručností starých mistrů, postupně gradují, ani na okamžik mě nepustí ze svých drápů. Člověk má najednou pocit, že se dlouhé roky modlil ke špatnému bohu. Padlí andělé se postupně mění v bestie s nenávistí ve tvářích. Nahrávka na mě má doslova zničující účinek. Krvavé rituály znovu ožívají. Death black metal v podání NECROWRETCH je propracovaný, jedovatý, šílený, mohutný a ostrý zároveň. Zůstává po něm opět jenom spálená země. Hudba, u které se potkává Satan se Smrtí!Asphyx says:

Abandoned village high in the mountains. A closed community of people who are said to have fallen into hell. Something will be true about it. They all have a strange look, they are saying inverted prayers and the church is empty and deserted. I feel Satan is lurking at me around the corner. I'm dying and reborn, letting others tear down and accept the invitation to the evening session. The wind sweeps through the streets, hooded figures are already in place. We descend deep to the underground. I know it, I feel it, hell’s gate is here.

I have been following the French NECROWRETCH and their death black metal since the beginning. I always like their musical instruments, because by them they are able to depicting absolute darkness. Sharp riffs, cutting vocals, drums reminiscent of a machine gun. All of this always fit together in an attractive magical whole. This year's album "The Ones from Hell" is not an exception. The band continues to spread their morbid ideas and sends out a black opus full of dirt, blasphemy and death."The Ones from Hell" is again a record where I hear echoes from the grave. NECROWRETCH are strong in the crushing, devastating and fast passages, as well as when they slow down and let the darkness stand out. The album is after many listening obscured by mysteries and mystery. It is as if someone has forced me to swallow the coarsely darkness in a style similar of DEICIDE, KATHARSIS, DARK FUNERAL, NECROPHOBIC, NIFELHEIM. The French also have their own expression, with another band you do not exchange them. As far as sound and cover is concerned, in my opinion this is a perfectly done job. Songs around me first fluttered like a flock of hungry ravens. After some time they rushed at me and pecked me to death. Individual songs are built with the skill of old masters, graduate, even for a moment don‘ t let me go out of their claws. One suddenly feels that he has prayed for years to the wrong god. The fallen angels gradually turn into beasts with hatred in their faces. The record has a devastating effect on me. Bloody rituals come to life again. Death Black Metal by NECROWRETCH is elaborate, poisonous, crazy, powerful and sharp at the same time. Once again, only the burned earth remains. Music where Satan meets Death!
Tracklist:
01. Pure Hellfire
02. Luciferian Sovranty
03. The Ones from Hell
04. Absolute Evil
05. Codex Obscuritas
06. Darkness Supreme
07. Through the Black Abyss
08. Necrowretch
band:


+Vlad - Guitars, Vocals

+Ilmar - Drums
+Wence - Gutiars, Vocals
+Pierrick - Bass

Share this games :

TWITTER