DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 29. února 2020

Home » » Recenze/review - REAPER - Unholy Nordic Noise (2020)

Recenze/review - REAPER - Unholy Nordic Noise (2020)


REAPER - Unholy Nordic Noise
CD 2020, Iron Bonehead Productions


for english please scroll down

Říkalo se o něm, že má kazety uložené ve staré rakvi. Hluboko pod zemí. Říkalo se o něm, že pořádá okultní seance plné sexu, rouhání a zakázaných látek. Lidé se obloukem vyhýbali domu, ve které bydlel, křižovali se a měli strach. Občas míval otevřená okna a člověk měl při poslechu jeho hudby pocit, že se zastavil čas. Někdy na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Krajinou se vznášely ostré a chladné melodie a mraky byly nízko. Chybělo už jen, aby se dostavili Satan se Smrtí.

Pro to, abychom prvotinu švédských black/speed metalistů REAPER pochopili, se opravdu musíme přenést o několik desítek let zpět. Oprášit vinyly našich otců, otevřít staré rakve, uspořádat metalově okultní seanci. Nové album je totiž rezavé jako stará kosa.
"Unholy Nordic Noise" je skvěle zahraným retro metalem. Takhle nějak se hrával black metal ve svých počátcích. Načichlý punkem, nenávistí, prašivý a plesnivý. Belzebub zase jednou sedí na svém trůnu a užívá si hudbu ve stylu VENOM, DARKTHRONE, BATHORY, MEFISTO, MORBID, DESASTER, AURA NOIR, SODOM. Nad skladbami se vznáší hejna much, které se pokaždé slétnou k mršinám. REAPER nezanedbali a přizpůsobili metalovému pravěku vše - zvuk, obal, pradávné postupy. Skladbám nechybí energie, jsou dobře napsané a mám opravdu pocit, že mě někdo zavřel do starých katakomb. Skřehotavý zvuk, songy doslova natlakované špínou a zkaženou krví. Co si vlastně může fanoušek stylu přát víc? Při poslechu "Unholy Nordic Noise" mám pocit, že na mě padá lavina z kostí, lebek a zbytků zkaženého masa. Říká se o mě, že mám kazety uložené ve staré rakvi. Říká se o mě, že tu s nápisem REAPER poslouchám často. Je to pravda, podepíšu vám to vlastní krví. Tlející black/thrash/speed metal, u kterého praskají kosti!Asphyx says:

Someone said about him that he has cassettes stored in an old coffin. Deeply under the ground. He was said that he organizes occult sessions full of sex, blasphemy and forbidden substances. The people were avoiding the house in which he lived, crossed their fingers and feared. Sometimes he had open windows, and one had the feeling that time had stopped while listening to his music. Sometime between the 1980s and 1990s. Sharp and cold melodies were floating across the landscape, and the clouds were very low. Only Satan with Death were missing. 

In order to understand the debut of the Swedish black / speed metalists REAPER, we really need to move back several decades. Dust off our fathers' vinyl, open old coffins, organize a metal occult session. The new album is rusty like an old scythe. 

"Unholy Nordic Noise" is a great played retro metal. That's how black metal was played in its early days. Tinged by punk, hate, and moldy. Belzebub once again sits on his throne and enjoys music in the style of VENOM, DARKTHRONE, BATHORY, MEFISTO, MORBID, DESASTER, AURA NOIR, SODOM. The hordes of flies are floating above the songs, and after that, they fly above the carcasses. REAPER hadn’t neglected anything and adapted to prehistoric metal everything - sound, cover art, old methods. The songs don't lack the energy, they are well written and I really feel like someone locked me in old catacombs. Screeching sound, the songs are literally pressurized by dirt and spoiled blood. What would a fan of this style want more? By listening to "Unholy Nordic Noise", I feel that an avalanche of bones, skulls and remains of decayed meat are falling on me. They say I have cassettes stored in an old coffin. It is said that I often listen to REAPER here. It's true, I'll sign it with my own blood. Rotting black/thrash/speed metal which causes the bones cracking!


Tracklist:
1. Intro 01:15
2. Hero of the Graveyard Flies 02:11
3. Severing Tentacles of Faith 02:44
4. Arctic Wrath - Blood and Bone 02:34
5. Order of the Beelzebub 02:04
6. Horn of Hades 03:48
7. The Birth of War 02:40
8. Surrender to the Void 02:32
9. This Crystal Hell 02:18
10. Ravenous Storm of Piss 01:23
11. De krälande maskarnas kör 03:09
12. Outro 01:53


https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/album/reaper-ravenous-storm-of-piss
https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/album/reaper-unholy-nordic-noise
https://ironbonehead.de/
Share this games :

TWITTER