JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 12. března 2020

Home » » Recenze/review - BEAST OF REVELATION - The Ancient Ritual of Death (2020)

Recenze/review - BEAST OF REVELATION - The Ancient Ritual of Death (2020)


BEAST OF REVELATION - The Ancient Ritual of Death
CD 2020, Iron Bonehead Productions 

for english please scroll down

Červi lezou z očních důlků, odpadává maso od kostí. Ležíš na kamenném stole a čekáš na poslední soud. Prastaré katakomby zažily již mnohé, ale tolik mrazu ještě nikomu do těla neproniklo. Mám pocit, že kolem mě je jenom tma a nic jiného. Trpím nechutenstvím, bojím se každého stínu. Rakev je připravena. Na jejích dřevěných stěnách jsou vypáleny záhadné symboly. Moje cesta na druhou stranu bude hodně bolestivá. Přichází čisté, neposkvrněné zlo. Mějte se na pozoru!

Death doom metalová krypta se jménem BEAST OF REVELATION byla právě otevřena. Je plná hnisu, špíny, beznaděje a nepropustné tmy. Odehrávají se v ní ty nejtemnější death doom metalové rituály, jak vystřižené z devadesátých let minulého století. Pod albem "The Ancient Ritual of Death" jsou podepsáni jedni z nejpovolanějších - vokalista John McEntee (Incantation), bubeník Bob Bagchus (Infidel Reich, ex-Asphyx) a kytarista, basák A.J. van Drenth (Temple, ex-Beyond Belief). Trojice zkušených padlých andělů hraje hudbu, která je jejich srdci nejbližší. A z nahrávky je to hodně cítit. Vy, kteří rádi a často nasloucháte ozvěnám z podsvětí, byste měli být nadšení a spokojení jako já. Podobná hudba musí vznikat ve starých katakombách, na opuštěných hřbitovech, případně v márnicích, do jejichž stěn jsou otisknuty všechny bolesti světa. Členové BEAST OF REVELATION jsou vynikající muzikanti, kteří zároveň dokáží napsat skvělé skladby. Album drží pohromadě jako znovu sešitá mrtvola. Je chladným a syrovým odkazem na kapely typu AUTOPSY, WINTER, CELTIC FROST, CATHEDRAL, ASPHYX a je také pochmurným obřadem, u kterého ožívají duše dávno zemřelých. Songy se nejdříve kolem mě plazily jako klubko jedovatých hadů, abych byl následně uštknut a navěky proklet. Dlouhé melodie se táhnou jako zkažená hustá krev. Jsou věci mezi nebem a zemí, které nelze pochopit a odněkud z těchto míst pochází i nahrávka "The Ancient Ritual of Death". Deska se skvělým zvukem, obalem a spoustou morbidních nápadů. Tohle není jen obyčejná hudba, ale spíš obřad pro vyvolávání nočních můr. V některých momentech doslova cítím, že se mě dotýká samotná Smrt. Temný death doom metalový rituál, u kterého praskají kosti mrazem!Asphyx says:

Worms crawl out of the eye sockets, the flesh falls off the bones. You're lying on a stone table waiting for the Last Judgment. The ancient catacombs had experienced a lot, but so much cold had not yet penetrated into anyone's body. I feel that there is only darkness around me and nothing else. I fear every shadow. The coffin is ready. Mysterious symbols are carved on its wooden walls. My journey to the other side will be very painful. The pure immaculate evil is coming. Beware!

Death doom metal crypt entitled BEAST OF REVELATION has just been opened. It is full of pus, dirt, hopelessness and impermeable darkness. It hosts the darkest death doom metal rituals like cut out of the 1990s. Under the album "The Ancient Ritual of Death" are signed ones of the most competent - vocalist John McEntee (Incantation), drummer Bob Bagchus (Infidel Reich, ex-Asphyx) and guitarist, bassist A.J. van Drenth (Temple, ex-Beyond Belief). The three experienced fallen angels play the music closest to their hearts. And you can feel it from the record.Those who love and often listen to echoes from the underworld should be as satisfied and happy as I am. Similar music must be produced in old catacombs, abandoned cemeteries, or in the morgue, into whose walls all the pains of the world are imprinted. Members of BEAST OF REVELATION are excellent musicians who can also write great songs. The album holds together like an again stitched corpse. It is a cold and raw reference to bands like AUTOPSY, WINTER, CELTIC FROST, CATHEDRAL, ASPHYX and it is also a gloomy ceremony where souls of long-dead people come to life. The songs crawled around me like a ball of poisonous snakes and I was bitten and cursed forever. Long melodies stretch like spoiled dense blood. There are things between heaven and earth that cannot be understood, and somewhere from these places comes the record "The Ancient Ritual of Death". The album with great sound, cover art and lots of morbid ideas. This is not just ordinary music, but rather a ceremony to invoke nightmares. In some moments I literally feel that Death itself is touching me. Dark death doom metal ritual, where bones crack by frost!


Tracklist:
01. Legions (6:38)
02. The Great Tribulation (4:26)
03. The Cryptic Void (5:33)
04. The Fallen Ones (6:15)
05. Beast VI (1:24)
06. The Days of Vengeance (5:10)
07. The Ancient Ritual of Death (5:53)
08. The Unholy Roman Empire (5:22)
09. We, the Lords of Chaos (3:06)

Line Up:
drummer Bob Bagchus (Infidel Reich, ex-Asphyx)
guitarist/bassist A.J. van Drenth (Temple, ex-Beyond Belief)
vocalist John McEntee (Incantation)

https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/album/beast-of-revelation-the-ancient-ritual-of-death
https://www.facebook.com/officialbeastofrevelation/
https://ironbonehead.de/

Share this games :

TWITTER