DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 2. března 2020

Home » » Recenze/review - FOREVER DEAD - Tales from Beyond (2020)

Recenze/review - FOREVER DEAD - Tales from Beyond (2020)


FOREVER DEAD - Tales from Beyond
CD 2020, vlastní vydání 

for english please scroll down


Opuštěný dům plný šílenství. Dlouhé temné chodby. Která kobka byla tvoje? Vzpomínáš si? V téhle místnosti si dostal první injekci a zde ti poprvé operovali hlavu. Odřízli ti kus lebky, vložili dovnitř kovovou destičku a potom z tebe byl už navěky někdo jiný. Stal si se oddaným, přestal v tobě doutnat oheň. Tenkrát se to tak s těmi, co se nechtěli zařadit, dělalo. Vystupoval si z davu, měl divné nápady a potom taky, přestal si věřit v Boha. Nezůstalo ti nic, ani víra, ani naděje. Jenom death metal. 

Ano, hudba dokáže člověka probudit, ponechat jej naživu. Brodím se řekou krve již dlouhá léta a stále rád objevuji nové smečky, které když si poslechnu, tak zanechají v mé hlavě temné otisky. Na francouzské FOREVER DEAD jsem narazil díky doporučení od bandcamp. Jako první mě zaujal obal od Tata Kumislizer Art. A potom? Potom jsem po několika skladbách propadl peklu. 
Představte si, že sedíte svázaní na židli a léčí vás vpichováním jehel do různých částí těla. Jednou přestanete vidět, potom cítit nohy. Pestrá paleta bolesti je stejně návyková jako prvotina "Tales from Beyond". Na albu se mi líbí, jak si dokáže kapela hrát s melodiemi. Muzikanti jsou na tom dobře nejen jako řemeslníci, ale i jako skladatelé. Každý song má svoji náladu a navíc ji dokáže na mě přenést. Nahrávka drží pohromadě i jako celek. Do klasického (i melodického) death metalu jsou přidávány kousky thrashe i náznaky blacku. Všechno odsýpá tak nějak samozřejmě, skladby gradují, řežou a pálí. Poslech ze všeho nejvíc připomíná setkání s bájnou hydrou z děl H.P. Lovercrafta. Každý den debutuje na světě velké množství kapel. Ale jen některé stojí za pozornost. FOREVER DEAD patří mezi vyvolené, to vám podepíšu vlastní krví. Naše společná setkání byla velmi příjemná a v dlouhých temných chodbách domu šílenství vynikla tahle deska mocně, mohutně a syrově. Promyšlený, inteligentní death metal, který připomíná opus smrti!Asphyx says:


Abandoned house full of madness. Long dark corridors. Which cell was yours? Do you remember? In this room you got your first injection, and here they first operated your head. They cut off a piece of your skull, put a metal plate inside, and then you were someone else forever. You have become a devotee, the fire in you gone. That was the way how to sort out troublemakers who don‘t want to join. You stood out from the crowd, you had strange ideas, and then you stopped believing in God. You have nothing left, neither faith nor hope. Just death metal.

Yes, music can awake a person, keep him alive. I have been wading through the river of blood for many years and I still like to discover new bands to listen, and they eave dark imprints in my head. I found French FOREVER DEAD thanks to a bandcamp recommendation. I was first impressed by the cover by Tata Kumislizer Art. And then? Then after a few songs I fell into hell.

Imagine sitting on a chair and healing you by inserting needles into different parts of your body. Once you stop seeing, then feel your feet. The varied palette of pain is as addictive as the first alum „Tales from Beyond“. On the album I like how the band can play with melodies. Musicians are doing well not only as musicians but also as composers. Every song has its mood and it can transfer it to me. The record is held together as a whole. Into the classic (and melodic) death metal are added pieces of thrash and black hints. Everything dump off of course, the songs graduate, cut and burn. Listening most of all resembles the encounter with the mythical Hyde from the works of H.P. Lovercraft. Every day a large number of bands make their debuts in the world. But only some worth for attention. FOREVER DEAD is one of the chosen ones, I will sign it with my own blood. Our meetings were very pleasant, and in the long, dark corridors of the house of madness, this album excelled powerfully and crudely. Thoughtful, intelligent death metal that reminds us opus of death!Tracklist:
01. The Horror in the Burial Ground P1
02. The Horror in the Burial Ground P2
03. Haunted Remains
04. Four o'Clock
05. Back from the Crypt
06. Dark Soul
07. Lex mortis
08. The Curse from R'hyleb
09. Prophetic Possession
10. Gorghar by the Greats Old Ones
11. Beast of War
12. Till All the Seas
13. Ya isa ya ri ega bi esha xi yilqa


band:
The Gate - Razor - RafaL

https://foreverdead1.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/Foreverdead-115090149880726/
Share this games :

TWITTER