DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 2. dubna 2020

Home » » Recenze/review - PERDITION TEMPLE - Sacraments of Descension (2020)

Recenze/review - PERDITION TEMPLE - Sacraments of Descension (2020)


PERDITION TEMPLE - Sacraments of Descension
CD 2020, Hells Headbangers Records

for english please scroll down


Už zase hoří obrácené kříže. Svatá válka, zástupy zaslepených pochodují na jistou smrt. Ve jménu padlé modly. Plameny se začínají pomalu přibližovat. Děs v očích, ale zároveň osvobození, protože dlouhé mučení se již nedalo vydržet. Postavy v kápích, prý si propadla ďáblu. Inkvizice, nenávist. Všichni odříkávají pokřivenou modlitbu, jenom jeden kněz má úsměv na tváří. Nasává bolest i nenávist, které se kolem vznáší jako hejno krkavců. Poslední výkřik a propadneš navěky peklu. Amen! Svět už dávno shořel na popel.

PERDITION TEMPLE jsou black death metaloví kacíři ze Spojených států, kteří hrají absolutně nihilistickou hudbu. V jejich skladbách se opět potkávají ďábel s démony a i nová deska smrdí sírou. Už při prvním poslechu si připadám jako ve starých katakombách, kde se mučili nevěřící. Peklo opravdu existuje!


 


Kolem oltáře sedí všichni démoni, všichni padlí andělé a poslouchají novou desku "Sacraments of Descension". Kývají uznale hlavami a užívají si hudbu ve stylu KRISIUN, ANGELCORPSE, MORBID ANGEL, DIABOLIC, IMPIETY, DEICIDE, SINISTER ("Cross the Styx"). Floridský death metal je zde kombinován se špinavým black metalem. Mezi stíny vás uvede již monumentální obal od Daniela Corcuera a o skvělém zvuku (Jarrett Pritchard) netřeba diskutovat, je zkažený a chorobný jako rozkládající se mrtvola. Vše sedí perfektně na svých místech. Snad jen občas mi připadá, že se riffy opakují v až příliš rychlém a stále stejném tempu. To je ale jen drobnost, která mi nemůže pokazit celkový dojem. Obraťte všechny kříže směrem dolů, zapalte ohně! Po téhle desce zůstává jen spálená země. Nihilismus, blasfemie, nekompromisní a temné vyhlazení mozku! Mám rád, když cítím z hudby energii a sílu, nenávist a rouhání. U "Sacraments of Descension" se mi všeho dostalo mírou vrchovatou! Lidstvo je dávno tak zkažené, že si zaslouží už jen zatracení. Album muselo být nahráno na odvrácené straně našeho světa. Pekelný black death metal, u kterého shoříte na popel!Asphyx says:

Reverse crosses are burning again. Holy war, the masses of blinds march to death. In the name of fallen idols. The flames are slowly approaching. Terror in the eyes, but at the same time liberation, because long torture could no longer be sustained. The hooded figures, she said, fell to the devil. Inquisition, hate. They all say a crooked prayer, only one priest has a smile on his face. It sucks in the pain and hatred that floats around like a flock of ravens. One last cry and you will forever hell. Amen! The world has long since burned to the ashes.

PERDITION TEMPLE are black death metal heretics from the United States playing absolutely nihilistic music. In their compositions, the devil meets demons again and even the new album smells of sulfur. Already at the first listening I feel like in old catacombs, where unbelievers were tortured. Hell really exists!All the demons, all the fallen angels are sitting around the altar listening to the new album "Sacraments of Descension". They nod in acknowledgment and enjoy music in the style of KRISIUN, ANGELCORPSE, MORBID ANGEL, DIABOLIC, IMPIETY, DEICIDE, SINISTER ("Cross the Styx"). Florida's death metal is combined with dirty black metal. Daniel Corcuer's monumental cover will put you in the shadows, and the great sound (Jarrett Pritchard) needn't be discussed; Everything fits perfectly in place. Perhaps only occasionally it seems to me that the riffs repeat at too fast and at the same rate. But this is just a small thing that cannot spoil the overall impression. Turn all the crosses down, light the fire! Only burnt ground remains on this record. Nihilism, blasphemy, uncompromising and dark brain smoothing! I like it when I feel energy and power, hate and blasphemy from music. With "Sacraments of Descension" I got everything up high! Humanity has long been so corrupt that it deserves only damnation. The album had to be recorded on the far side of our world. Hellish black death metal to burn you to the ashes!Tracklist:
01. Nemesis Obsecration
02. Desolation Usurper
03. Eternal Mountain
04. Devil's Countess
05. Crypts of Massacre
06. Carnal Harvest
07. Red Reaping
08. Antichrist


band:
Gene Palubicki = Guitars/Vocals, Ronnie Parmer = Drums, Alex Blume = Bass/Live Vocals

https://perditiontemple.bandcamp.com/album/sacraments-of-descension
https://www.facebook.com/perditiontemple/

https://shop-hellsheadbangers.com/
Share this games :

TWITTER