DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 6. června 2020

Home » » Recenze/review - NECROMORBID - Sathanarchrist Assaulter (2020)

Recenze/review - NECROMORBID - Sathanarchrist Assaulter (2020)


NECROMORBID - Sathanarchrist Assaulter
CD 2020, Caligari Records

for english please scroll down


Každý máme o pekle jiné představy. Pro někoho je jen imaginární protiváhou nebe, jiný před sebou vidí přesné a ostré obrazy. Kupříkladu já si jej nejčastěji představuji jako podzemní chrám, ve kterém sedí na trůně samotný Satan a kolem jeho věrní. Negace dobra, utrpení, lidská špína a odpad. Občas mám pocit, že náš svět je pohlcen temnotou, hloupostí a nízkými pudy. Na stěnách visí hříšníci a jsou bičováni vlastními zlými skutky. A aby toho nebylo málo, tak je jim pouštěn ortodoxní black death metal. Z obrovských reproduktorů, které obsluhuje vždy jeden z démonů, řve nahlas nová deska italských NECROMORBID.


Absolutní devastace, šílenství, maniakální riffy, rychlost, zběsilost. "Sathanarchrist Assaulter" je pravověrnou, nekompromisní a absolutně nihilistickou nahrávkou. Je z ní cítit opravdové peklo na několik kilometrů daleko. Inferno!

NECROMORBID vám propláchnou mozek kyselinou ve stylu DEOCLETIAN, DIABOLIC, MORBOSIDAD, DIOCLETIAN, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY, REVENGE. Italové neznají žádné slitování. Deska je postavena na pevných základech, má jasný a jednoznačný cíl - převrátit všechny kříže směrem dolů, exhumovat veškeré dostupné zlo a nakumulovat jej do hudby. Zpočátku se bude mnohým zdát album nepřehledné, jednotvárné a monotónní, ale doporučuji pečlivý poslech, tmu, chlad a uvidíte, že nakonec to přijde. Také, jako já, budete díky "Sathanarchrist Assaulter" prokleti a dáte se na obrácenou víru. Letošní novinka, a také druhý dlouhohrající počin kapely, se tak stává spíše okultním obřadem, než jen obyčejnou hudbou. Brána do pekla byla otevřena, jezdci apokalypsy jsou připraveni. Říkají si NECROMORBID a zůstává po nich jen spálená země. Absolutní, totální, black death metalové vyhlazení! Překapaný nihilismus! Ryzí, pravé, prašivé peklo! Slyšte nářek všech prokletých!
Asphyx says:


We each have different imagines about hell. For some it is just an imaginary counterweight to the heaven, others see accurate and sharp images. For example, I most often imagine it as an underground temple in which Satan himself sits on a throne and his faithful around him. Negation of good, suffering, human dirt and waste. Sometimes I feel that our world is engulfed in darkness, stupidity and low instincts. Sinners hang on the walls and are whipped by their own evil deeds. And to make matters worse, they are playing orthodox black death metal. A new album of Italian NECROMORBID record roars loudly from the huge speakers, which are always operated by one of the demons.

Absolute devastation, madness, manic riffs, speed, fury. "Sathanarchrist Assaulter" is an orthodox, uncompromising and absolutely nihilistic recording. You can feel real hell a few kilometers away. Hell!

NECROMORBID will flush your brain with acid in the style of DIABOLIC, MORBOSIDAD, DIOCLETIAN, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY, REVENGE. The Italians have no mercy. The record is built on solid foundations, has a clear and unambiguous goal - to turn all the crosses down, exhume all available evil and accumulate it in music. At first, the album will seem confusing, monotonous, but I recommend careful listening, darkness, coldness and you will see that it will come eventually. Also, like it happened to me, you will be cursed by the "Sathanarchrist Assaulter" and you will be converted to reverse faith. This year's album, as well as the band's second full-length act, thus becomes an occult ceremony rather than just ordinary music. The gate to hell has been opened, the riders of the apocalypse are ready. They call themselves NECROMORBID, and only scorched earth remains behind them. Absolute, total, black death metal extermination! Dripping nihilism! Pure, real, dusty hell! Hear the cries of all the damned!


Tracklist:
01. Intro
02. Victorious Reign of the Chaoshammer
03. Horned Omnipotence Imposition
04. Baphometic Terrorstorm
05. Triumphant Luciferian Splendour
06. Immortal Rites of Satanic Devotion
07. Ascension of Qliphotic Sorcery
08. The Profane Majesty of Barbaric Onslaught
09. Outro

band:
Dysangelium - Blasphemous Hymns And Axe Devastating Terror
Bestial Desecrator - Unearthly Beats Of Infernal Frequencies
Arch Commander Equinox - IV Strings Of Chainsaw Annihilation

https://caligarirecords.bandcamp.com/album/sathanarchrist-assaulter
https://www.facebook.com/Necromorbid/
http://www.caligarirecords.com/

Share this games :

TWITTER