DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 23. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SEDIMENTUM - Suppuration morphogénésiaque (2022)

Recenze/review - SEDIMENTUM - Suppuration morphogénésiaque (2022)


SEDIMENTUM - Suppuration morphogénésiaque
CD 2022, Memento Mori / Me Saco un Ojo Records

for english please scroll down

Rezavý nůž, zabodnutý přímo do břicha. Snět, která započala svoji práci. Jsi nakažený, hniješ zaživa. Stáváš se pomalu nemrtvým a nevíš, jestli je to díky mokvající ráně nebo poslechem nové desky šílenců SEDIMENTUM. Pokud rádi a často trávíte svůj čas v temnotě, neváhejte ani chvilku. Tady se hraje upřímně, surově, s nadšením pro poslední věci člověka. Neboj, už to nebude dlouho trvat a budeš mezi námi, mezi přízraky.

SEDIMENTUM je pro mě novým jménem. A nutno rovnou napsat, že mě jejich tvorba velmi zaujala. Pánové hrají přesně tím způsobem, jaký mám nejraději. Ošklivě a plesnivě, s takovou tou černou jiskrou, která vám musí být dána. Jinak pravý death metal nikdy nepochopíte. Nůž zajíždí hlouběji do vnitřností a já se usmívám. Už to nebude dlouho trvat a stanu se konečně zombie. 


"Suppuration morphogénésiaque" je napsáno zkaženou krví. Na starý pergamen, nalezený v hrobě padlého mnicha. Inspiraci pánové čerpali ve stejných katakombách jako INCANTATION, FUNEBRARUM, DISMA, PHRENELITH, UNDERGANG, SLUGATHOR, TOMB MOLD, UNDEATH. Kanaďané jsou typickými představiteli toho nejopravdovějšího undergroundu. Jejich skladby jsou složeny s jasným úmyslem vykostit vás zaživa. S řemeslnou zručností, zvukem, ani obalem nemám žádný problém. Naopak, je slyšet a vidět, že všichni zúčastnění rozumí své morbidní práci. SEDIMENTUM jsou jako parta zkušených hrobníků, kteří se učili od mistrů v oboru. Zároveň přinášejí nový, pěkně zahnívající a smradlavý vítr do katakomb. Poslech se tak stává dokonalou exhumací, případně ohledáním staré mrtvoly. Je vám doufám jasné, jak zemřela. Ano, někdo ji probodl rezavým nožem. V temné uličce, s jasným úmyslem. Pohodit tělo mezi odpadky a nakreslit nad něj pentagram. Alespoň tak na mě "Suppuration morphogénésiaque" působí a tak ji vnímám já. Rád se k nové desce vracím, postupně se stala mojí součástí, krví, která mi jako nějaká stará choroba začala kolovat v žilách. Chladné, mrazivé melodie, ozvěny ze záhrobí, mokvající rány, u kterých nikdy nejde zastavit krvácení. SEDIMENTUM nám přinášejí jenom absolutní zlo. Je na čase otevřít další hrob a přidat pořádně hlasitost. Temný, čerstvě otevřený, death metalový hrob!


Asphyx says:

A rusty knife stabbed right through the stomach. A dream that has begun its work. You're infected, you're rotting alive. You're slowly becoming undead, and you don't know if it's because of the swelling wound or listening to the new record from the insane SEDIMENTUM. If you like and often spend your time in the dark, don't hesitate a moment. Here, the music is honest, raw, and enthusiastic. Don't worry, it won't be long before you're among us, among the ghosts.

SEDIMENTUM is a new name for me. And I have to say that I'm very interested in their work. They play in the way I like best. Ugly and mouldy, with that black spark that you have to be given. Otherwise you will never understand true death metal. The knife goes deeper into my gut and I smile. It won't be long now before I finally become a zombie.


"Suppuration morphogénésiaque" is written in tainted blood. On an old parchment found in the grave of a fallen monk. The gentlemen drew inspiration from the same catacombs as INCANTATION, FUNEBRARUM, DISMA, PHRENELITH, UNDERGANG, SLUGATHOR, TOMB MOLD, UNDEATH. The Canadians are typical representatives of the truest underground. Their songs are composed with the clear intention to bone you alive. I have no problem with the craft, the sound, or the cover art. On the contrary, you can hear and see that everyone involved understands their morbid work. SEDIMENTUM are like a bunch of experienced gravediggers who have learned from the masters of the profession. At the same time, they bring a new, pretty rotten and smelly wind to the catacombs. Listening to them becomes the perfect exhumation or viewing of an old corpse. I hope it's clear to you how she died. Yes, someone stabbed her with a rusty knife. In a dark alley, with clear intent. To toss the body in the garbage and draw a pentagram over it. At least that's how "Suppuration Morphogénésiaque" strikes me, and that's how I see it. I like to come back to the new record, it gradually became a part of me, a blood that started to circulate in my veins like some old disease. Cold, chilling melodies, echoes from beyond the grave, swollen wounds that never stop bleeding. SEDIMENTUM bring us only absolute evil. It's time to open another grave and turn up the volume. A dark, freshly opened, death metal grave!


Tracklist:
01. Krypto Chronique II
02. Excrétions Basaltiques
03. Suppuration Morphogénésiaque
04. Funestes Manifestations
05. Nécromasse
06. Supplice
07. Un Grotesque PanoramaShare this games :

TWITTER