DEADLY STORM STRÁNKY/PAGES

sobota 1. října 2022

Recenze/review - PURE MASSACRE - Pure Massacre (2022)


PURE MASSACRE - Pure Massacre
CD 2022, vlastní vydání

for english please scroll down

Slibovali mi slávu a bohatství. Místo toho hniju v zákopech a bojím se vlastního stínu. Kolem umírají mí kamarádi a jedinou útěchou je hudba. Vzal jsem si s sebou novou nahrávku německých death metalistů PURE MASSACRE. Píšu o ní v dopisech domů. O bolesti, o strachu, o násilí. Ale také o skvělé hudbě, o nadšení, o smrti. Rád a často navštěvuji staré hřbitovy. Na jednom náhrobku jsem našel jméno kapely. Nedivím se, je skvělá!

Dobrý death metal v sobě musí mít sílu a energii. Pořádnou porci temnoty a chladných melodií. Němci tohle všechno umí a dělají to s elegancí starých mistrů. Není divu, kapela je složená ze samých zkušených muzikantů (pamětníci určitě znají německé REQUIEM). Novinka je trefou přímo do srdce. Do srdce všech starých metalových fanoušků. 


"Pure Massacre" je albem, ze které je cítit inspirace starými death metalovými smečkami (BOLT THROWER, MORGOTH, MASSACRE, OBITUARY, JUNGLE ROT). Navíc jsou přidávány vlastní, ostré a šílené nápady. Nejedná se ale jen o poctivé řemeslo s velmi dobrým zvukem i obalem, ale i o nahrávku, která drtí kosti. PURE MASSACRE v sobě zkrátka mají pradávnou jiskru, touhu ničit, která se podle mého nedá naučit. Musíte jí mít v sobě, musíte smrtícím kovem žít. Jsem při poslechu opravdu vojákem v zákopech, který moc dobře ví, že zítra půjde na jistou smrt. Užívám si jednotlivé skladby a těším se, až mi někdo vystřelí mozek z hlavy. Dovedu si představit malý klub se spoustou oddaných fanoušků. Budu stát vepředu, s pivem v ruce a usmívat se. Tohle je totiž přesně metal, který mi koluje v žilách. Starý, plesnivý, návykový, jako ten nejlepší jed. "Pure Massacre" mi postupně proniklo do krve. Usadilo se mi v hlavě a rád jsem se k němu vracel. Není to sice nic nového, ani převratného, ale má v sobě něco navíc, co je odlišuje od ostatních. Řezající riffy,  démonický vokál, nálady, podobající se bojišti. Narodíme se a po pár letech začneme pochodovat v řadě. Až do smrti, až do úplného konce. PURE MASSACRE jsou pro mě velkým překvapením a mohu vám je jen doporučit. Death metalový buldozer, který vám přeláme všechny kosti v těle!


Asphyx says:

They promised me fame and fortune. Instead, I rot in the trenches, afraid of my own shadow. My friends are dying all around me, and music is my only solace. I took with me a new record by German death metallers PURE MASSACRE. I write about it in letters home. About pain, about fear, about violence. But also about great music, about passion, about death. I like to visit old cemeteries often. I found the band's name on one tombstone. I'm not surprised, it's great!

Good death metal has to have power and energy in it. A good dose of darkness and cold melodies. The Germans can do all that and they do it with the elegance of the old masters. No wonder, the band is made up of all experienced musicians (those who remember will know German REQUIEM). The new one is a hit right in the heart. Into the heart of all old metal fans.


"Pure Massacre" is an album from which you can feel the inspiration of old death metal bands (BOLT THROWER, MORGOTH, MASSACRE, OBITUARY, JUNGLE ROT). In addition, their own sharp and crazy ideas are added. But this is not only honest craft with very good sound and cover art, but also a bone crushing record. In short, PURE MASSACRE have an ancient spark in them, a desire to destroy that I don't think can be taught. You have to have it in you, you have to live the death metal. Listening to it, I'm really a soldier in the trenches, who knows very well that tomorrow he will go to certain death. I enjoy each song and look forward to someone blowing my brains out. I can imagine a small club with a lot of dedicated fans. I'll be standing up front, beer in hand, smiling. Because this is the kind of metal that runs through my veins. Old, mouldy, addictive, like the best poison. "Pure Massacre" has gradually seeped into my blood. It settled in my head and I loved coming back to it. It's nothing new or groundbreaking, but it has something extra that sets it apart from the rest. Cutting riffs, demonic vocals, battlefield-like moods. We're born and after a few years we start marching in line. Till death, till the end. PURE MASSACRE are a big surprise for me and I can only recommend them to you. A death metal bulldozer that will break every bone in your body!


Tracklist:
01. Along The Bloodred Path
02. In Blood And Flames
03. Pure Massacre
04. 1914
05. The Void
06. The Awakening
07. A Rising Darkness
08. That Means War