DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 9. února 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ABRADED - Unadulterated Perversity (2023)

Recenze/review - ABRADED - Unadulterated Perversity (2023)


ABRADED - Unadulterated Perversity
CD 2023, Aggressively Uninterested

for english please scroll down

Fascinace krví, fascinace strachem oběti. Rád se vždy díval, když z ní unikal život. Pomalu vyhasínající oči, přechod na druhou stranu. Lidská mysl bývá někdy hodně temná a pokřivená. Nesnesl světlo, raději trávil svůj čas v dlouhých chodbách podsvětí. Ven vycházel jenom na lov. Zrodil se ze tmy, ze šílenství, z nicoty. Abyste jej pochopili, musíte poslouchat morbidní nahrávky, jako je ta od amerických ABRADED.

Ti letos přicházejí se svým druhým dlouhohrajícím albem. Nadále na něm rozvíjejí svoje kruté a ošklivé myšlenky. Novinka musela vznikat na místech, jako jsou ta z úvodu dnešní recenze. Nechte se pozvat na děsivý, hororový zážitek. Uslyšíte death metal a grindcore té nejvyšší kvality. Lebka vám pukne tlakem a strachem!


Nová nahrávka je opět volným pokračováním toho, co hrály a hrají kapely typu UNDERGANG, CIANIDE, AUTOPSY, MORTICIAN, nebo staří CARCASS. Buďte ve střehu, tahle bestie vám může prokousnout hrdlo během několika okamžiků. Užívám si masivní a hutný zvuk, ostré riffy, démonický vokál, ale hlavně celkovou atmosféru. Nálady známé ze starých katakomb, ze hřbitovů, na kterých byli pohřbíváni pouze vrazi a démoni. Jedná se o hluboký, nekompromisní underground se vším, co k tomu patří. Jako bych přistoupil ke staré, plesnivé rakvi a dlouho se díval na mrtvé tělo. To po nějaké době znovu obživne a prokousne mi hrdlo. Někteří z nás šíří zlo ještě dlouho po smrti. "Unadulterated Perversity" je jako mokvající, neléčený vřed, který právě někdo prořízl. Vytéká z něj hnis a špína, zlé myšlenky. Hudba se zde opravdu zrodila z černé, hnusné tmy, ze šílenství, z nicoty. Abyste ji pochopili, musíte poslouchat morbidní nahrávky, jako je ta od amerických ABRADED. Během společných setkání nebude existovat nic jiného, než chlad, nenávist, vztek a strach. Bylo mi velkou ctí znovu kapelu potkat na mých nekonečných toulkách na onom světě. Dostanete zde smrtící kov, známý ze starých piteven, z jatek, na kterých občas zmizela nějaká těla. Pánové vás pohřbí zaživa! Proklejí a dokonale zničí svojí hudbou! Death grindová devastace lidské mysli!


Asphyx says:

Fascination with blood, fascination with the victim's fear. He always liked to watch when life leaked out of her. Slowly extinguishing eyes, crossing over to the other side. The human mind can be very dark and twisted. He couldn't stand the light, preferred to spend his time in the long corridors of the underworld. He only went out to hunt. He was born out of darkness, out of madness, out of nothingness. To understand him, you have to listen to morbid records like the one by the American ABRADED.

This year they come with their second full-length album. On it they continue to develop their cruel and ugly ideas. The novelty must have originated in places like the ones at the beginning of today's review. Let yourself in for a terrifying, horror-filled experience. You will hear death metal and grindcore of the highest quality. Your skull will burst with pressure and fear!
The new record is again a free continuation of what bands like UNDERGANG, CIANIDE, AUTOPSY, MORTICIAN, or old CARCASS used to play. Be on your guard, this beast can bite your throat in a matter of moments. I enjoy the massive and dense sound, the sharp riffs, the demonic vocals, but most of all the overall atmosphere. Moods familiar from old catacombs, from graveyards where only murderers and demons were buried. This is a deep, uncompromising underground with everything that goes with it. It's like walking up to an old, moldy coffin and looking at a dead body for a long time. After a while, it comes back to life and bites my throat. Some of us spread evil long after we're dead. "Unadulterated Perversity" is like a festering, untreated ulcer that someone just cut open. It oozes pus and filth, evil thoughts. The music here is really born out of black, ugly darkness, out of madness, out of nothingness. To understand it, you have to listen to morbid recordings like the one by the American ABRADED. During their encounters together there will be nothing but coldness, hatred, anger and fear. It was a great honour to meet the band again on my endless wanderings in the hereafter. Here you get the deadly metal, familiar from the old slaughterhouses, from the slaughterhouses where bodies sometimes disappeared. The gentlemen will bury you alive! They will curse and destroy you with their music! Death grind devastation of the human mind!


Recenze/review - ABRADED - Abraded (2021):
https://www.deadlystormzine.com/2021/12/recenzereview-abraded-abraded-2021.htmlTracklist:
01. Unadulterated Perversity
02. Nothing Left To Lose
03. Putrefying Cunnilinguis
04. The Hillsnatch
05. Capricious Anamnesis
06. They Die
07. Ontologically Recapitulated Phylogenesis
08. Forced Inoculation
09. Hide
10. Archetypal Emanations
11. Noxious Fumes


Share this games :

TWITTER