DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 21. listopadu 2023

Recenze/review - HELLFROST - Hellfrost (2023)


HELLFROST - Hellfrost
CD 2023, Curtain Call Records

for english please scroll down

Když sestoupíš v katakombách až úplně dolů, do těch nejtemnějších koutů, potkáš tam ohořelá těla. Blízkost pekla je znát i v hudbě, která se zde hraje. Zavřeni před současným podivným světem, jsou zde zakonzervovány hudební styly, které zažily svoji největší slávu v devadesátých letech minulého století. Black metal, death a thrash, vše náležitě špinavé a temné. Tančí se tu mezi shnilými rakvemi. A dělá se to ještě s nadšením a odhodláním. Někdy si připadám už starý. Když totiž poslouchám podobné desky, jako tu od HELLFROST z Floridy, usmívám se. Tohle je přesně kov, který koluje i v mých žilách.

Stačí si sednout a poslouchat pozorně. Najednou nebudete v prázdném a studeném pokoji, ale daleko v močálech, ve kterých hnijí těla hříšníků. Ulicemi se toulají přízraky a když je potkáte, tak máte jedinou jistotu. Podříznou vám hrdlo. A když budete padat překvapení k zemi, budete se cítit přesně tak, jako při společných setkáních s touhle desku. Hraje se zde totiž pravý, nefalšovaný a ryzí underground. Podepisuji vlastní krví!


Pod HELLFROST jsou podepsáni zkušení muzikanti. Ti nejen, že umí perfektně hrát, ale také umí složit songy, které hoří jasným plamenem. Není to ale jenom dobré řemeslo, slyším zde i kus srdce, takové té pradávné patiny, kterou mám tolik rád. Když stejnojmenné letošní album slyším, nejsem dávno na tomhle světě. Daleko od válek, od lidské přetvářky, lží a falše. Takhle jsem extrémní metal vždycky vnímal. Už přes třicet let se toulám podzemím a vyhledávám smečky jako jsou HELLFROST. Kurva brácho, jak je možné, že se s vaší hudbou setkávám poprvé? Ihned jsem si sehnal i předchozí CD a uspořádal jsem spoustu démonických seancí. Hrozně nerad kapely k někomu přirovnávám, ale zde se hraje to nejlepší ze stejných katakomb, jako SOLSTICE, MASSACRE, OPPROBRIUM, INHUMAN CONDITION, DECEASED, MALEVOLENT CREATION, POSSESSED, VITAL REMAINS. Vše je ale navíc zahalené do black metalové mlhy. Bylo pro mě hrozně příjemné exhumovat tento hrob. Nalezl jsem v něm nejen obrovskou porci skvělých riffů, chorobného vokálu a zničujících bicích, ale také kus svých vlastních vzpomínek. Navíc, zvuk zabíjí a obal je poctivě ďábelský. Možná se jednou rozpadnu v prach a budu jen spálenou mrtvolou z úvodu dnešního článku, ale než se tak stane, tak si budu rvát "Hellfrost" do hlavy pod tlakem. Když sestoupíš v katakombách až úplně dolů, do těch nejtemnějších koutů, potkáš tam ohořelá těla. Blízkost pekla je znát i na hudbě, která se zde hraje. Syrový, ryzí, maniakální blackened death metal, u kterého shoříte na popel! Temnota z nejhlubších katakomb!Asphyx says:

If you go all the way down in the catacombs, into the darkest corners, you will find charred bodies. The proximity to hell is also evident in the music that is played here. Closed off from the strange world of today, musical styles that were at their greatest in the 1990s are preserved here. Black metal, death and thrash, all suitably dirty and dark. Dancing among the rotting coffins. And it's done with enthusiasm and determination. Sometimes I feel old. Because when I listen to records like the one from Florida's HELLFROST, I smile. This is the metal that runs through my veins.

Just sit down and listen carefully. Suddenly you won't be in an empty and cold room, but far away in the swamps where the bodies of sinners rot. Ghosts roam the streets, and when you meet them, the only certainty you have. They will slit your throat. And when you fall to the ground in surprise, you'll feel just like you did when you met this board. Because this is the real, unadulterated and pure underground. Signed in my own blood!


HELLFROST is signed by experienced musicians. They not only know how to play percussively, but also how to compose songs that burn with a bright flame. But it's not just good craftsmanship, I can also hear a piece of heart here, that ancient patina that I love so much. When I hear this year's eponymous album, I'm not long gone from this world. Away from wars, from the pretence, lies and falsehood. That's how I've always seen extreme metal. I've been roaming the underground for over thirty years, seeking out packs like HELLFROST. Fuck, bro, how come this is my first encounter with your music? I immediately got the previous CDs and had a lot of demonic sessions. I hate to compare bands to anyone, but the best of the same catacombs are played here, like SOLSTICE, MASSACRE, OPPROBRIUM, INHUMAN CONDITION, DECEASED, MALEVOLENT CREATION, POSSESSED, VITAL REMAINS. But everything is also shrouded in black metal fog. It was very pleasant for me to exhume this grave. I found not only a huge portion of great riffs, sick vocals and devastating drums, but also a piece of my own memories. Plus, the sound kills and the cover art is honestly diabolical. Maybe one day I'll crumble into dust and just be the charred corpse from the opening of today's article, but until that happens I'll be banging "Hellfrost" into my head under pressure. If you go all the way down in the catacombs, into the darkest corners, you'll find charred bodies. The proximity to hell is evident in the music that is played. Raw, pure, maniacal blackened death metal that will burn you to ashes! Darkness from the deepest catacombs!


Tracklist:
01. Megalodon (03:43)
02. Bloodshot (02:36)
03. Don't Bury Me (03:48)
04. Friday The 13th (04:12)
05. Frozen Soul (04:48)
06. Microplastics (06:00)
07. Razors (03:53)
08. Artificial Intelligence (05:15)Share this games :

TWITTER