DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#VOORHEES. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#VOORHEES. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 29. května 2022

Recenze/review - VOORHEES - Chapter III (2022)


VOORHEES - Chapter III
CD 2022, Cabale Prod

for english please scroll down

Měla si divný pocit, už když si šla spát. Noční můra se stále vrací. Někdo je za dveřmi. Dýchá jako šelma. Jsi již dávno smířená se svým osudem a dnes je pátek třináctého. Skřípot a vrzání, je tady! Nemáš se kam schovat, kam utéct. Pohlédneš do jeho tváře. Je překrásný, ale jeho oči žhnou nenávistí. Usměje se a odejde pryč. Vyděšená a tak trošku zklamaná vyběhneš ven do tmy. Tichá noc, jen ševel listí. Roztrhá tě na kusy. Jako zvěř. Konečně si se dočkala.

Hororoví death metalisté VOORHEES jsou již od svých počátků jednou z mých nejoblíbenějších kapel posledních let (recenze a rozhovor jsou odkazovány dole pod článkem). Líbí se mi, jakým způsobem ke své tvorbě přistupují. Jsou uvěřitelní, syroví a suroví. Jako scény z hororových filmů. Na novou desku "Chapter III" jsem se hodně těšil a neskutečně si ji užívám. 


Stejně si myslím, že pro death metal musíte mít dar, talent znázornit hudbou temné a ošklivé věci. Při poslechu musíte cítit všemi póry těla studené a chladné emoce. VOORHEES tohle všechno umí a dělají to s elegancí starých mistrů. Čerpají ze základů, které položily kdysi kapely typu JUNGLE ROT, OBITUARY, BOLT THROWER, VADER, MASSACRE, CARCASS, INCANTATION. Francouzi navíc přidávají samozřejmě velkou porci svých nápadů. Mají skvělý zvuk (Recorded & mixed by Will Nosphares at "Nosphares Studio", Mastered by Dan Swanö at "Unisound"), děsivě morbidní obal (Fabrice Romo). Po formální stránce je vše v nejlepším pořádku, ale to by v dnešní době nestačilo. Smrt číhá za každým rohem, stíny jsou dlouhé a oči vetřelců září do husté tmy. Připadám si jako po promítání hororového filmu, který se po příchodu domů změní v krutou realitu. VOORHEES mají dar mě rozsekat na malé kousky, rozložit mě na prvočástice. Mám pokaždé, když si desku pustím, velkou chuť pařit jako o závod. Vzít do ruky kladivo a vyrazit do ulic. Zbourat zeď, vykopat si vlastní hrob. Těch obrazů, které mě při poslechu napadají, je samozřejmě velké množství. Připomínají morbidní galerii. Tisíc odstínů krve. Tvoje duše nikdy nenajde klid. Noční můra se vrátila. Má podobu nahrávky "Chapter III". Dnes se budeš bát usnout. Není důvod, jednou tam, na druhou stranu, musíme všichni. Jen si nesmím zapomenout vzít s sebou tohle album. Je totiž skvělé po všech stránkách. Krvavý death metalový horor!


Asphyx says:

You had a weird feeling when you went to bed. The nightmare keeps coming back. Someone's at the door. Breathing like a beast. You've long since accepted your fate, and today is Friday the 13th. Squeaking and creaking, it's here! There's nowhere to hide, nowhere to run. You look into his face. He's beautiful, but his eyes burn with hatred. He smiles and walks away. Scared and a little disappointed, you run out into the darkness. Silent night, just the rustle of leaves. Tears you to pieces. Like a beast. At last.

Horror death metallers VOORHEES have been one of my favourite bands of recent years since their early days (review and interview linked at the bottom of the article). I like the way they approach their work. They are believable, raw and brutal. Like scenes from horror movies. I was really looking forward to the new album "Chapter III" and I'm enjoying it immensely.


Anyway, I think that for death metal you have to have a gift, a talent to represent dark and ugly things through music. You have to feel cold and chilly emotions through every pore of your body when you listen to it. VOORHEES can do all this and they do it with the elegance of the old masters. They draw on the foundations that were once laid by bands like JUNGLE ROT, OBITUARY, BOLT THROWER, VADER, MASSACRE, CARCASS, INCANTATION. The French add of course a big portion of their own ideas. They have a great sound (Recorded & mixed by Will Nosphares at "Nosphares Studio", Mastered by Dan Swanö at "Unisound"), an awesome morbid cover (Fabrice Romo). Formally, everything is fine, but that wouldn't be enough nowadays. Death lurks around every corner, the shadows are long and the eyes of the intruders shine into the thick darkness. I feel like I'm watching a horror movie that turns into a harsh reality when I get home. The VOORHEES have a gift for cutting me into small pieces, breaking me down into my elemental parts. Every time I put the record on, I have a great desire to party like hell. To pick up a hammer and hit the streets. Tear down a wall, dig my own grave. Of course, the images that come to mind when I listen to it are many. They remind me of a morbid gallery. A thousand shades of blood. Your soul will never find peace. The nightmare has returned. It's in the form of a recording called "Chapter III". You'll be afraid to sleep tonight. There's no reason, once there, on the other side, we all have to. I just have to remember to take this album with me. It's great in every aspect. Bloody death metal horror!


about VOORHEES on DEADLY STORM ZINE:


Recenze/review - VOORHEES - Chapter Two (2020)

pondělí 22. listopadu 2021

Recenze/review - VOORHEES - Chapter Two & a Half (2021)


VOORHEES - Chapter Two & a Half
EP 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Chodím rád temným tichým městem. Všichni ještě spí, jen pár stínů čeká ve špinavých uličkách. Vytáhly je ven nutkavé fantazie. O krvi, nenávisti, o vnitřních hlasech, které jako zlí démoni našeptávají. Jdi a zabij. Mám poslední roky pocit, že je mezi lidmi čím dál tím víc zla. Nebo jsme jej měli v sobě vždycky a teď je jen víc vidět? Už dávno vím, že noční klid v ulicích je jen zdánlivý.

Občas se někdo odlepí od stěny a já se leknu. Poslouchám nové EP mých oblíbených VOORHEES. Death metalové kapely z Francie, která ctí staré dobré pořádky. I letos dostaneme tři nové skladby zahrané s elegancí starých hrobníků. 

 

Poslech "Chapter Two & a Half" mi nejvíc připomíná pouliční rvačku, ve které najednou někdo vytáhne nůž. Hudba je to opět velmi uvěřitelná, divoká, neučesaná. Přesně takhle to mám rád. Kapela si na nic nehraje, ze skladeb je cítit, že věří tomu, co hraje. Jsou to přesně tyhle momenty, které dělají z VOORHEES smečku, ke které se tolik rád a často vracím. Pokud se vám líbí třeba takoví JUNGLE ROT, OBITUARY, BOLT THROWER, budete určitě spokojeni. Kolem celé nahrávky se vznáší zvláštní krvavá mlha. Smrti a nenávisti je kolem možná už příliš, lidé dávno nepoužívají mozek, stali se jen ovcemi jdoucími na porážku. Přidávám hlasitost a mám neodbytný pocit, že se v okolí začaly ztrácet mladé dívky. Ulicemi se už dávno vznáší podivný strach. Temné fantazie zvrácených jedinců všechny kolem šokují. Některé pomatené dámy se s nimi chtějí dokonce seznámit. Někdy se mi chce z lidí zvracet. Raději se zavřu do pokoje a poslouchám alba jako je "Chapter Two & a Half". Prašivý zvuk, zajímavý obal, myslím, že fanoušci starého plesnivého smrtícího kovu si nemůžou na nic stěžovat. Old school death metal ostrý jako břitva!


Asphyx says:

I like to walk in a dark quiet city. Everyone is still asleep, only a few shadows waiting in the dirty alleys. They pulled them out of compulsive fantasy. About the blood, the hatred, the inner voices that whisper like evil demons. Go and kill. In recent years, I have felt that there is more and more evil among people. Or have we always had it in us and now there is only more to see? I have known for a long time that the night quiet in the streets is only apparent.

Sometimes someone gets off the wall and I'm scared. I'm listening to the new EP of my favourites VOORHEES. Death metal band from France, which honors the good old order. This year we will also receive three new compositions played with the elegance of old gravediggers.


Listening to "Chapter Two & a Half" reminds me most of a street fight in which someone suddenly pulls out a knife. The music is again very believable, wild, uncombed. That's exactly how I like it. The band doesn't play anything, you can feel the songs believing what they're playing. It is precisely these moments that make VOORHEES a pack to which I return so often and often. If you like such JUNGLE ROT, OBITUARY, BOLT THROWER, you will definitely be satisfied. A strange bloody mist hovers around the entire recording. Death and hatred may be too much around, people haven't used their brains in a long time, they've just become sheep going to slaughter. I turn up the volume and I have an unquenchable feeling that young girls have started to get lost in the area. Strange fear has been floating in the streets for a long time. The dark fantasies of perverted individuals shock everyone around. Some crazy ladies even want to meet them. Sometimes he wants to throw up on people. I prefer to close in the room and listen to albums like "Chapter Two & a Half". Dusty sound, interesting cover, I don't think fans of old moldy deadly metal can complain about anything. Old school death metal razor sharp!


about VOORHEES on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. A Tale From The Dark Side
02. Don't Scream
03. Z Killer

TWITTER