DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#melancholypessimism. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#melancholypessimism. Zobrazit všechny příspěvky

sobota 23. července 2022

Recenze/review - MELANCHOLY PESSIMISM - Shut Up, Give UP And Obey! (2022)


MELANCHOLY PESSIMISM - Shut Up, Give UP And Obey!
CD 2022, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Největším a nejkrutějším jedem jsou lži. Usadí se vám v žilách a postupně rozloží váš mozek. Nevěříte? Tak se rozhlédněte kolem sebe. Krásné tváře s podivným úsměvem. Zamotají vás do svých myšlenek. Rozloží, poníží a některé i totálně zničí. Není úniku - jsou v televizi, na internetu, venku, když se jdete jen tak projít. Chtělo by to oheň, který vše očistí, restartuje a začneme znovu. Svět kolem hoří a tobě jde jen o to, koupit si další zbytečné věci. Už dávno nevíš, co je pravda a co lež.

Měl bych pro vás menší návod na pročištění hlavy. Novou desku moravských bardů MELANCHOLY PESSIMISM. Jsou na scéně dlouhých třicet let a patří k jedněm z mála smeček, které mají stále co říct. Již minulé album "Democracy War Crusade" (recenze i rozhovor odkazovány dole pod článkem) bylo návratem ve velkém stylu. Novinka "Shut Up, Give UP And Obey!" je ještě víc propracovaná, surovější, jedovatější!


Jako každý death metalový gurmán musím ocenit opravdu masivní, hutný a živočišný zvuk. Člověk má pocit, že se ocitl přímo uprostřed laviny z kamení, kostí a lidského svědomí. Zmínit ale musím i obal (JanaVe Art). Ten by mohl být klidně vystaven v morbidní galerii smrti. Mezi těmi nejlepšími. Je až fascinující, v jaké formě po třiceti letech MELANCHOLY PESSIMISM jsou. Divocí, nespoutaní, přesto nezapomínají na skvělé řemeslo. Zase tolik kapel, které umí napsat originální a zajímavé motivy není. Zároveň, a to je pro mě hrozně důležitá věc, se deska neskutečně dobře poslouchá. Jako bych seděl přivázán v nemocničním křesle. Už první injekce ze mě dostane veškerý jed, kterým nás dnešní svět nakazí, ať chcete nebo ne. Songy jsou neskutečně nasypané, maniakální, ale i melodické a svěží. Pánové působí i po tolika letech jako politi mrtvou vodou. Pokud měla být nahrávka "Shut Up, Give UP And Obey!" dárkem k třiceti letům existence, tak se nebývale povedla. Stojím po kolena v krvavé stoce, je mi zima a kolem se jako ostré skalpely vznáší songy z nového počinu. Útočí na mě, zadírají se mi pod kůži, řežou mě hluboko a ihned mokvají jako staré vředy, jako pradávná choroba. MELANCHOLY PESSIMISM ctí své kořeny, ale zároveň jsou pestří, posouvají se dál, stavějí zajímavé kompozice. Dívám se do kaleidoskopu a vidím v něm zvěrstva, kterých je schopen jenom člověk. Pokud máte také někdy pocit, že je všechno kolem šílené, tak si nadávkujte nové album pod tlakem do hlavy. Uleví se vám. Řvěte a klidně bouchněte pěstí do stolu. Garantuji vám, že po "Shut Up, Give UP And Obey!" ze sebe dostanete veškerý jed. Technický death metalový útok na samou podstatu lidské mysli!


Asphyx says:

The greatest and cruelest poison is lies. They settle in your veins and gradually erode your brain. Don't you believe it? Then look around you. Beautiful faces with strange smiles. They'll entangle you in their thoughts. They'll disintegrate, humiliate and for some, totally destroy them. There's no escape - they're on TV, on the internet, outside when you're out for a walk. It would take a fire to cleanse everything, reboot and start again. The world is on fire and all you care about is buying more useless stuff. You don't know what's true and what's false anymore.

I have a little head-clearing guide for you. The new album by the Moravian bards MELANCHOLY PESSIMISM. They've been on the scene for thirty long years and are one of the few bands that still have something to say. Already the last album "Democracy War Crusade" (review and interview linked below the article) was a comeback in style. The new album "Shut Up, Give UP And Obey!" is even more sophisticated, more raw, more venomous!


As every death metal gourmand I have to appreciate really massive, dense and animalistic sound. One has the feeling that he was right in the middle of an avalanche of rocks, bones and human conscience. But I must also mention the cover art (JanaVe Art). It could easily be displayed in a morbid gallery of death. Among the best. It's almost fascinating, what form MELANCHOLY PESSIMISM is in after thirty years. Wild, unbridled, yet not forgetting the great craft. There are not so many bands that can write original and interesting themes. At the same time, and this is a very important thing for me, the album is incredibly easy to listen to. It's like sitting strapped in a hospital chair. The very first injection gets all the poison out of me that today's world infects us with, whether you want it or not. The songs are incredibly nailed, manic but also melodic and fresh. Even after all these years, the gentlemen seem like dead water poured on them. If the record "Shut Up, Give UP And Obey!" was supposed to be a 30-year anniversary present, it was an unprecedented success. I'm standing knee-deep in a bloody gutter, I'm cold and the songs from the new record are floating around like sharp scalpels. They assault me, digging under my skin, cutting deep and immediately swelling like old sores, like an ancient disease. MELANCHOLY PESSIMISM honour their roots, but at the same time they are varied, pushing themselves further, building interesting compositions. I look into the kaleidoscope and see atrocities that only man is capable of. Also, if you ever feel like everything around you is insane, cuss the new album out under pressure in your head. It'll make you feel better. Roar and bang your fist on the table. I guarantee you, after "Shut Up, Give UP And Obey!" you'll get all the venom out of you. A technical death metal assault on the very essence of the human mind!


about MELANCHOLY PESSIMISM on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - MELANCHOLY PESSIMISM - Democracy War Crusade (2019)

TWITTER