DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#wound death. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#wound death. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 21. dubna 2022

Recenze/review - SENTIENT HORROR - Rites Of Gore (2022)


SENTIENT HORROR - Rites Of Gore
CD 2022, Testimony Records / Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Vždycky jsem si představoval, že zlo pochází z nekonečných chodeb podzemí, z močálů, které smrdí zkaženou krví. Jenže to není pravda. Nenávist a vztek je uvnitř nás samotných. Jsme jediný druh na světě, který se dokáže ničit mezi sebou. Dávno jsme ztratili pud sebezáchovy. Dobré úmysly bývají umláceny tupostí a hloupostí. Smrt má mnoho podob a čas, který máme vyměřený, je přesně daný. Než odejdu na druhou stranu, tak budu dál poslouchat desky, jako je "Rites of Gore".

Pomáhají mi totiž přežít v temnotě. Nevidím sice světlo na konci tunelu, ale cítím pradávnou energii, sílu, kterou mi dává jen poctivý, ryzí death metal. Blast beats, násilné riffy, HM-2 zvuk. Obal od Juanjo Castellano Rosada, na který se nemůžu vynadívat. Je mi tady se zombiemi lépe, než v reálném světě. To vám podepisuji vlastní krví.


Vzorem pro SENTIENT HORROR byli zajisté kapely jako EDGE OF SANITY, GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS ale i třeba GOREFEST, CARCASS. Skladby jsou plné vzteku a špíny. Přikovají vás na zeď pevnými řetězy ukovanými z té nejkvalitnější oceli. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí. Pro mě osobně se jedná o nahrávku, které splňuje veškeré mé požadavky na pořádnou pařbu v márnici. Hudba musela být tvořena ve starých, plesnivých katakombách. Při exhumaci shnilých rakví. "Rites of Gore" masakruje, devastuje. Zůstává po ní jen spálená země, polámané kosti a lebky nabodnuté na kůly. Svět se možná postupně řítí do záhuby a můžeme si za to sami, ale dokud budou vycházet podobná alba, budu dál rád tančit na vlastním hrobě. Podala mi při poslechu svoji kostnatou ruku. Ona, samotná smrt. Zasekla do mě svůj ostrý dráp a kolem páteře jsem cítil mráz. Poznám podle toho hudbu, která je dobrá, má v sobě černé pestré emoce, drive a jiskru. SENTIENT HORROR hrají sice podle starých postupů, ale dělají to s elegancí a nadhledem. Vždycky jsem si představoval, že zlo pochází z nekonečných chodeb podzemí, z močálů, které smrdí zkaženou krví. Zhmotněno bylo ale i na "Rites of Gore". Morbidní, zničující death metalový atak!


Asphyx says:

I always imagined that evil came from the endless corridors of the underworld, from swamps that stink of corrupted blood. But that's not true. The hatred and rage is within ourselves. We are the only species in the world that can destroy each other. We lost our instinct for self-preservation a long time ago. Good intentions are crushed by stupidity and dumbness. Death takes many forms, and the time we are allotted is precise. Before I go to the other side, I'll keep listening to records like "Rites of Gore".

They help me survive in the dark. I can't see the light at the end of the tunnel, but I feel the ancient energy, the power that only honest, pure death metal gives me. Blast beats, violent riffs, HM-2 sound. Cover artwork by Juanjo Castellano Rosado, which I can't get enough of. I'm better with zombies here than in the real world. I'll sign that in my own blood.


Bands such as EDGE OF SANITY, GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, but also GOREFEST, CARCASS were the inspiration for SENTIENT HORROR. The songs are full of rage and filth. They pin you to the wall with strong chains forged from the finest steel. Nothing is missing, nothing is absent. For me personally, this is a record that meets all my requirements for a proper party in the morgue. The music must have been made in the moldy old catacombs. Exhuming rotten coffins. "Rites of Gore" massacres, devastates. It leaves only scorched earth, broken bones and skulls impaled on stakes. The world may be gradually falling into destruction, and we can blame ourselves, but as long as albums like this keep coming out, I'll continue to happily dance on my own grave. She gave me her bony hand as I listened. She - death itself. She dug her sharp claw into me, and I felt a chill go up my spine. I can tell by the music that it's good, with black colorful emotion, drive and sparkle. SENTIENT HORROR may play the old ways, but they do it with elegance and panache. I've always imagined that evil comes from the endless corridors of the underground, from swamps that smell of tainted blood. But it was also materialized on "Rites of Gore". Morbid, devastating death metal attack!o SENTIENT HORROR na DEADLY STORM ZINE/ about SENTIENT HORROR on DEADLY STORM ZINE:TRACKLIST
1. A Faceless Corpse
2. Obliteration of Souls
3. Swamp Burial
4. Rites of Gore
5. Splitting Skulls
6. Descend to Chaos
7. The Grave is my Home
8. Till Death Do Us Rot
9. The Eyes of Dread
10. Supposed to Rot (CD Bonus Track)

LINE-UP
Matt Moliti - Lead Guitar, Vocals
Jon Lopez - Rhythm Guitar
Tyler Butkovsky - Bass
Evan Daniele - Drums

středa 12. ledna 2022

Recenze/review - WOUND - Serpent Crown (2021)


WOUND - Serpent Crown
CD 2021, Ván Records

for english please scroll down

Ne, mě už nikdo nikdy do kostela nedostane. Věřil jsem hezkým slovům, klaněl se modlám. Všichni mi lhali, všichni se tvářili jako svatí. Jenže opak je pravdou. Pod hezkou slupkou se ukrývá zkažený, shnilý vnitřek. Poslouchám novou desku německých WOUND a o podobných věcech často přemýšlím. Pánové hrají death metal se spoustou blackových prvků. Venku mrzne a kostel je dávno prázdný. Nikdo už nevěří v dobro. Stačí se rozhlédnout kolem sebe.

Ledový zvuk, motivy, které se vám postupně dostanou do hlavy. WOUND si berou inspiraci ze severu a dělají to dobře. Novinka je pestrá, košatá, neklidná, melodická a zároveň si zachovává syrovost a surovost. 


Když si poslechnete všechna alba od této kapely, tak zjistíte, že se postupně vyvíjí, má svůj jasný směr. Větší příklon k melodiím oceňuji, mám to takhle stejně nejraději. Jako bych byl ve větru, potácel se tmou, ven za město, pryč od shonu a vřavy. Kolem hřbitova, kde na zdi sedí šedé postavy nemrtvých a rozmlouvají o podobných věcech jako WOUND. Němci mají svůj vlastní výraz, zvuk, parádní obal, myslím, že po formální stránce si nelze na nic stěžovat. To by ale v dnešní době nadprodukce nestačilo. Pro mě je nejdůležitější, že se k nahrávce rád a často vracím. Pokud mám před sebou několik desek z poslední doby, tak si "Serpent Crown" pouštím opravdu s chutí. Má v sobě totiž pověstné a těžko popsatelné chvění, jiskru. Říkejte si tomu, jak chcete, ale staří metalisté jako já vědí své. Je hrozně příjemné hledět do dálky se sluchátky na uších a kráčet do rytmu. Pryč od kostela, pryč od prázdných řečí. Němci dokáží napsat skladby, které hoří jasně a zřetelně. Budete spáleni na popel, uprostřed ledové pustiny. A o tom dobrá muzika přece vždy bývala. O emocích. O nadšení, o odhodlání. O smrti i temnotě. "Serpent Crown" je death metalovým albem, které vás sežehne černým plamenem!


Asphyx says:

No, no one will ever get me into church again. I believed the pretty words, I bowed to the prayers. Everyone lied to me, everyone pretended to be a saint. But the opposite is true. Underneath the pretty skin lies a rotten, rotten inside. I'm listening to the new German WOUND album and I often think about things like this. They play death metal with a lot of black elements. It's freezing outside and the church is long empty. Nobody believes in good anymore. Just look around.

The icy sound, the motifs that gradually get into your head. WOUND take inspiration from the north and do it well. The new album is colourful, colourful, restless, melodic while maintaining its rawness and rawness.


If you listen to all the albums from this band, you will find that it is gradually evolving, it has a clear direction. I appreciate the greater inclination towards melodies, I like it best that way anyway. It's like being in the wind, stumbling through the dark, out of the city, away from the hustle and bustle. Around the graveyard, where grey undead figures sit on the wall, talking about similar things to WOUND. The Germans have their own expression, sound, awesome cover art, I don't think there's anything to complain about formally. But that wouldn't be enough in this day and age of overproduction. The most important thing for me is that I like to come back to the record often. If I have several recent records in front of me, I really enjoy "Serpent Crown". It has a familiar and hard to describe tingle, a sparkle. Call it what you want, but old metalheads like me know their stuff. It's so nice to stare into the distance with headphones on and walk to the beat. Away from the church, away from the empty talk. The Germans can write songs that burn bright and clear. You'll be burnt to ashes in the middle of an icy wasteland. And that's what good music has always been about. Emotion. It's about passion, it's about determination. Death and darkness. "Serpent Crown" is a death metal album that will burn you with black flame!


Recenze/review - WOUND - Engrained (2017):

Tracklist:
01. Silent Indoctrination
02. Disciples Of Downfall
03. Dethroned Supremacy
04. Towers
05. Antagonism
06. Forged For Death
07. Ominous Depth
08. Serpent Crown

band:
Alex Schulz - Bass
Florian - Guitars
Appel - Drums
Last - Guitars
Schettler - Vocals


TWITTER