Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 6. září 2018

Home » » Recenze/review - ETERNAL ROT - Cadaverine (2018)

Recenze/review - ETERNAL ROT - Cadaverine (2018)


ETERNAL ROT - Cadaverine
CD 2018, Godz Ov War Productions

for english please scroll down

Vlci vyjí na poplach, měsíc ještě pláče krev a umrlci vylézají z hrobů. Rakve hoří nekonečným plamenem. Brzká mrazivá rána bývají u nás na hřbitově dostavením podivných jevů. Hlomoz kostí ukládajících se ke spánku. Vrzající vrátka, hroby, jindy tak tiché a vyčítavé, najednou ožívají v předtuše něčeho temného. Dnes úsvit nenastane, celý hřbitov je zahalen do černočerného hávu hudby death doomových ETERNAL ROT.

Z reproduktorů se valí mlha beznaděje. Kapela nejvíc připomíná asi našeptávače z onoho světa. Zlé svědomí, exhumovaná těla, která znovu ožívají. Tichý dech, srdce tepající ve zpomaleném tempu. Dunění, ano, ze záhrobí se ozývá mocný řev. Tahle smečka je šílená jako maniakální vrah, jehož tělo nikdy nenajde klid. Odehrává se přede mnou černobílá smyčka morbidního filmu. Hororu, k němuž zní ETERNAL ROT jako těžkotonážní soundtrack. Zombie vylézají z děr!"Cadaverine" zní jako odpověď na otázky poslané po řece Styx na onen svět. ETERNAL ROT jsou jednoznačně inspirováni smečkami jako ANATOMIA, DISMA, WINTER, COFFINS, AUTOPSY, HELLHAMMER, HOODED MENACE, UNDERGANG, DECOMPOSED. Vzduchem se vznáší nekonečná atmosféra utrpení, lámajících se kostí polorozpadlých lebek, němých výčitek padlých kněží. Odtrhávám ze starých koster oblečení, zetlelé ke zbytkům tkání. Po stěnách stéká hnis a mou duši polévá chlad. Zástupy nemrtvých stojí v nekonečné řadě, čekají na rozhřešení, které nikdy nepřijde. Nakonec následují vždy jen pekelná muka. Ostatky v dřevěných rakvích procházejí procesem samovznícení. Zapalte svíce za své předky, spalte vzpomínky na popel. Umíráme od počátku, od prvního momentu zrození. Smrt čeká i na tebe, během poslechu "Cadaverine" je tak uvěřitelná! Death doomový závan větru ze záhrobí! Skvěle!Asphyx says:

The wolves are alarming, the moon is crying blood, and the dead are climbing out of the graves. The coffins burn with endless flame. Early frosty morning are with us at the cemetery attendance of strange phenomena. A pile of bones storing to sleep. The drifting gate, the graves, sometimes so quiet and repulsive, suddenly come to life in the predilection of something dark. Today the dawn does not come, the entire cemetery is covered in the black-and-black cover of death doom music of ETERNAL ROT.

There is a fog of hopelessness coming out of the speakers. The band most reminds us of the whisperers from another world. Evil conscience, exhumed bodies that are coming to life again. Silent breath, heartbeat in slow motion. Here is a loud roar from the tomb. This band is crazy as a maniac killer, whose body never finds peace. A black and white loop of morbid film is taking place in front of me. Horror, to which ETERNAL ROT is a heavyweight soundtrack. Zombies climb out of the holes.


The "Cadaverine" sounds like a response to questions sent across the Styx River to that world. ETERNAL ROT are clearly inspired by packs such as ANATOMIA, DISMA, WINTER, COFFINS, AUTOPSY, HELLHAMMER, HOODED MENACE, UNDERGANG, DECOMPOSED. The air is flooded by an endless atmosphere of suffering, breaking the bones of crashing skulls, the silent expressions of fallen priests. I tear off the old skeleton of clothes, greedy to the remnants of tissues. Deserts flow through the walls, and my soul drips cold. The undead crowds are standing in the endless order, waiting for an apostasy that never comes. Finally, always follow the hellish torment. The remains in wooden coffins are undergoing a self-ignition process. Light candles for your ancestors, burn memories of ashes. We die from the beginning, from the first moment of bir th. Death is waiting for you, while listening to "Cadaverine" is so incredible! Death doom blow of wind from the tombs! Great!

Share this games :

TWITTER