SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 25. srpna 2019

Home » » Recenze/review - LORD GORE - Scalpels for Blind Surgeons (2019)

Recenze/review - LORD GORE - Scalpels for Blind Surgeons (2019)


LORD GORE - Scalpels for Blind Surgeons
CD 2019, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Co stojí svět světem, tak mají lidé strach z neznámého. Tenká linie mezi sněním, realitou a šílenstvím jim dává za pravdu. Tentokrát to ale byla pravda nebo možná zlý sen? Kdo to ví? Potkal jsem v mlhavém ránu postavu zahalenou v kápi. Muž bez tváře, člověk bez svědomí. Opuštěná ulice, pára se vznášela nad kanály a on mi začal vyprávět o vraždách, nekonečném utrpení, o zlu a nenávisti. Bál jsem se cokoliv říct a tak jsem jen přikyvoval a marně hledal místo k útěku. Dostihl mě během několika chvil a prořízl mi hrdlo takovou silou, že krev cákala všude kolem. Uvědomil jsem si, že i stíny někdy mohou být opravdové.

Očistil nůž o své kalhoty a nasadil si sluchátka. Najednou jsme byli jedno tělo i mysl, já i můj vrah. Poslouchali jsme novou desku znovuzrozených LORD GORE, kapely, která se dala v roce 2017 opět dohromady, aby nám přinesla prašivinou a špínou nasáklý death metal. Jejich novinka "Scalpels for Blind Surgeons" je toho jasným důkazem, v rukách mi doslova mokvá. "Scalpels for Blind Surgeons" lze v určitých momentech přirovnat ke smečkám jako CARCASS, TOMB MOLD, AUTOPSY, IMPETIGO, MORTICIAN. Dobrá společnost, co říkáte? Plesnivý death metal natlakovaný goregrindovými momenty, to celé zabalené ve velmi příjemném balení. Povedlo se vlastně všechno. Zvuk je bolestivý, obal nepřehlédnutelný a nápady? Těch je na albu nepřeberné množství. Každá skladba má v sobě pořádný kus shnilého masa, žhne a pálí, zadírá se mi každým dalším poslechem víc a víc pod kůži. Nevím, kolikrát jste byli přítomni u opravdové pitvy, ale představte si, že mrtvý byl postižen nějakou hodně zlou chorobou. Ruce máte od zkažené krve, ve střevech naleznete obrovské množství parazitů, o červech a sněti ani nemluvě. Vidíte to před sebou? Tak si k té představě pusťte ještě zmiňované album a zažijete dosud nepoznanou bolest. To vám garantuji a přidávám navíc potvrzení o vysoké kvalitě umírání. Jsou nahrávky, které na mě působí jako jed, podaný rovnou do žíly. LORD GORE mi prořízli hrdlo velmi ostrým materiálem. U téhle desky zemřete v nekonečných křečích! Smrt!Asphyx says:

From the beginning of the world are people afraid of the unknown. The thin line between dreaming, reality and madness confirming it. But this time it was true or perhaps a bad dream? Who knows? I met a hooded figure in a foggy morning. Man without face, man without conscience. A deserted street, steam hovering over the canals, and he began telling me about murders, endless suffering, evil and hate. I was afraid to say anything, so I just nodded and vainly looked for a place to escape. He caught up with me in a few moments and cut my throat with such force that blood spilled all around. I realized that even shadows can sometimes be real.

He cleaned the knife on his trousers and put on his headphones. Suddenly we were one body and mind, me and my killer. We listened to a new album of the reborn LORD GORE, a band that got together again in 2017 to bring us the rotten and dirt-soaked death metal. Their new album "Scalpels for Blind Surgeons" is a clear proof of that, literally it’s getting wet in my hands.


„Scalpels for Blind Surgeons“ can be compared to bands like CARCASS, TOMB MOLD, AUTOPSY, IMPETIGO, MORTICIAN. Good company, what do you think? Moldy death metal pressurized with goregrind moments, all packed in a very pleasant package. Everything went really well. The sound is painful, the cover noticeable and the ideas? There are a lot of them on the album. Every song has a big chunk of rotten meat inside it, it glows and burns, gazing more and more under my skin every time I listen to it. I don't know how many times you were present at a real autopsy, but imagine that the dead was affected by some very bad disease. Your hands are full of spoiled blood, you can find a huge amount of parasites in intestines, not to mention worms and gangrene. Do you see it in front of you? So to this idea play this album and you will experience a unknown pain. I guarantee this and add a certificate of high quality dying. There are records tthat act on me like a poison, given right into a vein. LORD GORE cut my throat with very sharp material.


TRACKLIST
01. Planet of Forgotten Flesh
02. The Deformer
03. Incubation Sickness
04. Lord of the Flies
05. Daudiskegg
06. Spare Parts
07. The Crawling
08. Million Maggot March
09. Reborn in the Blood of My Enemies
10. Enthenogenocide
11. Attack of the Stem Cell Junkies

Share this games :

TWITTER