SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 8. září 2019

Home » » Recenze/review - STRAIGHT HATE - Black Sheep Parade (2019)

Recenze/review - STRAIGHT HATE - Black Sheep Parade (2019)


STRAIGHT HATE - Black Sheep Parade
CD 2019, Deformeathing Production

for english please scroll down

Představte si periferii vašeho města. Ošklivá ulice, feťáci, kurvy a strach. Party výrostků, připomínající smečky prašivých psů. Cítíte také ten chlad? Bojíte se každého stínu, každého divného zvuku. Tady se nic nikomu neodpouští. Z oken se ozývá křik, někdo se zase hádá až do krve. Policie, zapnuté majáky, jak z toho srabu ven? Možná pomůže muzika, útěk a nebo smrt. Výběr je na tobě.

Připadá mi, že nová deska polských grind/deathových STRAIGHT HATE musela být nahrána v nějakém starém sklepení, uprostřed sídliště, kde už všichni ztratili naději. Všichni jsme nakonec jen ovce jdoucí na porážku, tak proč si ještě pořádně neužít. Dávám CD "Black Sheep Parade" do přehrávače a najednou cítím, že mi jde smečka rozzuřených psů po krku. Tohle je syrová a surová odpověď na všechny bolesti světa.Přiznám se, že mi kombinace klasického masakrujícího grindu ve spojení se švédským death metalem dělá moc dobře. "Black Sheep Parade" je opravdu povedeným albem a to po všech stránkách. Obal zaujme, zvuk mi připomíná právě otevřený hrob a o nápadech mluvit netřeba. Pokud rádi trávíte svůj volný čas na koncertech v undergroundových klubech, tak na tuhle smečku jděte rozhodně co nejblíž k pódiu. Hrají totiž pravé nefalšované zlo, temnotu, špínu a hnis, jsou jako mokvající ruka malomocného, trepanace lebky bez anestezie. Při poslechu si opravdu připadám jako ovce, připravená na jatka. Už jen pár chvil, děs v očích a konečně proříznuté hrdlo. STRAIGHT HATE umí perfektně pracovat s atmosférou, dokáží si mě zcela podmanit, vyhladit moji mysl, vyčistit mi mozek kyselinou zvanou grind/death. Potkal jsem na ulici smečku vzteklých psů, cenili na mě zuby a v závěru mě roztrhali na kusy. Stejně jako hudba, která nám je letos předkládána na "Black Sheep Parade". Vynikající masakr pro všechny prašivé bastardy! Asphyx says:

Imagine the periphery of your city. Ugly street, junkies, whores and fear. A party of adolescents resembling bands of mangy dogs. Can you feel the cold? You are afraid of every shadow, every strange sound. Nothing is forgiven here. There is a scream from the windows, someone quarreling into the blood. Police, sirens on, so how to get out from this shit? Maybe music can help to escape or death will help. The choice is yours.

It seems to me that the new album of Polish grind/death STRAIGHT HATE had to be recorded in an old cellar, in the middle of a housing estate, where everyone had lost hope. We are all just sheep going to slaughter, so why not enjoy last moments? I put the CD "Black Sheep Parade" into the player and suddenly I feel like a pack of angry dogs want to bite my neck. This is the raw and brutal answer to all the pains of the world.

I admit that the combination of classic massacre grind in conjunction with Swedish death metal makes me very good. "Black Sheep Parade" is really good album in all respects. The cover catches my eye, the sound reminds me an open grave, and there is no need to talk about ideas. If you like to spend your free time at concerts in underground clubs, then this band definitely go as close as possible to the stage. They play true genuine evil, darkness, dirt and pus, they are like the crawling hand of a leper, trepanation of the skull without anesthesia. While listening I really feel like a sheep ready for slaughter. Just a few moments, horror in the eyes, and finally a slit throat. STRAIGHT HATE can work perfectly with the atmosphere, they can completely captivate me, exterminate my mind, clear my brain with acid called grind / death. I met a pack of angry dogs on the street, they are showing me their teeth and tore me apart in the end. Like the music presented to us this year on album "Black Sheep Parade". Excellent massacre for all the scummy bastards!


Straight Hate online: 

Label: 
Share this games :

TWITTER